Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: PROJEKT: ANALIZA KAKOVOSTI PROSTORSKIH PODATKOV Z IZHODIŠČI ZA IZBOLJŠANJE POLOŽAJNE NATANČNOSTI IN KONCEPT POVEZLJIVIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV
AVTORJI: Konzorcij družb Digi data (vodilni partner) in LUZ, Igea, Locus  (partnerji), UM FERI, IPMIT, UL FGG (podizvajalci)
V okviru družbe Digi data so sodelovali: Matjaž Grilc (vodja celotnega projekta), Helena Likozar, Grega Pesko, mag Marijana Vugrin, Nuša Marolt in Žan Novšak.
OBJAVA / PROJEKT: Ministrstvo za okolje in prostor
Vmesno in zaključno poročilo o projektu
DATUM: 30. november 2015
KLJUČNE BESEDE: Zbirka prostorskih podatkov, kakovost prostorskih podatkov, nepremičninske evidence, prostorski informacijski sistem, načrtovanje prostora, graditev objektov, eProstor
POVZETEK:

Za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami bo ministrstvo pristojno za prostor izvedlo program projektov eProstor. S programom projektov bo vzpostavljena skupna infrastruktura za prostorske informacije, prostorski informacijski sistem in sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja ter prenovljen sistem nepremičninskih evidenc skupaj z izboljšavo kakovosti podatkov o prostoru in nepremičninah.
Naloga je bila razdeljena na dva vsebinska sklopa:
SKLOP 1: ANALIZA KAKOVOSTI PROSTORSKIH PODATKOV Z IZHODIŠČI ZA IZBOLJŠANJE POLOŽAJNE NATANČNOSTI
Ta sklop vsebuje popis in analizo obstoječega stanja zbirk prostorskih podatkov na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja ter upravljanja z nepremičninami. Popis in analiza obstoječega stanja vključujeta:
-          popis organizacijskih shem,
-          popis globalnih funkcionalnih modelov,
-          popis globalnih modelov podatkovnih tokov,
-          popis globalnih modelov delovnih procesov,
-          popis globalnih podatkovnih modelov,
-          popis modelov povezovanja,
-          popis prekrivanj in praznin na nivoju procesov ter zbirk podatkov,
-          analizo kakovosti prostorskih podatkov,
-          podroben opis informacijskih sistemov in analizo obstoječega stanja informacijskih sistemov na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja ter upravljanja z nepremičninami,
-          analizo, ki zajema pregled tehnoloških možnosti, standardov in trendov (mednarodno primerljivi sistemi in sistemi znotraj javne uprave v RS) ter njihov vpliv na razvoj koncepta povezljivih zbirk prostorskih podatkov
SKLOP 2: KONCEPT POVEZLJIVIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV
1. Model povezljivih zbirk prostorskih podatkov, ki vključuje izdelavo:
-          organizacijske sheme (to-be),
-          globalnega funkcionalnega modela (to-be),
-          globalnega modela podatkovnih tokov (to-be),
-          globalnega modela delovnih procesov (to-be),
-          globalnega podatkovnega modela (to-be),
-          modela povezovanja (to-be),
-          načrta informacijske tehnologije (to-be),
-          navodil za vzpostavljanje, upravljanje in vzdrževanje zbirk podatkov in programskih rešitev.
2. Načrt vzpostavitve medopravilnostnega okvirja (opredelitev virov, ukrepov, način tehnične implementacije, vmesni izdelki, načrt migracij podatkov, načini predhodnih izvedb predlaganih rešitev v praksi, učinki na posamezne skupine uporabnikov, terminski načrt vzpostavitve).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PODPORA UPRAVLJANJU PROJEKTA IN OBLIKOVANJE STRATEŠKIH DOKUMENTOV
AVTORJI: Matjaž Grilc,  Helena Likozar, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Grega Pesko, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 27. november 2015
KLJUČNE BESEDE: INSPIRE, posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture, slovenska infrastruktura za prostorske informacije, medopravilnost zbirk prostorskih podatkov
POVZETEK:

V okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki ga je Geodetska uprava RS izvajala v okviru finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so bili štirje podprojekti, eden od njih je »Vzpostavitev INSPIRE omrežnih storitev oziroma podprojekt INSPIRE«. V okviru te naloge so bile izvedene tiste aktivnosti podprojekta INSPIRE, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo programa za izgradnjo zmogljivosti ter promocijo projekta INSPIRE z delavnicami, konferencami in promocijskimi gradivi in so bile načrtovane za izvedbo v letu 2015.
V sklopu te naloge je bilo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
-          Podpora koordinaciji in upravljanju projekta (administrativna in tehnična podpora za podprojekt INSPIRE in NTS),
-          Priprava in oblikovanje strateških dokumentov (izhodišča za povezovanje rezultatov podprojekta v ostale prioritetne aktivnosti na področju prostorskih podatkov, oblikovanje in objava priporočil)
 
Naročniku je bila zagotovljena podpora pri koordinaciji in upravljanju podprojekta INSPIRE. Poskrbljeno je bilo za sistem evidentiranja in arhiviranja vseh aktivnosti in zagotovljena administrativna in tehnična podpora pri delu vsem udeležencem v projektu in za delovanje nacionalne točke za stike pri izvedbi posameznih aktivnosti v obsegu cca 6 človek mesecev.
V sklopu priprave in oblikovanja strateških dokumentov so bili pripravljeni strateški in operativni dokumenti za delovanje IPI omrežja - Izhodišča za vključevanje slovenske infrastrukture za prostorske informacije v regionalne in globalne pobu-de, kot so UN GGIM, EULF, ELF ter DRDSI. Dopolnjena in oblikovana so bila tudi priporočila in druga gradiva v zvezi z IPI (dopolnitev trenutne podatkovne politike za zbirke podatkov iz seznama, dopolnitev priporočil za uskladitev podatkovne politike z določili ZIPI in direktive INSPIRE, dopolnitev strokovnih podlag za zagotavljanje dostopa za institucije in organe EU in za zagotavljanje medopravilnosti).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PODPORA VODENJU IN UPRAVLJANJU PROJEKTA "POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV"
AVTORJI: Matjaž Grilc,  Helena Likozar, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Grega Pesko, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 26. november 2015
KLJUČNE BESEDE: Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture, INSPIRE, HIDRO, TOPO, GRS
POVZETEK:

Maja leta 2011 je bil med Republiko Islandijo, Kraljevino Liechtenstein, Kraljevino Norveško (države donatorice) in Republiko Slovenijo (državo upravičenko) podpisan Memorandum o soglasju (MoS) za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora za leta 2009-2014 (FM EGP). V finančni perspektivi 2009 – 2014 je Geodetska uprava RS pridobila donacijo za izvajanje projekta »POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV«. S tem projektom je bila vzpostavljena višinska sestavina državnega koordinatnega sistema ter podatkovni sloj osnovnih topografskih in hidrografskih podatkov, ki sta skladna z načeli in pravili direktive INSPIRE.
Projekt je sestavljen iz štirih medsebojno povezanih skupin dejavnosti (podprojektov)
-          podprojekt Geodetski referenčni okvir (GRFR),
-          podprojekt Topografska baza (TOPO),
-          podprojekt INSPIRE (INSP) in
-          podprojekt Hidrografija (HIDRO).
 
Digi data je v okviru tega projekta v letu 2015 izvajala naslednji dve aktivnosti:
-          svetovanje in pomoč vodstvu projekta in organizacija posredovanje izkušenj projekta zainteresiranim deležnikom,
-          izdelava letnega poročila za javnost o izvajanju projekta za leto 2015.
 
V okviru prve aktivnosti je bilo potrebno spremljati zlasti vsebinsko izvajanje projekta in ugotovitve posredovati naročniku na sestankih projektne skupine. Podani so bili predlogi na katerih strokovnih dogodkih je potrebno posredovati izkušnje o pripravi, vodenju in izvajanju projekta. Podan je bil tudi predlog in scenarij za izvedbo slavnostnega dogodka ob otvoritvi prve državne geodetske točke 0. reda in postavitvi spominskega obeležja in izvedena celotna organizacija tega dogodka.
    
V sklopu druge aktivnosti je bila izdelana publikacija »Letno poročilo o izvajanju projekta za leto 2015«. Poročilo informira zainteresirano javnost o vodenju in izvajanju projekta, o kazalnikih uspešnosti projekta, vključno z opisom dejavnikov tveganj, ki so se pojavljali tekom izvajanja projekta v tekočem letu. Poročilo vsebuje 50 strani, izdelano je bilo v slovenski in angleški verziji.URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PODPORA PROMOCIJI IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA PROJEKT "POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV"
AVTORJI: Matjaž Grilc,  Helena Likozar, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Grega Pesko, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 13. november 2015
KLJUČNE BESEDE: Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture, INSPIRE, HIDRO, TOPO, GRS
POVZETEK:

Maja leta 2011 je bil med Republiko Islandijo, Kraljevino Liechtenstein, Kraljevino Norveško (države donatorice) in Republiko Slovenijo (državo upravičenko) podpisan Memorandum o soglasju (MoS) za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora za leta 2009-2014 (FM EGP). V finančni perspektivi 2009 – 2014 je Geodetska uprava RS pridobila donacijo za izvajanje projekta »POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV«.
 
Projekt je sestavljen iz štirih medsebojno povezanih skupin dejavnosti (podprojektov)
-          podprojekt Geodetski referenčni okvir (GRFR),
-          podprojekt Topografska baza (TOPO),
-          podprojekt INSPIRE (INSP) in
-          podprojekt Hidrografija (HIDRO).
 
V okviru tega projekta je Digi data izvajala naloge, ki so bile namenjene podpori promocije in obveščanju javnosti za projekt ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav''. Dejavnosti so bile osredotočene na aktualizacijo projekta z delavnicami, objavami v medijih, s promocijskimi gradivi ali predavanji.
Za razumevanje in prepoznavnost projekta, katerega tematika je naravnana zelo strokovno in njegovem doprinosu tako na lokalni kot tudi nacionalni ravni je bilo potrebno obveščati tako splošno kot tudi strokovno javnost. Projekt se je dotikal tako področja geodezije, topografije, kot tudi hidrologije in direktive INSPIRE, ki ureja izhodišča za vzpostavitev evropske infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah. Z obveščanjem javnosti smo želeli predvsem povečati zavedanje o pomenu projekta, spodbuditi sodelovanje med različnimi sektorji, ozaveščati o doprinosu rezultatov projekta za posameznika oziroma skupnost kot tudi usposabljanje posameznih ciljnih skupin uporabnikov in širše javnosti o obravnavanih vsebinah.
 
Informiranje o projektu je potekalo z rednimi objavami novic, najavami dogodkov in drugih povezanih informacij na spletni strani projekta http://www.gurs-egp.si/, z objavami sporočil na spletni strani Geodetske uprave in Ministrstva za okolje in prostor, preko objav strokovnih člankov v strokovnih glasilih, z izvedenimi predavanji na strokovnih in ostalih dogodkih doma in v tujini in poročanji medijev o posameznih dogodkih v tiskanih ali elektronskih glasilih, preko radia in televizije. Zadnja točka tega poročila so tudi zbrane medijske objave projekta.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
-          Vzdrževanje, posodabljanje in urejanje spletne strani projekta
-          Objava strokovnih člankov
-          Izdelava in tisk promocijskega gradiva o projektu
-          Referati in javne predstavitve projekta
-          Priprava, organizacija in izvedba strokovnih delavnic
-          Pregled in zbirka vseh medijskih objav projekta

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PISARNA PODPORE ZA UREJANJE PODATKOV O NEPREMIČNINAH ZA POTREBE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ
AVTORJI: Konzorcij družb Digi data (vodilni partner) in Igea (partner)
V okviru družbe Digi data so sodelovali: Matjaž Grilc (vodja projekta), Marijana Vugrin (vodja pisarne podpore), Grega Pesko, Helena Likozar, Nuša Marolt (delovna skupina), Žan Novšak, Selma Terčon, Rok Ravnihar (podporna skupina).
OBJAVA / PROJEKT: Mestna občina Kranj
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 15. julij 2015
KLJUČNE BESEDE: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zazidana stavbna zemljišča, nezazidana stavbna zemljišča
POVZETEK:

Predmet projekta je bila organizacija strokovne in svetovalne pisarne podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe odmere NUSZ v MOK. Pisarna podpore je bila organizirana kot Help desk z elektronskim načinom komunikacije (spletni portal, elektronska pošta) in preko telefona in klasične pošte ter kot fizična pisarna pomoči zavezancem, ki se je nahajala v prostorih MOK. Pri delovanju pisarne podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe NUSZ je bilo v obdelavi cca. 35.000 nepremičnin in 26.000 zavezancev za plačilo NUSZ.  Cca 20% zavezancev je uporabilo eno od možnih oblik pomoči.
Projektna pisarna je izvajala naslednje naloge:
-          obveščanje zavezancev o podatkih uporabljenih za odmero NUSZ,
-          pomoč občanom pri urejanju podatkov o nepremičninah in drugih podatkov za odmero NUSZ,
obdelava podatkov in priprava podatkov za vpis v bazo podatkov NUSZ.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NOVI IN DOPOLNJENI POSTOPKI V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEM KATASTRU IN KATASTRU STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana
DATUM: 11. maj 2015
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, vrste rabe, dejanska raba, namenska raba, zemljiškoknjižni izpiski, lastninska pravica, izvedene pravice, osnovni pravni položaj
POVZETEK:

Vsebina predavanja:

 • Razmerje med Zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom, katastrom stavb in registrom nepremičnin
 • Zemljiška knjiga:
  • Spremembe, ki jih prinašajo nadgradnje aplikacije e-ZK opravila
  • Branje rednih in zgodovinskih  ZK izpiskov  – vsebine povezane z etažno lastnino in služnostjo
 • Kataster stavb
  • Spreminjanje podatkov v katastru stavb
  • Razmerje med registrom nepremičnin in katastrom stavb
 • Zemljiški kataster - novosti po 1.1.2014
  • Ukinitev vrst rabe
  • Dejanska raba zemljišč in boniteta
  • Zemljiškokatastrski načrt (ZKN) in zemljiškokatastrski prikaz(ZKP)

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: UREJANJE RAZMERIJ NA NEPREMIČNINAH S STAVBNO PRAVICO, SLUŽNOSTJO IN PRIPADAJOČIMI ZEMLJIŠČI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 16. marec 2015 in 11. maj 2015
DATUM: 16. marec 2015
KLJUČNE BESEDE: Nepremičnine, parcela, stavba, del stavbe, izvedene pravice, stavbna pravica, gospodujoča nepremičnina, služeča nepremičnina, stvarna služnost, neprava stvarna služnost, osebna služnost, etažna lastnina, splošni skupni deli, posebni skupni deli, , katastrski vpis, zemljiškoknjižni predlog, akt o oblikovanju etažne lastnine, ZK izpisek
POVZETEK:

V zemljiškem katastru in katastru stavb se ne vodijo podatki o služnostih in stavbnih pravicah, prav tako nam ni »direktno« na voljo podatek o pripadajočih zemljiščih, ki ni definiran kot ZPS. Vendar pa moramo v okviru geodetskih storitev poznati te inštrumente stvarnega prava. V predavanju so podane osnovne značilnost in povezava z delom geodeta, npr. imetnik stavbne pravice je lahko vlagatelj v postopkih, ki se vodijo v katastru stavb in pri določevanju ZPS. Prav tako lahko le-ta poda zahtevo za status stranskega udeleženca v postopku. Tudi imetnik služnosti lahko zaprosi za tak status.

Vsebina predavanja:
• služnost – zakonodaja, branje ZK izpiskov in vpliv na geodetske postopke
•stavbna pravica – zakonodaja, branje ZK izpiskov in vpliv na geodetske postopke in
• pripadajoča zemljišča – zakonodaja, branje ZK izpiskov in vpliv na geodetske postopke.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: UPORABA PORTALA E–SODSTVO IN E-PROSTOR IN ISKANJE PODATKOV O NEPREMIČNINAH NA SVETOVNEM SPLETU - DELAVNICA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar
OBJAVA / PROJEKT: Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, 11.2.2015 – lokacija predavanja: SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA. Zdravstvena pot 10, Ljubljana
DATUM: 11. februar 2015
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, splošni skupni del, posebni skupni del, zemljiškoknjižni izpiski, lastninska pravica, izvedene pravice, osnovni pravni položaj, javni vpogled, Portal e- Sodstvo, Portal e- prostor
POVZETEK:

Delavnica je bila namenjena praktičnemu pridobivanju podatkov preko javnih vpogledov v podatke zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
Udeleženci so vodeno pridobivali različne vrste zemljiškoknjižnih izpiskov za nepremičnine in skupaj s predavateljem interpretirali njihovo vsebino.
V drugem delu so udeleženci za posamezne konkretne nepremičnine pridobivali podatke preko različnih vhodnih podatkov (identifikator nepremičnine, naslov,…) in si ogledali kakšni podatki se nahajajo v Zbirki vrednotenja nepremičnin.
Vsebina predavanja:
• Pridobivanje in interpretacija zemljiškoknjižnih izpiskov
• Pridobivanje in interpretacija podatkov prejo javnega vpogleda GURS
• Kaj se skriva v Zbirki vrednotenja nepremičnin in uporabnost podatkov pri poslovanju
• Razprava in odgovori na vprašanja

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANKA: VPIS STAVBE V KATASTER STAVB ZA POTREBE VZPOSTAVITVE ETAŽNE LASTNINE in GEODETSKI POSTOPKI IN ZEMLJIŠKA KNJIGA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja GV Založba (IUSSOFTWARE d.o.o.), letnik 34 (2015), številka 2, Priloga str. II-IV in Priloga str. V-VII
DATUM: 15. januar 2015
KLJUČNE BESEDE: Etažna lastnina, katastrski vpis, stavba, del stavbe, splošni skupni del, posebni skupni del, parcela, pripadajoče zemljišče, atrij, parkirišče, akt o oblikovanju etažne lastnine, geodetski postopki, nedokončana etažna lastnina, geodetski postopki, spreminjanje meje parcele, urejanje meje parcele, vpis stavbe v kataster stavb, spremembe podatkov katastra stavb, poočitev sprememb, zemljiškoknjižni predlog
POVZETEK:

V prvem članku je predstavljen postopek vzpostavitve etažne lastnine od začetnih korakov do vpisa etažne lastnine v glavno knjigo.po naslednjih sklopih:
• Vzpostavitev etažne lastnine in temeljne nepremičninske evidence;
• Postopek vzpostavitve etažne lastnine;
• Vpis stavbe v kataster stavb;
• Nedokončana etažna lastnina in
• Sklep.

Spremembe podatkov se evidentirajo v zemljiški kataster in kataster stavb z geodetskimi postopki.
V drugem članku so opisani geodetski postopki in podana je povezava le teh s podatki, ki se vodijo v zemljiški knjigi. Vsebina je prikazana v naslednjih programskih sklopih:
• Geodetski postopki;
• Spremembe na nepremičninah, ki se poočijo v zemljiški knjigi;
• Spremembe, ki se vnesejo v zemljiško knjigo prek zemljiškoknjižnega predloga;
• Spremembe, ki se izkazujejo na združenih izpiskih
• Podatki zemljiške knjige, ki se uporabljajo za izvedbo geodetskih postopkov in
• Sklep.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
Vpis stavbe v katastru stavb za potrebe vzpostavitve etažne lastnine
        Geodetski postopki in zemljiška knjiga
       
NASLOV: IZVEDENIŠKA MNENJA V POSTOPKIH DOLOČITVE PRIPADAJOČIH ZEMLJIŠČ PO ZVEtL
AVTORJI: Nuša Marolt (vodja)
Projektna skupina: Marijana Vugrin, Helena Likozar, Grega Pesko in Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Okrajno sodišče v Ljubljani, Nepravdni in zapuščinski oddelek
Izdelava izvedenskih mnenj od oktobra 2012 dalje
DATUM: 5. januar 2015
KLJUČNE BESEDE: Pripadajoče zemljišče, ZVEtL, etažna lastnina, parcela, stavbna, del stavbe, splošni skupni del, posebni skupni del, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga,nepravdni postopek.
POVZETEK:

Skupina strokovnjakov, ki imajo visoko strokovno znanje tako s področja geodezije, temeljnih javnih nepremičninskih evidenc, urbanizma in prostorskega planiranja pripravlja na poziv sodišča izvedeniška mnenja v postopkih vodenih po ZVEtL.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PRIPRAVA AKTOV ZA VZPOSTAVITEV, UKINITEV ALI DOKONČANJE ETAŽNE LASTNINE ZA POSAMEZNE NAROČNIKE TER POSTOPKOVNIKOV ZA IZVEDBO VPISA V ZKNJ
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Grega Pesko, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Nuša Marolt, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Različne fizične in pravne osebe
DATUM: 5. januar 2015
KLJUČNE BESEDE: Etažna lastnina, katastrski vpis, stavba, del stavbe, splošni skupni del, posebni skupni del, parcela, pripadajoče zemljišče, atrij, parkirišče, akt o oblikovanju etažne lastnine, geodetski postopki, nedokončana etažna lastnina, ZK predlog, ZK izpisek
POVZETEK:

Za posamezne naročnike izvajamo celoten postopek vzpostavitve etažne lastnine ali pripravljamo akte za vzpostavitev etažne lastnine in dokončanje etažne lastnine, predvsem pri kompleksnejših primerih, ko je za vpis v zemljiško knjigo potrebno vložiti več predlogov ali pripraviti predlog po postopku 971 – oddaja predloga za primere, ko aplikacija eZK ne omogoča oddaje predloga.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:

       
NASLOV: PROJEKT: PODPORA PRI VPISIH STAVB ZGRAJENIH NA PODLAGI STAVBNE PRAVICE V ZEMLJIŠKO KNJIGO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Grega Pesko, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Nuša Marolt, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Različne fizične in pravne osebe
DATUM: 5. januar 2015
KLJUČNE BESEDE: Stavbna pravica, katastrski vpis, stavba, parcela, ZK predlog, ZK izpisek
POVZETEK:

Za posamezne naročnike izvajamo pregled stanja in oblikujemo predloge v primerih, ko se stavba veže na več stavbnih pravic in je potrebna vložitev po postopku 971 – oddaja predloga za primere, ko aplikacija eZK ne omogoča oddaje predloga.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE: