Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: BRANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH IZPISKOV
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 6. junij, 14. november in 5. december 2016.
DATUM: 5. december 2016
KLJUČNE BESEDE: parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, ZK izpisek, izvedene pravice, pravna dejstva
POVZETEK:

Čeprav je od uvedbe nove zemljiške knjige, ki je uvedla nov način izkazovanja podatkov o nepremičninah, preteklo že skoraj pet let, se še vedno pojavljajo težave pri interpretaciji vsebine zemljiškoknjižnih izpiskov. V okviru predavanja se bomo osredotočili na branje rednih in zgodovinskih izpisov in povezovanju vsebin med posameznimi vrstami izpisa.
Poleg tega bodo predstavljene tudi vse novosti v elektronski zemljiški knjigi, ki vplivajo na delo geodetskih strokovnjakov. Vsebina predavanja:
• Vrste ZKNJ izpiskov
• Branje rednih ZKNJ izpiskov
• Branje zgodovinskih izpiskov
• Katere izpiske moramo pregledati v povezavi z etažno lastnini
• Novosti v elektronski zemljiški knjigi, ki vplivajo na delo geodetskih strokovnjakov

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: UVODNIK - IZS.NOVO: LETO 2016 SE POSLAVLJA
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: IZS.NOVO je glasilo Inženirske zbornice Slovenije in je namenjeno komuniciranju s člani in strokovno javnostjo; Letnik 19 (2016) št. 80, DECEMBER 2016 – stran 3.
DATUM: 1. december 2016
KLJUČNE BESEDE: zakonodaja, prostor, graditev
POVZETEK:


URL OBJAVE: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/IZS_NOVO_80_final_web.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK:OMEJITVE PRI OBLIKOVANJU "NOVIH" NEPREMIČNIN
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja GV Založba (IUSSOFTWARE d.o.o.), letnik 35 (2016), številka 38, str. 15-17.
DATUM: 6. oktober 2016
KLJUČNE BESEDE: nepremičnina, parcelacija, združitev dela stavbe, delitev dela stavbe, omejitve
POVZETEK:

Območje Slovenije je razdeljeno na 5,508.924 parcel, na katerih se nahaja 1,171.301 stavb, v katerih
imamo evidentiranih 1,832.779 delov stavb. Število nepremičnin se stalno spreminja tako zaradi
posegov v prostor kot zaradi oblikovanja nepremičnin zaradi pravnega prometa. Čeprav je v Sloveniji
pravica do zasebne lastnine podana kot ena izmed človekovih pravic v Ustavi Republike Slovenije, pa
 to še ne pomeni, da lahko nepremičnine, katerih lastniki smo, brez omejitev ukinjamo ali iz njih
tvorimo nove nepremičnine
Članek je razdeljen na naslednja poglavja:

 • Nastanek nove nepremičnine
 • Omejitve po ZEN
 • Omejitve po ZZK-1
 • Omejitve po ZGO-1
 • Omejitve po ZG (Zakon o gozdovih)
 • Omejitev po ZKZ (Zakon o kmetijskih zemljiščih)
 • Omejitve po ZPNačrt
 • Sklep
 •  

URL OBJAVE: https://www.pravnapraksa.si/login.aspx?ReturnUrl=%2fLITE%2fBesedilo.aspx%3fSOPI%3dL010Y2016V38P15-17N1%26Src%3dzNblVXQY1zSI0Yqa
H4aXVo6XMfILfOITuO7W6dFdV2eonD8yeuQmZ0wtvOR5e2RN01eQqfWVWZM%3d&SOPI=L010Y2016V38P15-17N1&Src=zNblVXQY1zSI0YqaH4aXVo6XMfILfOITuO7W6dFdV2eonD8yeuQmZ0wtvOR5e2RN01eQqfWVWZM=
COBISS: 15194961
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: ČASTITLJIVIH 60 LET GEODETSKEGA VESTNIKA
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: IZS.NOVO je glasilo Inženirske zbornice Slovenije in je namenjeno komuniciranju s člani in strokovno javnostjo; Letnik 19 (2016) št. 79, oktober 2016 – stran 20.
DATUM: 1. oktober 2016
KLJUČNE BESEDE: geodetski vestnik
POVZETEK:


URL OBJAVE: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/IZS_NOVO_79_final_web.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: LOKACIJSKO OPREDELJENE PRAVICE IN KOMASACIJA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja GV Založba (IUSSOFTWARE d.o.o.), letnik 35 (2016), številka 34, str. 9-10.
DATUM: 1. september 2016
KLJUČNE BESEDE: komasacija, lokacijsko opredljene stvarne pravice, geodetski načer, zemljiška knjiga
POVZETEK:

Pri urejanju zapletenih lastniških razmerij na zemljiščih je eden najučinkovitejših postopkov za urejanje
prav komasacija. Žal pa zaradi zapletenosti postopka velikokrat prevlada odločitev za parcialno reševanje
problemov z večkratnimi parcelacijami, izravnavami mej in prodajnimi pogodbami.
V tem prispevku poskušam opozoriti na posamezne korake, ki jih je treba opraviti pred samo izvedbo komasacije,
da se izognemo morebitnim poznejšim težavam.
Članek je razdeljen na naslednje sklope:

 • Komasacija in zemljiška knjiga;
 • Predhodna opravila v zemljiški knjigi;
 • Izdelava geodetskega načrta za prikaz lokacije stvarne in neprave stvarne služnosti in
 • Ali bi lahko bolj enostavno.
 •  

URL OBJAVE: https://www.pravnapraksa.si/login.aspx?ReturnUrl=%2fLITE%2fBesedilo.aspx%3fSOPI%3dL010Y2016V34P9-10N1%26Src%3dzNblVXQY1zSI0YqaH4aXV
o6XMfILfOITuO7W6dFdV2eonD8yeuQmZ0wtvOR5e2RN01eQqfWVWZM%3d&SOPI=L010Y2016V34P9-10N1&
Src=zNblVXQY1zSI0YqaH4aXVo6XMfILfOITuO7W6dFdV2eonD8yeuQmZ0wtvOR5e2RN01eQqfWVWZM=
COBISS: 15149649
DATOTEKE:
NASLOV: SEMINAR: 8. DNEVI STVARNEGA, ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA, NEPRAVDNEGA IN IZVRŠILNEGA PRAVA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin vodja sekcije z naslovom: Stavbe v javnih nepremičninskih evidencah
Avtorica člankov v zborniku in predavanj na seminarju z naslovoma KJE SO PODATKI O MOJI STAVBI in
VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE PRI KOMPLEKSNIH STAVBAH


OBJAVA / PROJEKT: V organizaciji GV Založbi so potekali  tradicionalni, v letu 2016  že 8. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, 26. in 27. maj ,Hotel Kompas, Kranjska Gora
V štirih sekcijah in na okrogli mizi bodo predstavljene teme:
1. sekcija: Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava
vodja: dr. Matjaž Tratnik
2. sekcija: Stavbe v javnih nepremičninskih evidencah
vodja: mag. Marijana Vugrin
3. sekcija: Stik med javnim in zasebnim v nepremičninskem pravu
vodja: dr. Ana Vlahek
4. sekcija: Aktualna vprašanja izvršilnega prava
vodja: mag. Anja Drev
okrogla miza: ReformaZVEtL
Izdan je bil zbornik.
DATUM: 26. maj 2016
KLJUČNE BESEDE: stavba, del stavbe, parcela, etažna lastnina, zemljiška knjiga, kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin,
POVZETEK:

Prispevek:KJE SO PODATKI O MOJI STAVBI
Sistem evidentiranja podatkov o nepremičninah je v naši državi dokaj zapleten. Če želimo dobiti popolno sliko o »pravnem«
stanju naše nepremičnine moramo podatke iskati kar v petih različnih evidencah
Prispevek obravnava temo v naslednjih poglavjih:

 • Nepremičnina je parcela brez sestavin;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z enim delom, ki nima statusa katastrskega vpisa;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z enim delom, ki ima statusa katastrskega vpisa;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z več deli, ki nima statusa katastrskega vpisa;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z več deli, ki ima status katastrskega vpisa;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z več deli, ki ima statusa katastrskega vpisa ter je na njej vzpostavljena etažna lastnina;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z več deli z nedokončano etažno lastnino;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z enim delom s katastrskim vpisom, zgrajene na podlagi stavbne pravice;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z več deli s katastrskim vpisom, zgrajene na podlagi stavbne pravice;
 • Nepremičnina je sestavljena iz parcele in stavbe z več deli z vzpostavljeno etažno lastnino, stavba je zgrajena na podlagi stavbne pravice.

Prispevek:VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE PRI KOMPLEKSNIH STAVBAH
Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina na skupnih delih. Po določilih Stvarnopravnega zakonika etažna lastnina nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo. Podlaga za vpis v zemljiško knjigo je pravni posel (sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino ali enostranski pravni posel) ali odločba sodišča.
Toda, če hočemo razmerja med etažnimi lastniki urediti na najboljši možni način, moramo o oblikovanju etažne lastnine pričeti razmišljati že pred oblikovanjem listin, ki so osnova za vknjižbo etažne lastnine v zemljiško knjigo.
Prispevek obravnava temo v naslednjih poglavjih:
 • Postopek vzpostavitve etažne lastnine;
 • Problemi, ki nastopajo pri evidentiranju kompleksnih stavb;
 • Definiranje nivoja parcele;
 • Opredelitev objekta kot stavbe;
 • Delitev objekta na več stavb;
 • Določitev dela stavbe;
 • Fazna gradnja soseske in pripadajoča zemljišča.
 •  

URL OBJAVE:
COBISS: 284799488
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: SKUPNA PRIPADAJOČA ZEMLJIŠČA K STAVBAM
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja GV Založba (IUSSOFTWARE d.o.o.), letnik 35 (2016), številka 20-21, pril. str. II-VII
DATUM: 19. maj 2016
KLJUČNE BESEDE: pripadajoče zemljišče, etažna lastnina, katastrski vpis, stavba, del stavbe, splošni skupni del, posebni skupni del, parcela
POVZETEK:

Ob načrtovanju posamezne gradnje skoraj vedno pozabimo, da bo treba posamezno stavbo ali skupino stavb
s pripadajočimi zemljišči po končani gradnji tudi evidentirati v javne nepremičninske evidence.
Zato se nam pogosto dogaja, da se v velikem finalu pojavijo problemi, na katere pri načrtovanju in gradnji
sploh nismo pomislili in nam zagrenijo veselje in zadovoljstvo.
V nadaljevanju podajam posamezna dejstva in predloge, ki so lahko v pomoč pri evidentiranju.

Članek je razdeljen na naslednja poglavja:

 • Stavba;
 • Pripadajoča zemljišča;
 • Zemljišča kot splošni skupni del stavbe;
 • Zemljišča kot splošni skupni deli, ki pripadajo več stavbam;
 • Primeri evidentiranja skupnih pripadajočih zemljišč;
 • Skupna pripadajoča zemljišča in predlog ZVEtL-1 in
 • Sklep

URL OBJAVE: https://www.pravnapraksa.si/login.aspx?ReturnUrl=%2fLITE%2fBesedilo.aspx%3fSOPI%3dL010Y2016V20-21P27N3%26Src%3dzNblVXQY1zSI0Yqa
H4aXVo6XMfILfOITuO7W6dFdV2eonD8yeuQmZ0wtvOR5e2RN01eQqfWVWZM%3d&SOPI=L010Y2016V20-21P27N3&
Src=zNblVXQY1zSI0YqaH4aXVo6XMfILfOITuO7W6dFdV2eonD8yeuQmZ0wtvOR5e2RN01eQqfWVWZM=
COBISS: 14989137
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: KULTURA PROSTORA IN GRADITEV ZDAJ
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: IZS.NOVO je glasilo Inženirske zbornice Slovenije in je namenjeno komuniciranju s člani in strokovno javnostjo; Letnik 19 (2016) št. 77, april 2016 – stran 6.
DATUM: 1. april 2016
KLJUČNE BESEDE: prostor,gradnja, zakonodaja
POVZETEK:

URL OBJAVE: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/IZS_NOVO_77_web.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: POZDRAVILI SMO PONOVNO VZPOSTAVITEV KROVNEGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: IZS.NOVO je glasilo Inženirske zbornice Slovenije in je namenjeno komuniciranju s člani in strokovno javnostjo; Letnik 19 (2016) št. 77, april 2016 – stran 7.
DATUM: 1. april 2016
KLJUČNE BESEDE: PROSTOR, ZAKONODAJA
POVZETEK:


URL OBJAVE: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/IZS_NOVO_77_web.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: ZAJEM PODATKOV PRIPADAJOČIH ZEMLJIŠČ OBJEKTOV ZA KO BRŠLJIN IN KO ČREŠNJICE
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, mag Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski inštitut Slovenije
Poročilo o projektu
DATUM: 29. februar 2016
KLJUČNE BESEDE: Dejanska raba, pozidana zemljišča, urbana raba prostora, namenska raba, razvojne stopnje zemljišč
POVZETEK:

Naloga je obsegala pripravo prototipa povezljivih zbirk prostorskih podatkov, ki bo ena izmed podlag za pripravo celovite prenove vodenja in vzdrževanja prostorskih podatkov. Osnovni cilj naloge je bil testiranje (in dopolnitev) metodologije za zajem dejanske rabe prostora za urbana zemljišča, izdelavo metodologije za zajem razvojnih stopenj zemljišč in testiranje izvedljivosti zajema »pripadajočih zemljišč objektov« ter priprava izhodišč za masovni zajem podatkov.
V okviru te naloge so se izvajale naslednje aktivnosti:
-          sodelovanje pri izdelavi metodologije za zajem »pripadajočih zemljišč objektov« in metodologije za določevanje raz-vojnih stopenj zemljišč ter dopolnitev metodologije za zajem dejanske rabe prostora urbana zemljišča,
-          zajem »pripadajočih zemljišč objektov« za KO Bršljin,
-          zajem »pripadajočih zemljišč objektov« za KO Črešnjice,
-          sodelovanje pri izdelavi predloga tehnične dokumentacije za masovni zajem podatkov,
sodelovanje pri pripravi in izvedbi strokovne delavnice.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE: