Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ZEMLJIŠKA KNJIGA IN DELO GEODETA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski zavod Celje, Ulica XIV. divizije 10, Celje, 9. december 2014
DATUM: 9. december 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, splošni skupni del, posebni skupni del, stavbna pravica, zemljiško knjižni izpisek, zemljiškoknjižni predlog, etažna lastnina, elaborat geodetske storitve
POVZETEK:

Geodet pri svojem delu uporablja tudi podatke zemljiške knjige, poleg tega pa se rezultati postopkov, ki jih izvaja odražajo tudi v zemljiški knjigi. Rezultate geodetskih postopkov glede na povezanost z zemljiško knjigo, lahko razdelimo v štiri skupine:
• spremembe na nepremičninah, ki se poočijo v zemljiški knjigi (podatek se prevzame in postane del podatkov zemljiške knjige);
• spremembe, ki se vnesejo v zemljiško knjigo preko zemljiškoknjižnega predloga ob nastanku ustreznih dodatnih listin;
• spremembe, ki se izkazujejo na združenih izpiskih in
• spremembe, ki niso povezane z zemljiško knjigo.

Zemljiška knjiga, zemljiški kataster in kataster stavb so temeljne nepremičninske evidence, ki o isti nepremičnin podajajo različne podatke. Zavedati se je potrebno, da spremembe, ki nastanejo v posamezni evidenci na določeni nepremičnini, lahko povzročijo tudi spremembo v drugih dveh. Zato je vedno, kadarkoli preučujemo posamezno nepremičnino ali želimo doseči spremembo v podatkih o nepremičnino, potrebno pregledati in upoštevati vse tri temeljne evidence.

Vsebina predavanja:
• zemljiška knjiga
• zemljiška knjiga 2014
• geodetski postopki in zemljiška knjiga in
• etažna lastnina.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ETAŽNA LASTNINA IN KATASTER STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 8. december 2014
DATUM: 8. december 2014
KLJUČNE BESEDE: etažna lastnina, stavba, del stavbe, splošni skupni deli, posebni skupni deli, etažni načrt, katastrski vpis, zemljiškoknjižni predlog, akt o oblikovanju etažne lastnine
POVZETEK:

Stavba vpisana s katastrskim vpisom v kataster stavb je osnova za vzpostavitev etažne lastnine in njen vpis v zemljiško knjigo. Z uvedbo postopka Dokončanje etažne lastnine - več stavb v zemljiško knjigo je po novem možno izvesti tudi delitve in združitve stavb v zemljiško knjigo. Da je ta postopek uspešen v zemljiški knjigi, moramo tudi vpis v kataster stavb narediti po določenih pravilih. Predavanje je namenjeno predstavitvi vzpostavitve etažne lastnine od izmere stavbe in pripadajočih parcel do vpisa v zemljiško knjigo z opisi kritičnih korakov v tem postopku.

Vsebina predavanja:
• od izmere nepremičnine do vzpostavitve etažne lastnine,
• postopek delitve stavbe in postopek združitve stavb in
• razlika med postopkoma vzpostavitve etažne lastnine in dokončanjem etažne lastnine

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: STROKOVNI SEMINAR: ZEMLJIŠKA KNJIGA – NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V PRAKSI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, programska vodja seminarja
Predavatelji: Jasmina Jaša Trklja, Mateja Kosirnik, mag. Marijana Vugrin
Avtorstvo in izvedba predavanj mag. Marijane Vugrin:
Geodetski postopki in zemljiška knjiga
Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne lastnine
OBJAVA / PROJEKT: GV založba, GH Union, Ljubljana, 12. november 2014
DATUM: 12. november 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, kataster stavb, zemljiški kataster, parcela, stavba, deli stavb, katastrski vpis, etažna lastnina, splošni skupni deli, posebni skupni deli, aplikacija e-ZK opravila, stvarne pravice, osnovni pravni položaj, dedovanje
POVZETEK:

Težave so vedno pri podrobnostih.
Zato je bil oblikovan seminar, na katerem smo spoznali zemljiško knjigo z več plati in dobili odgovore na svoja vprašanja. Združili smo znanje poznavalca aplikacije eZK opravila, znanje, ki je skrito za vrati zemljiške knjige, in znanje uporabnikov, ki pridobivajo podatke iz zemljiške knjige ali pa jih vzdržujejo z vlaganjem predlogov. Na seminarju so bila predstavljena naslednja predavanja:
• Novosti v aplikaciji eZK opravila in njihova uporaba
• Napake, ki so posledica migracije, in njihova odprava
• Postopek 971 − priporočila uporabnikom za oddajo predloga in odločanje o njem
• Vknjižba dednega sporazuma − uradna dolžnost ali pravna dobrota sodišč
• Geodetski postopki in zemljiška knjiga
• Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne lastnine
• Povezava med določbami SPZ, ZZK-1 in ZVEtL ter delovanjem aplikacije eZK
• Vknjižba etažne lastnine − napake aktov oziroma sklepov sodišč o vzpostavitvi etažne lastnine

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
Program:
        GEODETSKI POSTOPKI IN ZEMLJIŠKA KNJIGA
       

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB ZA POTREBE VZPOSTAVITVE ETAŽNE LASTNINE
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PRAKTIČNO O NOVIH IN DOPOLNJENIH POSTOPKIH V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEM KATASTRU IN KATASTRU STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, 21.10.2014
DATUM: 21. oktober 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, vrste rabe, dejanska raba, namenska raba, zemljiškoknjižni izpiski, lastninska pravica, izvedene pravice, osnovni pravni položaj
POVZETEK:

Vsebina predavanja:
Razmerje med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom, katastrom stavb in registrom nepremičnin

Zemljiška knjiga:
• Spremembe, ki jih prinašajo nadgradnje aplikacije e-ZK opravila

Kataster stavb
• Spreminjanje podatkov v katastru stavb
• Razmerje med registrom nepremičnin in katastrom stavb

Zemljiški kataster
• Ukinitev vrst rabe
• Dejanska raba zemljišč in boniteta
• Zemljiškokatastrski načrt (ZKN) in zemljiškokatastrski prikaz(ZKP)

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: PODPORA PRI IZVEDBI LETNEGA POROČILA IN PRI ORGANIZACIJI MEDNARODNIH STROKOVNIH SREČANJ
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 20. oktober 2014
KLJUČNE BESEDE: letno poročilo
POVZETEK:

Geodetska uprava RS vsako leto izdela in objavi letno poročilo o delu v slovenskem in angleškem jeziku. Poročilo je oblikovano in opremljeno s fotografijami in grafi. Ob sodelovanju z naročnikom smo v okviru te aktivnosti izvedli zbiranje in pripravo gradiva, njegovo ažuriranje na trenutno situacijo in oblikovanje ter opremljanje gradiva s slikovnim materialom. Za naročnika smo oblikovali delovno verzijo poročila ter jo predložili naročniku v končno potrditev. Obseg poročila je cca 83 strani besedila, cca 40 fotografij in 18 grafov ter preglednic. Po potrditvi slovenske verzije poročila smo zagotovili še prevod v angleški jezik in oblikovanje angleške verzije.
V času izvedbe naloge smo ob sodelovanju s predstavniki naročnika izdelali tudi vsebinsko analizo stanja zbirk prostorskih podatkov in omrežnih storitev, ki so bili predstavljeni v letnih poročilih v zadnjih 10 letih.
Projekt je obsegal tudi administrativno in tehnično podporo organizaciji mednarodnih srečanj. V okviru te aktivnosti smo nudili podporo in izvedli organizacijo na naslednjih strokovnih srečanjih:
- Sestanek mešane tehnične skupine med Slovenijo in Madžarsko v času od 26.-28. maja 2014
- Sestanek mešane tehnične skupine med Slovenijo in Italijo dne 8. julija 2014,
- Sestanek mešane tehnične skupine med Slovenijo in Avstrijo v mesecu septembru 2014.

URL OBJAVE: http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/publikacije_in_izobrazevanja/publikacije/letna_porocila/
http://www.gu.gov.si/en/media_room/publications/
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: POSODABLJANJE PODATKOVNE BAZE NEPREMIČNIN V RAČUNALNIŠKI APLIKACIJI "TO JE MOJE" IN "DELOVODNIK"
AVTORJI: Matjaž Grilc, Grega Pesko, Helena Likozar, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Letno vzdrževanje, arhiviranje podatkovne baze in aplikacije
DATUM: 20. oktober 2014
KLJUČNE BESEDE: evidenca nepremičnin, podatkovna baza, kataster stavb, zemljiški kataster, zemljiška knjiga
POVZETEK:

Digi data je že v preteklosti sodelovala z NSPIZ pri urejanju podatkov o nepremičninah (usklajevanje podatkov evidenc področja gospodarjenja z javnimi evidencami), v letu 2012 je nastavila podatkovno bazo nepremičnin v lasti ali upravljanju NSPIZ in v letu 2013 spletno računalniško aplikacijo »Delovodnik sodnih postopkov«.
V sklopu te naloge so bile določene aktivnosti, ki jih naročnik permanentno potrebuje pri vzdrževanje podatkovne baze nepremičnin:
• Vzdrževanje podatkovne baze na strežniku  izvajalca.
• Vzdrževanje aplikacije »Delovodnik« na strežniku izvajalca;
• Redno arhiviranje (back up) podatkovne baze »To je moje in Delovodnika«
• Dodajanje podatkov o novih nepremičninah v podatkovno bazo.
• Spreminjanje obstoječih podatkov o nepremičninah v podatkovni bazi.
• Posredovanje novosti s področja nepremičninskih evidenc naročniku.
• Odgovarjanje na vprašanja naročnika, posredovana skozi »help desk« okno aplikacije »To je moje« in »Delovodnika«
• Zagotavljanje povezljivosti in izmenjava podatkov med aplikacijo »Delovodnik« in naročnikovo interno aplikacijo »Upra«
• Pomoč pri uporabi aplikacije »To je moje« in »Delovodnik«.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: REGISTER NEPREMIČNIN
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin in Franc Ravnihar
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 20. oktober 2014 in 10. november 2014
DATUM: 20. oktober 2014
KLJUČNE BESEDE: Nepremičnina, parcela, stavba, del stavbe, register nepremičnin, posplošena tržna vrednost nepremičnine, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga
POVZETEK:

Register nepremičnin je bil definiran kot nova evidenca z Zakonom o evidentiranju nepremičnin. ZEN jo je definiral kot večnamensko zbirko podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki se vzpostavi in vodi zaradi zagotavljanja podatkov, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi. Čeprav je bila evidenca definirana kot večnamenska, je bil njen osnovni namen že od vsega začetka zagotoviti nabor ustreznih podatkov za dajatve in prejemke državljanov s strani države. Ker je potrebno podatke o nepremičninah v javnih nepremičninskih evidencah obravnavati kot celoto (v vseh evidencah) in ker nova navodila Geodetske uprave podajajo ob izvajanju geodetskih storitev tudi obveznost urejanja podatkov v REN, je nujno, da temeljito spoznamo tudi to evidenco.
Vsebina predavanja:
• podatki, ki se vodijo v REN,
• prevzem podatkov iz drugih evidenc,
• vrednost nepremičnin in podatki, ki vplivajo na vrednost in se vodijo v REN,
• spreminjanje podatkov v REN

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: IZVEDBA DELAVNIC ZA PODROČJE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN (IZOBRAŽEVANJE USLUŽBENCEV OBMOČNIH GEODETSKIH UPRAV)
AVTORJI: Bernarda BERDEN, Franc RAVNIHAR, Alenka OJSTERŠEK, Karolina KORAČIN, Ema POGORELČNIK in mag. Marijana VUGRIN
OBJAVA / PROJEKT: Izvedba delavnic za področje evidentiranja nepremičnin
Radovljica, 9. oktober 2014;  Ljubljana, 16. oktober 2014; Maribor, 23. oktober 2014; Koper,  6. november 2014 in Novo Mesto, 13. November 2014
DATUM: 9. oktober 2014
KLJUČNE BESEDE: ZK točke, parcela, meja, urejena meja, upravni status, metoda določitve, koordinate ZK točk, neskladja, meja katastrske občine, vklop, elaborat, bonitete, zemljišče pod stavbo (ZPS), zemljišče pod stavbo pred letom 2006 (ZPS*), vrste rabe, zemljiškokatastrski prikaz, zemljiškokatastrski načrt, dejanska raba
POVZETEK:

Predavatelj: mag. Marijana Vugrin
Organizacija in spremljanje: Helena Likozar

Geodetska uprava RS je v letu 2013 izvedla oz. začela izvajati več projektov ter izvedla tudi nekaj sprememb v načinu poslovanja na področju evidentiranja nepremičnin. Osnovni namen naloge je bil organizacija delavnic po različnih lokacijah po Sloveniji, ki so bile namenjene prioritetno zaposlenim na Geodetski upravi, vabljeni pa so bili tudi zunanji izvajalci geodetskih storitev, ki izvajajo naloge v procesu evidentiranja nepremičnin. Samo s skupnim razumevanjem konceptov, zakonodaje, navodil in primerov lahko izboljšamo kvaliteto izvajanja storitev ter s tem posledično tudi izboljšamo kvaliteto podatkov v nepremičninskih evidencah Geodetske uprave.

V okviru delavnic so potekale tudi razprave, kjer so slušatelji postavljali vprašanja in podajali predloge in pobude. Na osnovi vseh gradiv za delavnice, predlogov in pobud, bo pripravljen predlog potrebnih ukrepov za izboljšanje kvalitete izvedbe geodetskih storitev ter za izboljšanje kvalitete podatkov v nepremičninskih evidencah. Za vprašanja, ki so bila zastavljena na delavnicah, je Geodetska uprava pripravila odgovore, ki bodo objavljeni na njenih internih spletnih straneh in tudi na spletnih mestih IZS in GIZ GI.
Vsebina delavnic:
• urejanje podatkov zemljiškega katastra v letih 2013 – 2014,
• najpogostejše napake pri rednem delu v evidenci zemljiškega katastra,
• vrste rabe, ZPS in ZPS*,
• evidentiranje bonitet,
• izpeljava sprememb – lokalne baze, centralna baza, distribucija, REN in zemljiška knjiga,
• sloj ZKN in
• grafični preseki.

URL OBJAVE: Predavanje je v celoti objavljeno na GEOblogu,  http://www.geovrata.si/geoblog/
COBISS:
DATOTEKE:
Naslovnica
       
NASLOV: PROJEKT: STROKOVNA IN INFORMACIJSKA PODPORA DOLOČANJU RAZVOJNIH STOPENJ ZEMLJIŠČ
AVTORJI: Matjaž GRILC, Žan NOVŠAK, Gregor PESKO, Nuša MAROLT, Marijana VUGRIN, Mojca FOŠKI, Leon KOBETIČ, Martin PUHAR, Tomaž ČERNE, Andrej MESNER,
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski inštitut Slovenije, Zaključno poročilo
DATUM: 30. september 2014
KLJUČNE BESEDE: nezazidano stavbno zemljišče, gradbena parcela, zemljišče za gradnjo, stavbno zemljišče, pozidano zemljišče, prostorsko načrtovanje, komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, gradbeno dovoljenje, zemljiška politika, prostorski akti, razvojne stopnje zemljišč, urbana raba prostora
POVZETEK:

Naloga predstavlja del aktivnosti v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki so usmerjene v izgradnjo celovitega sistema določanja in vodenja podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč. Predmet naloge je preveritev metodologije načina določitev in evidentiranja razvojnih stopenj zemljišč in z njimi povezanih gradbenih parcel kot tudi podati strokovna izhodišča za vzpostavitev celovitega sistema vodenja podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč in umestitev sistema v Prostorski informacijski sistem (PIS). Metodologija za določitev razvojnih stopenj je bila določena v okviru projekta Razvojne stopnje stavbnih zemljišč, ki jo je izvedlo podjetje Locus d.o.o..
Glavni namen naloge je določitev načina evidentiranja razvojnih stopenj zemljišč, ki jih:
• država rabi za potrebe vrednotenja zemljišč, izvajanje aktivne zemljiške politike, spremljanja stanja prostorskega razvoja države, pregled nad potencialnimi zemljišči za investicije…
• občina rabi za obračunavanje nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, pripravo občinskih prostorskih aktov, za spremljanje stanja prostorskega razvoja občine (spremljanje izvedbe plana), za izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike, pregled nad potencialnimi zemljišči za investicije …
Glavni cilj naloge je določitev zbirk podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč, določitev pristojnosti za vodenje zbirk podatkov, načina vzdrževanja in medsebojne povezljivosti teh zbirk podatkov.

Naloga je obsegala naslednje sklope:
1. Izdelava izhodišč celovitega sistema za evidentiranje in dostop do podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč
2. Preveritev metodologije določitve zemljišč za gradnjo
3. Pregled možnosti uporabe podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč
4. Izdelava analize stroškov in koristi celovitega sistema razvojnih stopenj zemljišč
5. Priprava izhodišč akcijskega načrta za vzpostavitev celovitega sistema razvojnih stopenj zemljišč.

Rezultati naloge so:
• globalni model sistema za evidentiranje in dostop do podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč,
• seznam zbirk podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč z metapodatkovnimi opisi ter logičnim podatkovnim, postopkovnim in organizacijskim modelom posameznih zbirk podatkov,
• logični model povezovanja posameznih zbirk podatkov,
• dopolnjena metodologija za določanje razvojnih stopenj zemljišč,
• predlogi uporabe podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč,
• analiza stroškov in koristi,
• akcijski načrt za implementacijo sistema za evidentiranje in dostop do podatkov o razvojnih stopnjah zemljišč.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NESKLADJA V "GRAFIČNI" BAZI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA S PRIMERI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin in Grega Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 29. september 2014 in 20. oktober 2014
DATUM: 29. september 2014
KLJUČNE BESEDE: ZK točke, parcela, meja, urejena meja, upravni status, metoda določitve, koordinate ZK točk, neskladja, meja katastrske občine, vklop, elaborat
POVZETEK:

V letu 2013 je Geodetska uprava pristopila k odpravi neskladij, ki se pojavljajo v bazi zemljiškega katastra. Nekatera neskladja izvirajo še iz časov izdelave digitalnih katastrskih načrtov in polnjenja baze ZK točk, večina pa so plod nepravilnosti pri vzdrževanju baze in izvirajo iz nepravilnosti, ki so bile posredovane preko prenosnih datotek v bazo. Najpogosteje se pojavljajo naslednja neskladja: napačne povezave med ZKT, nenapete točke, napačne koordinate (GK, ETRS) v elaboratu, križanje povezav, neusklajena meja med KO, čuden” vklop in elaborat sploh ni vrisan.
Na predavanjih je bilo predstavljeno zakaj je do napak prišlo, na kakšen način so se popravljale in na kaj morajo biti izvajalci geodetskih storitev in zaposleni na Geodetski upravi pozorni, da neskladja ne bodo nastala na novo. Neskladja so bila prikazana na konkretnih primerih.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: DELITEV IN ZDRUŽEVANJE STAVB V ETAŽNI LASTNINI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Spletni seminar IUS-INFO   - http://www.iusinfo.si/Webinar/Seminar.aspx?id=99
DATUM: 24. september 2014
KLJUČNE BESEDE: Zemljiškoknjižni izpisek, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, aplikacija e-ZK opravila, zemljiška knjiga, nepremičnina, osnovni pravni položaj, izvedene pravice, zaznambe, lastnik, plombe
POVZETEK:

V aplikaciji eZK-opravila je bil lani uveden postopek 064 - dokončanje etažne lastnine - več stavb, s katerim je mogoče v zemljiški knjigi izvesti tudi postopek delitve stavbe, na kateri je že uvedena etažna lastnina, na več novih stavb v etažni lastnini. Postopek omogoča združevanje več stavb v etažni lastnini v eno stavbo.
Vsebina seminarja podaja, kako se pravilno lotiti delitve ali združitve stavb, kateri pogoji morajo biti zagotovljeni za uspešno izvedbo postopka in na kaj moramo biti še posebej pozorni.

URL OBJAVE: http://www.iusinfo.si/Webinar/Seminar.aspx?id=99
COBISS:
DATOTEKE:
Naslovnica
       
NASLOV: PROJEKT: ZAJEM PODATKOV URBANE RABE PROSTORA NA TESTNEM OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA
AVTORJI: Matjaž Grilc, Grega Pesko, Helena Likozar, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski inštitut Slovenije
DATUM: 15. september 2014
KLJUČNE BESEDE: raba prostora, urbana raba prostora, dejanska raba, zajem urbane rabe
POVZETEK:

V letu 2013 je bila izdelana metodologija za zajem podatkov urbane rabe prostora. Pripravljeno je bilo metodološko gradivo, ki je podlaga za zajem podatkov dejanske rabe pozidanih zemljišč. Osnovni namen naloge je bil testiranje metodologije urbane rabe prostora in priprava izhodišč za masovni zajem podatkov.
Naloga je obsegala:
- zajem dejanske rabe urbanih območij (tesno območje občine Škofja Loka, 42 listov TTN oz. cca 147km2),
- sodelovanje pri dopolnitvi metodologije za zajem podatkov urbane rabe,
- sodelovanje pri dopolnitvi zahtev za informacijsko okolje za nadaljnji zajem podatkov urbane rabe (predlog prilagoditve funkcionalnih in podatkovnih zahtev za izdelavo in vzpostavitve dokončnega informacijskega okolja za masovni zajem podatkov urbane rabe),
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi strokovne delavnice.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: 6. DNEVI STVARNEGA, ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA, NEPRAVDNEGA IN IZVRŠILNEGA PRAVA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, vodja sekcije Kje lahko dobim podatek o svoji nepremičnini?
Avtorstvo članka v zborniku in Izvedba predavanja:
Zemljiška knjiga in register nepremičnin
OBJAVA / PROJEKT: 5. in 6. junij 2014, GV založba, Hotel Larix,  Kranjska Gora
DATUM: 5. junij 2014
KLJUČNE BESEDE: dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur, Miha Verčko, Franc Ravnihar, Andrej Mesner, mag. Marijana Vugrin, Joža Velkavrh, dr. Vesna Rijavec, Ana Božič Penko, Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart in dr. Jorg Sladič
POVZETEK:

Na 6. Dnevih stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava so bile predstavljeni naslednji prispevki:

 • Hipoteka in njena zunajsodna (notarska) uveljavitev;
 • Zastavna pravica na terjatvi in globalna cesija;
 • Zastavna pravica na zalogah;
 • Kje so vrste rabe;
 • Gospodarska javna infrastruktura in javno dobro;
 • Zemljiška knjiga in register nepremičnin;
 • Pregled novejše sodne prakse v zemljiškoknjižnih postopkih (problematika zavrnitve vpisov);
 • Bremena pri preoblikovanju lastninske pravice, zlasti pri delitvi in združitvi nepremičnin:
 • Pregled novejše sodne prakse v nepravdnih postopkih s poudarkom na etažni lastnini:
 • Vpisi v zemljiško knjigo v povezavi z izvršbo;
 • Novejša sodna praksa v izvršilnem postopku in
 • Raznoteri vidiki predhodne odredbe.
Izdan je bil tudi zbornik, ki je dostopen na spodnji povezavi.

URL OBJAVE: http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/dnevi-stvarnega-zemljiskoknjiznega-nepravdnega-in-izvrsilnega-prava-2014/
COBISS:
DATOTEKE:
ZBORNIK
        PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: UREDITEV JAVNIH EVIDENC ZA OBČINO TRBOVLJE - ZEMLJIŠKA KNJIGA, REN, ETN
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Matjaž Grilc, Nuša Marolt, Helena Likozar, Grega Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Končno poročilo projekta
DATUM: 30. maj 2014
KLJUČNE BESEDE: nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, register nepremičnin, evidenca trga nepremičnin
POVZETEK:

V okviru projekta so bile izvedene naslednje naloge:
• Pridobitev podatkov iz zemljiške knjige v digitalni obliki za Občino Trbovlje in njene pravne predhodnike
• Uvoz podatkov o zemljiščih v interno evidenco
• Pridobitev podatkov iz Registra nepremičnin in primerjava podatkov s podatki zemljiške knjige in interno evidenco
• Pomoč pri razčiščevanju neskladij in usklajevanju z Geodetsko upravo
• Uvoz dodatnih stavb in delov stavb v interno evidenco
• Popravek interne evidence za vodenje najemnih pogodb
• Uskladitev podatkov iz interne evidence najemov in interne evidence amortizacije in priprava izpisa iz interne evidence  xls obliki za izračun amortizacije
• Reševanje neskladij med interno evidenco stanovanj, registrom nepremičnin in evidenco upravne enote o prijavi stalnega prebivališča
• Vnos podatkov o najemu stanovanj v ETN
• Delavnica na sedežu naročnika za pripravo izvajanja nadaljnjega urejanja s predstavniki naročnika
• Help desk za pomoč pri urejanju nepremičnin v lasti Občine Trbovlje za zaposlene na Občini Trbovlje (po telefonu in mailu).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PREGLED PODATKOV O NEPREMIČNINAH V UPRAVLJANJU MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, KI SO PODLAGA ZA IZRAČUN DAVKA NA NEPREMIČNINE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Nuša Marolt, Grega Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Končno poročilo projekta
DATUM: 30. april 2014
KLJUČNE BESEDE: davek na nepremičnine, upravljanje z nepremičninami
POVZETEK:

V okviru projekta so bile izvedene naslednje naloge:
• Izdelava analiz nepremičninskega fonda, ki ga uporabljajo javni zavodi za potrebe snovanja nadaljnjih ukrepov na ureditvi stvarno-pravnih razmerij na nepremičninah v evidenci MIZŠ
• Podroben pregled etažnih načrtov za 10 lokacij (46 stavb) najvišje obdavčenih nepremičnin v upravljanju MIZŠ ali javnih zavodov in izvedba popravkov podatkov v REN v primeru, da je bilo ugotovljeno, da so podatki neustrezni in bo zato odmerjen previsok davek
• Izdelava akcijskega načrta za upravljanje z nepremičninami MIZŠ, načrt vključuje namen ureditve, seznam nalog, oceno in razdelitev stroškov ter predlagano organizacijo
• Izvedba dveh enodnevnih izobraževanja s področja davka na nepremičnine za javne zavode (7. In 10.4.2014)

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PRAKTIČNO O NOVIH IN DOPOLNJENIH POSTOPKIH V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEM KATASTRU IN KATASTRU STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana
DATUM: 8. april 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, vrste rabe, dejanska raba, namenska raba, zemljiškoknjižni izpiski, lastninska pravica, izvedene pravice, osnovni pravni položaj
POVZETEK:

Vsebina predavanja:
Zemljiška knjiga:

 • Branje ZK izpiska;
 • Postopki vzpostavitve etažne lastnine in povezanost zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb pri tem postopku;
 • Novi postopki v zemljiški knjigi;
  • Postopek 119: vknjižba več pravic in pravnih dejstev pri več nepremičninah
  • Postopek 064: vpis dokončanja etažne lastnine – več stavb – posamezni deli so vpisani v katastru stavb
  • Postopek: 118: komasacija
Kataster stavb
 • Spreminjanje podatkov v katastru stavb
 • Razmerje med registrom nepremičnin in katastrom stavb
Zemljiški kataster
 • Novosti v zemljiškem katastru po 1.1.2014
  • Ukinitev vrst rabe
  • Dejanska raba zemljišč
  • Bonitete zemljišč
 • Nova potrdila iz geodetskih evidenc

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NEPREMIČNINE, EVIDENCE, VREDNOSTI IN DAJATVE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  Masarykova 16, Ljubljana
7. in 10. april 2014
DATUM: 7. april 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, register nepremičnin, vrednost, posplošena tržna vrednost, davek, upravljavci državnega premoženja, modeli vrednotenja, dejanska raba dela stavbe
POVZETEK:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  je v registru nepremičnin zabeležen kot upravljavec državnega premoženja za del javnih zavodov s področja izobraževanja, za preostali del pa so kot upravljavci navedeni javni zavodi. Predavanje je namenjeno predstavnikom javnih zavodov, da bodo lažje preverjali pravilnost podatkov o svojih nepremičninah v javnih evidencah.
Vsebina predavanja:

 • Javne nepremičninske evidence:
 • Zemljiška knjiga
 • Zemljiški kataster
 • Kataster stavb
 • Zbirni kataster GJI
 • Register nepremičnin
 • Posplošena tržna vrednost
 • Modeli vrednotenja
Nepremičnine v upravljanju MIZŠ in javnih zavodov v REN

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: 42. GEODETSKI DAN "PREUREJANJE ZEMLJIŠČ KOT IZZIV ZA RAZVOJ GEODETSKEGA INŽENIRSTVA"
AVTORJI: Udeležba na posvetu
OBJAVA / PROJEKT: Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo, Hotel Mons, Ljubljana
3. in 4. april 2014
DATUM: 4. april 2014
KLJUČNE BESEDE: Preurejanje zemljišč, komasacije
POVZETEK:

Udeležba Helene Likozar, Nuše Marolt, Marijane Vugrin, Matjaža Grilca in Grega Peska na posvetu.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PODATKI REN IN DAVEK NA NEPREMIČNINE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin in Franc Ravnihar
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 3. marec 2014
DATUM: 3. marec 2014
KLJUČNE BESEDE: Nepremičnina, parcela, stavba, del stavbe, register nepremičnin, posplošena tržna vrednost nepremičnine, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, davek, davčni zavezanec, davčne stopnje, oprostitve davčni dajatev
POVZETEK:

Geodetska uprava je  v februarju 2014 izvedla poskusni izračun davčnih dajatev za nepremičnine, ki so opredeljene v registru nepremičnin. V ta namenso bila izdelana obvestila o poskusnem izračunu davčnih dajatev in posredovana zavezancem in lastnikom. Poleg zaposlenih na Geodetski upravi, so geodetska podjetja tista, ki bodo morala nuditi kvalificirano pomoč lastnikom nepremičnin.
Vsebina predavanj:

 • Register nepremičnin – REN
 • Podatki REN, ki se uporabljajo za izračun vrednosti
 • Stopnja zaupanja v podatke
 • Podatki REN, ki vplivajo na določitev davčne dajatve
 • Branje obvestila

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA PROJEKT "POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV"
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
http://www.gurs-egp.si/
DATUM: 26. februar 2014
KLJUČNE BESEDE: INSPIRE, prostorska podatkovna infrastruktura
POVZETEK:

Geodetska uprava RS je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) in projektnimi partnerji Norveško geodetsko upravo (Statens kartverk) in Geodetsko upravo Islandije (Landmælingar Íslands) v okviru programskega področja "Spremljanja okolja in celostno načrtovanje in nadzor" prijavila projekt ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav''.

Projekt je sestavljen iz štirih medsebojno povezanih skupin dejavnosti (podprojektov)
- podprojekt Geodetski referenčni okvir (GRFR),
- podprojekt Topografska baza (TOPO),
- podprojekt INSPIRE (INSP) in
- podprojekt Hidrografija (HIDRO).

V okviru Finančnega mehanizma EGP so za obveščanje javnosti predpisane določene zahteve, ki jih mora upoštevati vsak nosilec projekta, tako tudi Geodetska uprava Republike Slovenije, kot nosilec vnaprej opredeljenega projekta ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav''.

Vse gradivo za obveščanje javnosti mora biti skladno z vsemi predpisanimi zahtevami Finančnega mehanizma EGP, oziroma nosilca programa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen obveščanja javnosti je zagotavljati informacije o projektu čim širšemu občinstvu na ustreznih državnih, regionalnih oziroma lokalnih ravneh, vključno z zainteresiranimi stranmi, poudarjanje vloge Finančnega mehanizma EGP in njegovo preglednost.

V okviru tega projekta so bile s strani izvajalca Digi data d.o.o. izvedene naslednje naloge:
• Izdelava načrta oglaševanja (strategija in vsebina ukrepov obveščanja javnosti, predlogi seminarjev, konferenc, tiskovnih konferenc, predlog izvedbe dostopa do informacij o projektu preko spletnega mesta, družabnih omrežij…)
• Izdelava grafične celostne podobe projekta za osnovne elemente (dokumentacijo, spletno mesto, zloženke, predstavitve) ob upoštevanju celostne podobe Finančnega mehanizma EGP
• Vzpostavitev spletnega mesta (v slo in ang jeziku)
• Izdelava in tisk zloženke o projektu (namen, cilj in struktura projekta,  tekstualni in slikovni material)
• Priprava, organizacija in izvedba otvoritvene konference projekta ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav'' dne 4.2.2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, dvorana Povodni mož (cca 100 udeležencev, med njimi tudi gosti iz tujine,  partnerji projekta iz Norveške in Islandije ter predstavnik Geodetske uprave iz sosednje Hrvaške)

URL OBJAVE: http://www.gurs-egp.si/
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ZAKAJ JE VREDNOST MOJE NEPREMIČNINE VEČJA OD SOSEDOVE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Izobraževalni program Zveze inženirskih društev Maribor, Tehniška fakulteta, Smetanova 17, Maribor
DATUM: 20. februar 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zemljiška knjiga, namenska raba, dejanska raba, nepremičnina, zemljišče, parcela, stavba, del stavbe, vrednost nepremičnine, zakon o davku na nepremičnine, davek, obvestilo
POVZETEK:

V okviru predavanja so bili podani odgovori na vprašanja:
Kaj je vrednost nepremičnine?
Kaj je nepremičnina?
Kako nepremičnina dobi vrednost?
Kako se določi višina davčne dajatve?
Kaj moramo narediti, da se prepričamo, da je vrednost prava in davek pravično odmerjen)
Podani so bili tudi odgovori na zastavljena vprašanja udeležencev.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezenatcija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: SPREMEMBE IN NOVOSTI POSTOPKOV IN PODATKOV V GEODETSKIH EVIDENCAH
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Izobraževanje Društva geodetov Gorenjske, Radovljica, Gorenjska cesta 20
DATUM: 13. februar 2014
KLJUČNE BESEDE: zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, vrsta rabe zemljišča, zemljišče pod stavbo, dejanska raba zemljišč, bonitete, zemljiškokatastrski prikaz, zemljiškokatastrski načrt, lokacijsko izboljšani podatki stavba, del stavbe, zakon o davku na nepremičnine, davek, obvestilo
POVZETEK:

Zaradi ukinitve vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru in priprave podatkov za izračun vrednosti nepremičnin in davka na nepremičnine, so bile v geodetske evidence vpeljane spremembe v samih postopkih in tudi v podatkih. V okviru izobraževanja so bile obdelane naslednje vsebine:

 • Ukinitev vrst rabe
 • Dejanska raba in lokacijsko izboljšani podatki
 • Bonitete
 • Podatki REN po Zakonu o davku na nepremičnine
 • Obvestilo o poskusnem izračunu
Podani so bili tudi odgovori na zastavljena vprašanja udeležencev.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELAVNICE NA TEMO IZGRADNJE ZMOGLJIVOSTI INSPIRE
AVTORJI: Matjaž Grilc , Helena Likozar, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
http://www.gurs-egp.si/
DATUM: 5. februar 2014
KLJUČNE BESEDE: Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav, INSPIRE, TOPO, nacionalna infrastruktura za prostorske informacije, izgradnja zmogljivosti
POVZETEK:

Projekt "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" je razdeljen na štiri podprojekte:

 • podprojekt Geodetski referenčni okvir (GRS),
 • podprojekt Topografska baza (TOPO),
 • podprojekt INSPIRE (INSP) in
 • podprojekt Hidrografija (HIDRO).
 
V sklopu izvajanja podprojektov INSPIRE in TOPO sta bili 5. februarja 2014, v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, organizirani delavnici na temo izgradnje zmogljivosti INSPIRE.
Na delavnicah je bilo prisotnih 27 udeležencev iz 13 institucij, med njimi tudi partnerji projekta iz Norveške in Islandije. Prvi del delavnic je potekal plenarno. Uvodoma sta bila predstavljena podprojekta TOPO in INSPIRE, v nadaljevanju plenarnega dela pa so predstavniki Norveške in Islandije opisali stanje na področjih topografije in vzpostavljanja nacionalne infrastrukture za prostorske informacije v svojih državah.
Po odmoru so se udeleženci razdelili v dve skupini, od katerih je prva obravnavala program izgradnje zmogljivosti v podprojektu INSPIRE, druga pa podatkovni model topografskih podatkov v podprojektu TOPO.
 
Izvedba delavnice je obsegala vse tehnično-organizacijske in logistične storitve pri izvedbi dogodka.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OTVORITVENE KONFERENCE PROJEKTA - POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV
AVTORJI:  

Matjaž Grilc , Helena Likozar, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt

 
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
http://www.gurs-egp.si/

DATUM: 4. februar 2014
KLJUČNE BESEDE: Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav, finančni mehanizem EGP,INSPIRE, geodetski referenčni okvir, topografska baza, hidrografija
POVZETEK:

V sklopu aktivnosti na projektu Obveščanje javnosti za projekt » Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav« je bila v mesecu februarju 2014 organizirana otvoritvena konferenca projekta.
Naloga  je obsegala  pripravo, organizacijo in izvedbo otvoritvene konference projekta ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav'', na kateri je bil predstavljen začetek delovanja finančnega mehanizma, predstavljeno programsko področje, vsebina projekta z namenom obveščanja javnosti o vplivu projekta ter sodelovanje s subjekti držav donatoric.
 
Konferenca je potekala 4.2.2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, dvorana Povodni mož.
Na konferenci je bilo prisotnih cca 100 udeležencev, med njimi tudi gosti iz tujine,  partnerji projekta iz Norveške in Islandije ter predstavnik Geodetske uprave iz sosednje Hrvaške.
 
Izvedba konference je obsegala vse tehnično-organizacijske in logistične storitve pri izvedbi dogodka.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: MODELI VREDNOTENJA V POVEZAVI S PODATKI O NEPREMIČNINAH
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Ali razumemo davek na nepremičnine? Ujemimo priložnost! – GIZ –GEODETSKIH IZVAJALCEV, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
20. in 21. januar 2014
DATUM: 21. januar 2014
KLJUČNE BESEDE: register nepremičnin, vrednost nepremičnine, modeli vrednotenja, korekcijski faktorji vrednosti
POVZETEK:

V okviru predavanja je bil obrazložen pojem modela vrednotenja in predsavljene so bile značilnosti posameznega modela (21 modelov) ter pogoji za uvrščanje nepremičnin v modele.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: POSEBNE NEPREMIČNINE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Ali razumemo davek na nepremičnine? Ujemimo priložnost! – GIZ –GEODETSKIH IZVAJALCEV, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
20. in 21. januar 2014
DATUM: 21. januar 2014
KLJUČNE BESEDE: register nepremičnin, vrednost nepremičnine, modeli vrednotenja, elektrarne, rudniki, bencinski servisi, pristanišča
POVZETEK:

Vrednost posamezne nepremičnine po metodi množičnega vrednotena se določa na podlagi dejanske rabe dela stavbe za del stavbe in po namenski rabi ali dejanski rabi zemljišč za parcele. Na podlagi tega podatka se nepremičnino uvrsti v model vrednotenja in se ji glede na njene lastnosti izračuna vrednost. Obstajajo pa tudi izjeme in te izjeme imenujemo posebne nepremičnine. Pri posebnih nepremičninah se vrednost nepremičnine izračuna na podlagi elementov dejavnosti lastnika nepremičnine:

 • pri BS od prodane količine naftnih derivatov
 • pri rudnikih od trajanja koncesije in nakopane rude
 • pri pristaniščih in marinah od prihodkov in privezov in
 • pri elektrarnah od vrste pogona in povprečne letne prilagojene proizvodnje električne energije
V okviru predavanja so bile predstavljene značilnost določanja vrednosti posebnih nepremičnin in določanjenje nepremičnin, ki se uvrščajo v posebne nepremičnine.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ALI JE MOJA NEPREMIČNINA PRAVILNO OBDAVČENA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Ali razumemo davek na nepremičnine? Ujemimo priložnost! – GIZ –GEODETSKIH IZVAJALCEV, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
20. in 21. januar 2014
DATUM: 21. januar 2014
KLJUČNE BESEDE: register nepremičnin, davek na nepremičnine, vrednost nepremičnine, podatki o nepremičnini, modeli vrednotenja, davčne skupine, parcela, del stavbe
POVZETEK:

V okviru predavanja so bili predstavljeni primeri izračuna davčne dajatve in predstavljeni odgovori na naslednja vprašanja:
Kdaj lahko pride do napake pri določitvi zevezanca?
Zakaj je višina davčne dajatve lahko nepravilna?
Zakaj lahko pride do napake – pravilnost vpisa podatkov v REN

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Ali razumemo davek na nepremičnine? Ujemimo priložnost! – GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
20. in 21. januar 2014
DATUM: 20. januar 2014
KLJUČNE BESEDE: Javne nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zbirni kataster GJI, parcela, stavba, del stavbe, nepremičnina, lastništvo
POVZETEK:

V okviru predavanja so bile predstavljene povezave med evidencami in osnovne značilnosti ter podatki, ki se vodijo v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru, katastru stavb, zbirnem katastru GJI in registru nepremičnin.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezenatcija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ALI RAZUMEMO DAVEK NA NEPREMIČNINE? UJEMIMO PRILOŽNOST.
AVTORJI: Udeležba na izobraževanju
OBJAVA / PROJEKT: GIZ –GEODETSKIH IZVAJALCEV, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
20. in 21. januar 2014
DATUM: 20. januar 2014
KLJUČNE BESEDE: Podatki o nepremičninah, nepremičninske evidence, vrednost nepremičnine, davek
POVZETEK:

Udeležba Helene Likozar, Nuše Marolt, Marijane Vugrin in Grega Peska na izobraževanju. Na koncu izobraževanja so naši sodelavci opravljali preizkus znanja in pridobili certifikat o usposobljenosti za svetovanje, urejanje in popravljanje podatkov o nepremičninah.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE: