Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: PROJEKT: IZVEDBA POSTOPKOV V TEMELJNIH JAVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENCAH ZA POTREBE POENOTENJA VODENJA PODATKOV V EVIDENCAH PRAVNE SLUŽBE IN ODDELKA ZA GOSPODARJENJE NSPIZ
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Grega Pesko, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
DATUM: 30. december 2013
KLJUČNE BESEDE: nepremičninske evidence, kataster stavb, zemljiški kataster, zemljiška knjiga,
POVZETEK:

Digi data za NSPIZ vodi in vzdržuje spletni portal za vodenje nepremičnin imenovan TO JE MOJE, ki ga uporabljajo zaposelni pravne službe naročnika. Pri usklajevanju identifikatorjev v evidencah TO JE MOJE (osnova je del stavbe voden v javnih evidencah) in UPRI- aplikaciji Oddelka za gospodarjenje (osnova je najemna pogodba za stanovanje ali poslovni prostor) je bilo ugotovljeno, da se katastrski vpisi niso izvajali povsod na enak način in da je zaradi tega prihajalo do razhajanj med evidencama. Za del teh neskladij, je bilo opredeljeno, da je potrebno izvesti geodetske postopke združitve ali delitve v KS, vpisa stavbe v KS in popravke v registru nepremičnin. Poleg tega je bilo na delavnici ugotovljeno, da je potrebno pripraviti navodila za bodoče izvajanje katastrskih vpisov in aktov/sporazumov o ustanovitvi etažne lastnine ter pripraviti predavanje za vse zaposlene na NS PIZ, ki so povezani z izvedbo katastrskih vpisov. Navodila naj bi služila tudi kot spisek zahtev, ki jih bo NS PIZ podal izvajalcem katastrskih vpisov in upošteval pri oblikovanju pravnih podlag za vzpostavitev etažne lastnine.

V okviru projekta so bile zato izvedene naslednje naloge:
• Izdelava navodil za vpis v kataster stavb in priprava aktov/sporazumov ter izvedba izobraževanja na sedežu naročnika,
• Izvedba geodetskih postopkov (združitve delov stavb, katastrski vpis stavb v KS, skrajšani postopek vpisa delov stavb v REN).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: SPREMEMBA PODATKOV O STAVBAH LASTNIKA AERODROM LJUBLJANA ZARADI USKLADITVE EVIDENČNEGA STANJA Z DEJANSKIM (IZRAČUN PRAVE VREDNOSTI IN POSLEDIČNO PRAVIČNEJŠI IZRAČUN DAVČNIH DAJATEV)
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Nuša Marolt, Grega Pesko, Žan Novšak
OBJAVA / PROJEKT: Aerodrom Ljubljana, d.d.
DATUM: 24. december 2013
KLJUČNE BESEDE: register nepremičnin, kataster stavb, vrednost nepremičnin
POVZETEK:

Na podlagi analize podatkov o stavbah in delih stavb vpisanih v register nepremičnin je bil oblikovan predlog sprememb podatkov o stavbah  ter simulacija izračuna vrednosti nepremičnine in davka na nepremičnine po spremembi.
Predmet projekta je bila izvedba postopkov spremembe podatkov v evidenci katastra stavb in registra nepremičnin za 9 stavb v lasti naročnika Aerodrom Ljubljana po naslednjih postopkih:
• Sprememba podatkov o dejanski rabi delov stavb in uporabni površini v skladu s 28. členom Pravilnika za vpis v kataster stavb – poenostavljen vpis za 6 stavb
• Sprememba katastrskega vpisa za eno stavbo
• Ponoven katastrski vpis za dve stavbi

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: SODELOVANJE PRI IZVEDBI VZDRŽEVANJA IN NADGRADNJE IS DELOVODNIK ODPRAVE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ IN PODPORE PRI UPORABI SISTEMA ZA POTREBE ODPRAVE POSLEDIC POPLAV NOVEMBER 2012 V LETU 2013
AVTORJI: Nuša Marolt, Matjaž Grilc, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar
OBJAVA / PROJEKT: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
DATUM: 20. december 2013
KLJUČNE BESEDE: IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč, informacijski sistem, informatizacija
POVZETEK:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), v okviru zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN, Ur.l. RS, št. 75/2003, 98/2005, 114/2005-UPB1, 90/2007, 102/2007), opravlja naloge, vezane na pripravo in izvedbo programov ter drugih ukrepov odprave posledic naravnih nesreč. Za izvedbo nalog je zadolžen Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč v okviru Direktorata javne službe varstva okolja in investicije v okolje.
V letu 2011 je bil izveden projekt »Informatizacija sprememb zakonodaje za podporo pri odpravi posledic naravnih nesreč« v okviru katerega je bil pripravljen predlog sprememb zakona, izdelan pa je bil tudi nov informacijski sistem IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč. IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč je bil v letu 2013 nameščen v testni in produkcijski IT infrastrukturi MKO, uporablja se za izvajanje začetnih aktivnosti pri odpravi posledic poplav iz leta 2012. Za učinkovito delo pri odpravi posledic naravnih nesreč je potrebno vzdrževanje, nadgradnja in operativna podpora pri vodenju postopkov odprave posledic naravnih nesreč.

Digi data je kot podizvajalec podjetja Igea v okviru tega projekta izvajala naslednje naloge:
• sodelovanje pri izdelavi specifikacij in testiranju nadgradenj informacijskega sistema,
• zagotavljanje dela operativne podpore pri vodenju postopkov odprave posledic naravnih nesreč poplave 2012.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: OKROGLA MIZA: VREDNOTENJE NEPREMIČNIN IN KAKOVOST PODATKOV O NEPREMIČNINAH
AVTORJI: moderator: mag. Marijana Vugrin
gostitelj: Matej Kovačič, predsednik MSGEO
sodelujoči: Jana Martinuč Brajnik (IMOS d.d.), Franc Ravnihar (GU RS), Janko Trobiš (Mestna občina Celje), Andrej Mesner (GIZ GI), Tomaž Černi (ZGS – SUPRA)
OBJAVA / PROJEKT: Okrogla miza v organizaciji MSGEO pri IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
DATUM: 12. december 2013
KLJUČNE BESEDE: vrednotenje nepremičnin, register nepremičnin, parcela, stavba, del stavbe, javno dobro, kakovost podatkov
POVZETEK:

Podatki registra nepremičnin (REN) se prevzemajo iz različnih evidenc in imajo različno stopnjo zaupanja. Nekateri podatki so v izvorne evidence vneseni kot rezultat upravnega postopka, ki je bil izveden na podlagi meritev na terenu in ustreznega elaborata, drugi pa so prevzeti na podlagi izjav lastnikov nepremičnin. Združevanje velikega števila podatkov različne kakovosti iz različnih evidenc, in rezultat združevanja uporabiti kot osnovo za določevanje pravic in obveznosti lastnikov nepremičnin, lahko privede do nepravičnosti do posameznikov in zaradi nepoznavanja delovanja sistema tudi do nezaupanja.

Udeleženci okrogle mize so prikazali odnos do podatkov s strani lastnikov nepremičnin, »proizvajalcev« podatkov in skrbnikov podatkov. Predstavljeni so bili postopki za izboljšanje podatkov, ki so že v teku, in potreba po kontrolnem organu stroke, nadzoru, ki bi bedel nad temi podatki. Zakon o davku na nepremičnine določa sedemnajst novih podatkov, ki se v registru nepremičnin do sedaj niso vodili, so pa potrebni za izračun davčnih dajatev in morajo biti posredovani v evidenco do sredine januarja 2014.

URL OBJAVE: http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2013/letnik-16-stevilka-68/reportaze/vrednotenje-nepremicnin-in-kakovost-podatkov-o-nepremicninah/
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: ORGANIZACIJA, INFORMIRANJE IN USPOSABLJANJE V PODPROJEKTU INSPIRE
AVTORJI: Matjaž Grilc , Helena Likozar, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
DATUM: 6. december 2013
KLJUČNE BESEDE: INSPIRE, program izgradnje zmogljivosti, INSPIRE geoportal, priročnik za oblikovanje podatkovne politike za dostop do podatkov in storitev za organe skupnosti
POVZETEK:

Projekt "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav," je sestavljen iz štirih medsebojno povezanih skupin dejavnosti (podprojektov)
- podprojekt Geodetski referenčni okvir (GRFR),
- podprojekt Topografska baza (TOPO),
- podprojekt INSPIRE (INSP) in
- podprojekt Hidrografija (HIDRO).

»Vzpostavitev INSPIRE omrežnih storitev oziroma podprojekt INSPIRE« je podprojekt v projektu Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav, ki ga Geodetska uprava RS izvaja v okviru finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora.

Cilj izvajanja naloge je olajšati in pospešiti izvajanje obveznosti, ki jih predpisuje INSPIRE, z vzpostavitvijo INSPIRE omrežnih storitev, ki bodo vključene v nacionalni INSPIRE geoportal, s poudarkom na krepitvi zmogljivosti in topografskih podatkih.

Namen podprojekta INSPIRE je zagotavljanje podpore pri vzpostavitvi nacionalne IPI v Sloveniji na organiziran način. Z izvedbo podprojekta se je povečalo zavedanje o tem, da je pri vzpostavitvi nacionalne IPI nujno potrebno sodelovanje med vsemi udeleženci v javnem sektorju.

Izvedba pravil in standardov INSPIRE je v projektu potekala z naslednjimi dejavnostmi: obveščanje, povečanje zavedanja pomena vzpostavitve IPI, vzpostavitev potrebne skupne infrastrukture in izvedba omrežnih storitev. Vse storitve so bile izdelane skladno z zahtevami INSPIRE za omrežne storitve in so bile vključene v slovenski INSPIRE geoportal.

V okviru izvajanja podprojekta smo se osredotočili na pripravo in izvedbo programa za izgradnjo zmogljivosti ter promocijo podprojekta INSPIRE z delavnicami in promocijskimi gradivi. Izdelali smo tudi navodila za oblikovanje podatkovne politike za dostop do in uporabo podatkov in storitev s strani organov skupnosti in drugih držav članic.

V okviru pogodbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti oz naloge:
• Program izgradnje zmogljivosti (v njem podrobneje obdelana poglavja: Razvoj človeških virov, razvoj vključenih institucij in organizacij, razvoj pravnega okvirja)
• Seminarji, delavnice in konferenca (organizacija in vse potrebne aktivnosti za informiranje in izobraževanje udeležencev projekta in uporabnikov rezultatov projekta v letih 2013 in 2014, zagotavljanje prepoznavnosti projekta kot tudi usposabljanje vseh vključenih udeležencev in širše javnosti o obravnavanih vsebinah)
• Promocijski izdelki (grafično oblikovanje celostne podobe podprojekta, prevod, lektoriranje in oblikovanje predstavitvenih gradiv, zagotavljanje priložnostnih promocijskih izdelkov s CGP podprojekta)
• Priročnik za oblikovanje podatkovne politike za dostop do podatkov in storitev za organe skupnosti (opis trenutne dostopnosti prostorskih podatkov v Sloveniji in zakonskih podlag, opis zahtev INSPIRE ter primerjava stanja v Sloveniji z zahtevami INSPIRE, navedba potrebnih sprememb za izvedbo zahtev in obveznosti INSPIRE, zaključek in priporočila za upravljavce zbirk).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: VREDNOTENJE NEPREMIČNIN IN KAKOVOST PODATKOV O NEPREMIČNINAH
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin in Matej Kovačič
OBJAVA / PROJEKT: IZS.NOVO, Glasilo inženirske zbornice Slovenije, letnik 2013, številka 68
DATUM: 2. december 2013
KLJUČNE BESEDE: vrednotenje nepremičnin, register nepremičnin, parcela, stavba, del stavbe, javno dobro, kakovost podatkov
POVZETEK:

POVZETEK:
V članku so podani zaključki okrogle mize, ki jo je organizirala Matična sekcija geodetov pri IZS.
URL OBJAVE:
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/izs_novo_16_68.pdf

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: IZDELAVA NAVODILA ZA ZAJEM IN TESTNI ZAJEM DEJANSKE RABE POZIDANIH ZEMLJIŠČ (URBANA RABA PROSTORA)
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt in mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT:

Geodetski inštitut Slovenije
Zaključno poročilo o projektu

DATUM: 29. november 2013
KLJUČNE BESEDE: Dejanska raba, pozidana zemljišča, urbana raba prostora, namenska raba, objektni katalog
POVZETEK:

Dosedanja obravnava poselitve kot prostorskega pojava je za prikaz njenega stanja in zapis v zbirko podatkov pomanjkljiva, ker trenutno nima svojega celovitega sistemskega zapisa. Njenega stanja (značilnosti, potencialov, omejitev) trenutno ni mogoče ustrezno evidentirati in vrednotiti. Razvoj pozidave tudi ni mogoče ustrezno usmerjati na način, ki bi bil preverljiv, glede na cilje iz strategije prostorskega razvoja Slovenije.
 
Zato je potrebno pripraviti metodološko gradivo, na podlagi katerega se bo izvajal zajem podatkov dejanske rabe pozidanih zemljišč. Zaradi konfliktov med različnimi deležniki v prostoru (predvsem gozdarji, kmetijci in vodarji), je potrebno metodološko gradivo uskladiti tudi z njimi, če želimo, da bo metodologija za zajem podatkov dejanske rabe pozidanih zemljišč sestavni del celovite metodologije za zajem podatkov dejanske rabe prostora v Sloveniji.
Osnovni namen in cilj te naloge je bil izdelava navodil za zajem in testni zajem dejanske rabe pozidanih zemljišč (urbana raba prostora).
 
Izvajale so se naslednje naloge:
•              izdelava navodil za zajem podatkov dejanske rabe pozidanih zemljišč (urbane rabe)
•              izvedba testnega zajema podatkov dejanske rabe pozidanih zemljišč (urbane rabe)
•              izdelava predloga objektnega kataloga za v okviru projekta dogovorjen seznam dejanskih rab pozidanih zemljišč (urbanih rab prostora)
•              priprava gradiv za sestanke in udeležba na sestankih
 
Rezultat naloge:
•              Navodila za zajem podatkov dejanske rabe pozidanih zemljišč (urbane rabe)
•              Rezultati testnega zajema podatkov dejanske rabe prostora (urbane rabe)
•              Predlog objektnega kataloga za v okviru projekta dogovorjen seznam dejanskih rab pozidanih zemljišč (urbanih rab prostora)

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT:TEHNIČNA PODPORA VODENJU IN UPRAVLJANJU PROJEKTA " POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV"
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
DATUM: 28. november 2013
KLJUČNE BESEDE: posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture
POVZETEK:

Maja leta 2011 je bil med Republiko Islandijo, Kraljevino Liechtenstein, Kraljevino Norveško (države donatorice) in Republiko Slovenijo (državo upravičenko) podpisan Memorandum o soglasju (MoS) za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora za leta 2009-2014 (FM EGP). FM EGP je sestavljen iz treh programskih področij. V okviru programskega področja ''Spremljanje okolja in celostno načrtovanje ter nadzor'' je v MoS o izvajanju FM EGP že potrjen in vključen vnaprej opredeljen projekt ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav'', ki ga izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije (GU RS) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) in projektnimi partnerji Norveško geodetsko upravo (Statens kartverket) in Geodetsko upravo Islandije (Landmælingar Íslands).
Dolgoročni cilj projekta je olajšati upravljanje z vodami, zmanjšati tveganja in vplive poplav ter povečati skladnost podatkov iz z njimi povezanih storitev z zahtevami Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). V okviru projekta bo vzpostavljena višinska sestavina državnega geodetskega referenčnega sistema in kombinirana višinska/horizontalna geodetska mreža. Izvedeno bo usklajevanje topografskih, še posebej pa hidrografskih podatkov, povečan bo obseg pokritosti države s temi podatki, vzpostavljene pa bodo tudi omrežne storitve za prostorske podatke. Tako bodo zagotovljeni po strukturi usklajeni in uporabnikom dostopni potrebni podatki za postopke ocenjevanja poplavne ogroženosti, za potrebe prostorskega načrtovanja in za dejansko izvajanje ukrepov poplavne varnosti.
Zaradi obsežnosti projekta tako po vsebini kot po količini dela in številnih dejavnosti je bilo treba vzpostaviti tehnično podporo vodenju in upravljanju projekta, poleg tega pa zagotoviti skladnost s pravili in zahtevami nosilca programa, Nacionalne kontaktne točke (NKT) in tujega sofinancerja.

Projekt je sestavljen iz štirih medsebojno povezanih skupin dejavnosti (podprojektov)
- podprojekt Geodetski referenčni okvir (GRFR),
- podprojekt Topografska baza (TOPO),
- podprojekt INSPIRE (INSP) in
- podprojekt Hidrografija (HIDRO).

Predmet izvedbe celotnega pogodbenega dela je Tehnična podpora vodenju in upravljanju projekta ''Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav'' v okviru katerega so se tekom leta 2013 in 2014 izvajale naslednje aktivnosti in naloge:
• Analiza načrta izvedbe projekta kot celote (analiza obstoječe projektne dokumentacije in pravnih podlag, poročilo o rezultatih analize in ključnih ugotovitvah, predlog ukrepov in sprememb, predstavitev ugotovitev projektni skupini)
• Spremljanje izvajanja projekta
• Administrativno-tehnična podpora vodenju projekta:
 Tehnična dela
 Administrativna podpora
 Podpora projektni skupini
 Prevodi posameznih strokovnih besedil
V sklopu zadnje alineje je bila v decembru 2014 izdelano "Poročilo o izvajanju projekta za leto 2014". Digi data je zanj naredila idejno zasnovo, zbrala potrebna besedila, poskrbela za oblikovanje, lektoriranje, prevod in tisk brošure v 250 izvodih.

URL OBJAVE: Poročilo o izvajanju projekta za leto 2014
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: OPERATIVNO TEHNIČNA PODPORA NACIONALNI TOČKI ZA STIKE
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 22. november 2013
KLJUČNE BESEDE: INSPIRE, nacionalna točka za stike, tehnična priporočila
POVZETEK:

Celotna projektna naloga je vsebovala dve osnovni aktivnosti:
•             Zagotavljanje operativne podpore delovanju nacionalne točke za stike
•             Zagotavljanje tehnične podpore delovanju nacionalne točke za stike.
 
V okviru operativne podpore delovanju NTS so se izvajale naslednje naloge:
•             Vsebinsko in grafično oblikovanje predstavitvenih gradiv (oblikovanje celostne grafične podobe za slovensko INSPIRE Infrastrukturo za prostorske podatke, vsebinsko in grafično oblikovanje ostalih gradiv)
•             Administrativna podpora delu NTS (organizacija in izvedba srečanj projektnih skupin)
•             Zagotavljanje strokovnih gradiv projektnim skupinam
•             Oblikovanje in priprava ostalih gradiv za objavo
 
V okviru tehnične podpore delovanju NTS so se izvajale naslednje naloge:
•             Tehnična podpora delu NTS (podpora pri organizaciji in izvedbi serije sestankov delovnih skupin v zvezi z gradivi o medopravilnosti in souporabi podatkov z upravljavci in uporabniki zbirk prostorskih podatkov v Sloveniji)
•             Lektoriranje in oblikovanje gradiv
•             Prevodi strokovnih gradiv (tehnična priporočila)
•             Oblikovanje in dobava papirnatih map in blokov v CGP INSPIRE
•             Večpredstavnostna gradiva INSPIRE.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: PISARNA PODPORE ZA UREJANJE PODATKOV O NEPREMIČNINAH V MESTNI OBČINI KRANJ
AVTORJI: Igea d.o.o. (vodilni partner) in Digi data d.o.o. (partner)
V okviru družbe Digi data so sodelovali: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Mestna občina Kranj
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 20. november 2013
KLJUČNE BESEDE: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nepremičnine, odmera NUSZ, spletni portal, odločba
POVZETEK:

Predmet projekta je bila organizacija strokovne in svetovalne pisarne podpore urejanju podatkov o nepremičninah v Mestni občini Kranj.
 
V okviru projekta je družba Digi data izvajala naslednje naloge:
 
PISARNA PODPORE ZA UREJANJE PODATKOV O NEPREMIČNINAH V LASTI MOK

 • Strokovna podpora pri svetovanju na področju urejanja nepremičnin v lasti MOK
 
PISARNA PODPORE ZA UREJANJE PODATKOV O NEPREMIČNINAH ZA POTREBE NUSZ
 • Vzpostavitev in vodenje spletnega portala za komunikacijo z zavezanci za NUSZ in dokumentiranje dela (podajanje pripomb ali vprašanj s strani zavezancev, zaposlenih na MOK in strokovnjakov pisarne podpore, delegiranje nalog znotraj pisarne, dokumentiranje,…)
 • Vzpostavitev terenske pisarne podpore in pomoč pri urejanju podatkov o nepremičninah in drugih podatkov za odmero NUSZ, svetovanje zavezancem v obdobju razgrnitve
 • Pomoč pri urejanju podatkov o nepremičninah in drugih podatkov za odmero NUSZ
 • Pomoč DURS, MOK in zavezancem pri obravnavi pritožb na odločbe o odmeri NUSZ (nudenje vpogleda v podatke, nudenje pomoči, svetovanje zavezancem, nudenje operativne in strokovne pomoči DURS,  obdelava pritožb na odločbe o odmeri NUSZ, priprava novih podatkov za vpis v bazo NUSZ)

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PRAKTIČNO O NOVIH IN DOPOLNJENIH POSTOPKIH ZEMLJIŠKE KNJIGE, ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN KATASTRA STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Šola za državne pravobranilce v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju – Terme Čatež,
14. in 15. november 2013
DATUM: 15. november 2013
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, vrste rabe, dejanska raba, namenska raba, zemljiškoknjižni izpiski, lastninska pravica, izvedene pravice, osnovni pravni položaj
POVZETEK:

Državni pravobranilci morajo pri svojem delu poznati pravila delovanja temeljnih nepremičninskih evidenc.

V okviru izobraževanja so bile obravnavane naslednje teme:
Zemljiška knjiga:

 • nekaj osnovnih pravil
 • nadgradnja aplikacije eZK opravila (začetek leta 2013) in komasacije
Zemljiški kataster:
 • ZKP, ZKN in lokacijsko izboljšani podatki in ukinitev vrste rabe
Kataster stavb:
 • vsebina evidence in nov pravilnik

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: PODPORA PRI PREVERITVI NEUSTREZNO EVIDENTIRANIH ELABORATOV IN ODPRAVA NESKLADIJ
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 12. november 2013
KLJUČNE BESEDE: izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra
POVZETEK:

Geodetska uprava RS je v letu 2013 izvajala projekt izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra na območju trajnih nasadov in na območju dveh občin Jesenice in Škofja Loka. V projektu je bilo zajeto cca 1.500 katastrskih občin (dobra polovica vseh katastrskih občin v Sloveniji). Eden od rezultatov projekta je bila ugotovitev, koliko različnih neskladij podatkov je  v bazi zemljiškega katastra. Ureditev neskladij podatkov je obvezni pogoj za prehod podatkov ZK v nov sistem, ki bo zaznal taka neskladja pred vključitvijo sprememb podatkov v bazo zemljiškega katastra.
Določena neskladja je enostavno odpraviti, za nekatera pa je bila potrebna strokovna presoja na osnovi arhivskega materiala (zgodovinski pregled elaboratov v katerih se točka (meja) pojavlja). Tovrstno odpravljanje neskladij podatkov je zahtevalo sistematično in poglobljeno delo na sedežu pisarn območnih geodetskih uprav (dostop do arhiva za ugotavljanje in odpravo napak v atributnem in grafičnem delu zemljiškega katastra).
 
Vsebina:
•             Izdelava logističnega načrta preveritve neustrezno evidentiranih elaboratov po posameznih geodetskih pisarnah območnih geodetskih uprav (priprava podatkov, zaklepanje KO, rezervacija ZK točk, vračanje popravljenih podatkov v bazo)
•             Tehnična in vsebinska podpora odprave napak
•             Izdelava elaboratov odprave napak v predpisani obliki in izmenjevalnih formatih

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: ZASNOVA SISTEMA ZAŠČITE INFRASTRUKTURE V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
AVTORJI: Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 30. oktober 2013
KLJUČNE BESEDE: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, varovalni pasovi, opozorilni pasovi, e-prostor, kategorije cest
POVZETEK:

Glavni namen projekta je bil pridobiti širši vpogled v obravnavano problematiko zaščite infrastrukture in izdelati koncept umestitve sistema zaščite infrastrukture v sistem (v najširšem smislu) zbirnega katastra GJI ter v ostale podprojekte projekta e-Prostor.
 
Naloge izvedene v okviru tega projekta:

 • Analiza procesov na Geodetski upravi RS:
o  Analiza procesov v zbirnem katastru, ki so povezani z območji varovanj infrastrukture,
o  Analiza procesov v sistemu zaščite infrastrukture pokliči predenj koplješ;
 • Analiza sistemov in procesov zunaj Geodetske uprave RS:
o  Analiza sistemov, ki so povezani s sistemi zaščite infrastrukture,
o  Analiza zunanjih procesov, ki so povezani z zaščite infrastrukture;
 • Koncept struktur podatkov, ki jih je potrebno vzpostaviti v sistemu zbirnega katastra GJI za potrebe vodenja podatkov o območjih varovanj GJI (varovalni pasovi, opozorilni pasovi);
 • Umestitev novih podatkov in sistema pokliči predenj koplješ v širši okvir projekta e-prostor;
 • Metodologija izdelave varovalnih pasov in opozorilnih pasov:
o  izdelana za vsako infrastrukturo posebej,
o  obravnava vsakega upravljavca posebej,
o  pri vsaki vrsti infrastrukture določitev morebitne potrebne podskupine (npr. kategorije cest);
 • Metodologija vzdrževanja varovalnih pasov in opozorilnih pasov;
 • Analiza primernosti podatkov v zbirnem katastru GJI za potrebe izdelave varovalnih pasov in opozorilnih pasov;
Analiza in predlog potencialnih izdelkov in vključitev v obstoječe sisteme

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA - UDELEŽBA
AVTORJI: Center za izobraževanje v pravosodju
OBJAVA / PROJEKT: Šola za zemljiškoknjižne sodnike in zemljiškoknjižne sodniške pomočnike Centra za izobraževanje v pravosodju – Terme Čatež, 14. in 15. oktober 2013
DATUM: 15. oktober 2013
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiškoknjižni postopki, hipoteke, etažna lastnina
POVZETEK:

Udeležba mag. Marijane Vugrin kot predstavnice IZS na Zemljiškoknjižni šoli.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: SPREMEMBE PRI POSTOPKIH ZEMLJIŠKEGA KATASTRA – UKINITEV VRST RABE TER UVEDBA ZPS (221) - PRIMERI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
7 .oktober, 21. oktober  in 9. december 2013
DATUM: 7. oktober 2013
KLJUČNE BESEDE: zemljiški kataster, kataster stavb, vrsta rabe zemljišč, zemljišče pod stavbo, stavba, parcelacija, urejanje meje, izravnava meje, določitev zemljišča pod stavbo, prenosne datoteke, register nepremičnin
POVZETEK:

Zakon o evidentiranju nepremičnin v 160. členu podaja določbe o ukinitvi vodenja vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru. Ukinitev na bi bila izvedena že v letu 2011. Zakon o dohodnini in Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka sta podaljšala izkazovanje podatkov do 31.12.2013. V okviru izobraževanja so podana pravila za ukinitev vrst rabe in pretvorbo vrst rabe pod stavbami v ZPS* ter podni primeri kako postopati ob izvedbi geodetskih storitev z vrstami rabe.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: POGODBENA KOMASACIJA IN GEODETSKI NAČRT
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin in Andrej Hudoklin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
7 .oktober in 21. oktober 2013
DATUM: 7. oktober 2013
KLJUČNE BESEDE: komasacija, .pogodbena komasacija, parcela, zemljiški kataster, zemljiška knjiga, geodetski načrt, lokacijsko vezane pravice in pravna dejstva, zemljiškoknjižni predlog
POVZETEK:

Od januarja 2013 je ponovno, po letu in pol, možno izpeljati komasacijo v zemljiško knjigo, s čimer je dana možnost uporabe tega postopka za urejanje nepremičnin.
Predavanje je bilo razdeljeno v štiri vsebinske sklope in sicer:
- vrste komasacij v Sloveniji in značilnosti - prikaz postopka in omejitve do izpeljave v ZKNJ,
- pogodbena komasacija,
- izvedba komasacije v ZKNJ in
- geodetski načrt kot potrebna strokovna podlaga v postopku komasacije.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: KATASTER STAVB IN ZEMLJIŠKA KNJIGA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
30. september in 18. november 2013
DATUM: 30. september 2013
KLJUČNE BESEDE: Zemljiška knjiga, kataster stavb, stavba, del stavbe, zemljišče pod stavbo, etažna lastnina, katastrski vpis, splošni skupni del, posebni skupni del, dejanska raba dela stavbe, površina, uporabna površina, zemljiškoknjižni predlogi
POVZETEK:

Predavanje je namenjeno prikazu postopkov urejanja nepremičnin: stavb, delov stavb, zemljišč pod stavbo in pripadajočih parcel v rednih postopkih zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiške knjige. Glavna tema predavanja bo na kakšen način se lotiti določitve ZPS in katastrskega vpisa stavbe, da bodo zadeve pravilno urejene in brez težav evidentirane tudi v zemljiški knjigi.
Vsebina:
- Predstavitev določil novega pravilnika - spremembe glede na star pravilnik
- Evidentiranje stavbe v geodetskih evidencah za potrebe vzpostavitve etažne lastnine – prikaz postopka in omejitve
- Vzpostavitev etažne lastnine in postopki v zemljiški knjigi
- Evidentiranje stavbe zgrajene na podlagi stavbne pravice v geodetskih evidencah in vpis v zemljiško knjigo

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: KAKO DO PRAVE VREDNOSTI NEPREMIČNINE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: e –izobraževanje IZS - http://izs.mitv.si/
DATUM: 23. september 2013
KLJUČNE BESEDE: Register nepremičnin, vrednotenje, modeli vrednotenja, vrednost nepremičnine
POVZETEK:

Dajatve državljanov v povezavi z nepremičninami in socialni prejemki ter olajšave (doklade, štipendije, plačilo vrtca, …), vse to je odvisno od VREDNOSTI NEPREMIČNIN. V okviru predavanja boste izvedeli:
• Kaj je vrednost nepremičnine (po množičnem vrednotenju)?
• Kaj je nepremičnina?
• Kako nepremičnina dobi vrednost?
• Kaj moramo narediti, da se prepričamo, da je vrednost “prava”?
Prikazan je tudi primer izračuna vrednosti nepremičnine

URL OBJAVE: https://izs.mitv.si/asset/9A3t26D3rX7AkjyDz
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: DELA NA IZBOLJŠAVI LOKACIJSKIH PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA ZA PARCELE POD LINIJSKIMI OBJEKTI, KI SE DOTIKAJO OBMOČIJ TRAJNIH NASADOV NA STIKU MERJENIH PODATKOV IN PODATKOV ZKP IN ANALIZA PODATKOV
AVTORJI: Matjaž Grilc , Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar, Nuša Marolt
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 23. september 2013
KLJUČNE BESEDE: Trajni nasadi, izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra, linijski objekti, zemljiški kataster, parcele
POVZETEK:

Namen te naloge je bil izvesti podrobno analizo pridobljenih stranskih rezultatov (nenapete ZK točke, grobe napake v ZK točkah, neurejene meje na delih KO) projekta izboljšave lokacijske natančnosti zemljiškega katastra ter na podlagi analize in izvedenega testa na 3 KO-jih priprava načrta izvedbe za celotno Slovenijo.
 
Vsebina izvedenih nalog:
•             analiza nenapetih ZK točk na območju 1500 KO-jev
•             analiza grobih napak v ZK točkah
•             analiza neusklajenih mej na delih KO
•             na podlagi analiz pripraviti tipične primere in predviden način reševanja teh primerov
•             priprava metodologije načina dela 
•             izvedba testa na 3 KO-jih
•             priprava načrta izvedbe za celotno Slovenijo

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: REFERAT: OCENA UPORABE ZVEtL
AVTORJI: dr. Vesna Rijavec, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 2. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, 19. in 20 september 2013, GV založba, Hotel Union, Ljubljana
DATUM: 19. september 2013
KLJUČNE BESEDE: Pripadajoče zemljišče, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, parcela, izvedeniško mnenje, lastnina, prostorsko planiranje
POVZETEK:

V okviru 2. dnevov nepravdnega in izvršilnega prava sta avtorici pripravili pregledno predstavitev uporabe določil Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja. Avtorica mag. Marijana Vugrin  se je osredotočila na probleme, ki nastopajo ob določevanju pripadajočih zemljišč. Podjetje Digi data  - strokovnjaki, ki so zaposleni v tem podjetju – že od leta 2012 nastopa tudi v vlogi izvedenca pri postopkih določevanja pripadajočih zemljišč po ZVEtl.

V referatu Ocena uporabe ZVEtL  so bile predstavljene naslednje vsebine:
• pojem pripadajočega zemljišča,
• ugotovitve pri izvajanju izvedeniških mnenj in
• priporočila za učinkovitejše reševanje zadev.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
ZBORNIK
        PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: DOLOČANJE MEJE – POGLED GEODETA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 2. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, 19. in 20 september 2013, GV založba, Hotel Union, Ljubljana
DATUM: 19. september 2013
KLJUČNE BESEDE: zemljiški kataster, parcela, meja, urejena meja, zemljiškokatastrski prikaz, zemljiškokatastrski načrt, upravni postopek, sodni postopek, stopnja zaupanja
POVZETEK:

V okviru 2. dnevov nepravdnega in izvršilnega prava je bil predstavljen tudi prispevek določanje meje – pogled geodeta. V okviru prispevka je avtorica poda značilbosti zemljiškega katastra povezanih z parcelno mejo in razliko med sodnim in upravnim urejanjem/določanjem meje.

Vsebina referata:
• parcelna meja,
• določanje meje,.
• pripravljalna dela – pasti s katerimi se srečujemo in
• sklepne ugotovitve.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
ZBORNIK
        PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: STROKOVNA PODPORA PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJSKE PODPORE PRI ODPRAVI POSLEDIC NEURIJ S POPLAVAMI SEPTEMBRA 2007 IN POPLAVAMI SEPTEMBRA 2010
AVTORJI: Nuša Marolt, Matjaž Grilc, Grega Pesko, mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar
OBJAVA / PROJEKT: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za sanacijo naravnih nesreč;
Igea d.o.o.
DATUM: 29. avgust 2013
KLJUČNE BESEDE: informacijska podpora,IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč
POVZETEK:

Digi data je kot podizvajalec podjetja Igea za končnega naročnika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za sanacijo naravnih nesreč izvajala strokovno podporo na naslednjih nalogah:

 • preveritev in tolmačenje podatkov o poškodovanih objektih v uradnih evidencah,
 • podpora uporabnikom pri uporabi informacijskih sistemov poplave 2007 in poplave 2010,
 • specifikacije in testiranje prilagoditev informacijskih sistemov.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: POROČANJE PODATKOV O POSEBNIH NEPREMIČNINAH - BENCINSKIH SERVISIH - NA GEODETSKO UPRAVO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Helena Likozar, Grega Pesko, Nuša Marolt, Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Petrol d.d.
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 22. julij 2013
KLJUČNE BESEDE: vrednotenje, modeli vrednotenja, posebne nepremičnine, vrednost nepremičnin
POVZETEK:

Vrednost nepremičnin, ki pripadajo bencinskim servisom se praviloma računa po modelu za posebne nepremičnine – model vrednotenja za črpalke PNB. Da se lahko pravilno izračunajo vrednosti, mora lastnik bencinskih servisov posredovati enkrat letno na Geodetsko upravo izpolnjen vprašalnik PNB za vsak posamezni bencinski servis. V tem vprašalniku opredeli nepremičnine, ki pripadajo bencinskemu servisu  in količine prodanih posameznih vrst naftnih derivatov v posameznih letih.
 
Na podlagi prejetih materialov, ki jih je od Geodetske uprave prejel naročnik in na podlagi podatkov o prodanih gorivih, smo pripravili analizo stanja v primerjavi z letom 2012 za 309 bencinskih servisov in izvedli vse obveznosti, ki so potrebne za poročanje Geodetski upravi.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: SPREMEMBE V ZEMLJIŠKEM KATASTRU
AVTORJI:

Skupina sestavljena iz predstavnikov GURS, MSGEO pri IZS in GIZ GI, v skupini sta sodelovala Matjaž Grilc (soavtor gradiva) in mag. Marijana Vugrin (predavatelj na lokacijah Ljubljana in Radovljica) 

OBJAVA / PROJEKT:

Izobraževanja pod pokroviteljstvom Zveze geodetov Slovenije so bila izvedena na šestih lokacijah: Šentjur, Gorišnica, Ljubljana, Novo mesto, Radovljica in Dorenberk.
18., 19. in 20. junij 2013

DATUM: 18. junij 2013
KLJUČNE BESEDE: ZK točke, metoda določitve, upravni status, zemljiško katastrski prikaz, zemljiškokatastrski načrt, izboljšava podatkov zemljiškega katastra, bonitete, vrste rabe, trajni nasadi
POVZETEK:

V letu 2013 je Geodetska uprava pričela s postopki izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra. Izboljšava se je izvajala na območju parcel, ki ležijo pod trajnimi nasadi ter na območju vseh parcel znotraj dveh političnih občin (Škofja Loka in Jesenice).
Rezultat izboljšave lokacijskih podatkov so v bazo zemljiškokatastrskih vpisane nove ZK točke z določenimi koordinatami v koordinatnem sistemu D48/GK. ZK točke s koordinatami se določijo vsem lomnim točkam parcel zemljiškokatastrskega prikaza na območju, na katerem se izboljšava izvaja.
Na osnovi  pridobljenih ZK točk in povezav med točkami je bil izdelan poseben grafični sloj, ki bo najprej uporabljen za pridobitev nekaterih atributnih podatkov parcele, ki se vzdržujejo na podlagi grafičnih presekov z drugimi grafičnimi sloji (npr. grafični sloj dejanske rabe zemljišč).
Zaradi 2.500.000 novih ZK točk in ostalih novosti, ki se obetajo v tem letu je bila organizirana delavnica za vse geodetske izvajalce in strokovnjake zaposlene na Geodetski upravi z naslednjo vsebino:

 • Predstavitev projekta izboljšave lokacijski podatkov ZK
 • Uporaba izboljšanih lokacijskih podatkov ZK v geodetskih postopkih
 • Vpogledi in izdaja podatkov
 • Storitve izboljšave lokacijskih podatkov ZK v prihodnje
 • Spremembe načina vodenja bonitete
 • Spremembe ob ukinitvi vrst rabe, katastrskih kultur in razredov
 • Razno
 

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: KOMASACIJE IN ZEMLJIŠKA KNJIGA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 5. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, 13. in 14 junij 2013, GV založba, Hotel Larix, Kranjska Gora
DATUM: 14. junij 2013
KLJUČNE BESEDE: Komasacije, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, parcela, lokacijsko opredeljene pravice, stvarna služnost, neprava stvarna služnost, hipoteke, geodetski načrt, komasacijska pogodba
POVZETEK:

V okviru 5. dnevov stvarnega in zemljiškoknjižnega prava je bila celotna tretja sekcija posvečena komasacijam. Vodja te sekcije in s tem oblikovalec vsebine te sekcije, je bila mag. Marijana Vugrin, poleg nje pa sta v sekciji sodelovala še dr. Joc Triglav in Andrej Hudaklin. V okviru sekcije so bile komasacije predstavljene kot inštrument zemljiške politike, podan je bil zgodovinski pregled tega postopka v svetu in Sloveniji, podane so bile značilnosti upravne in pogodbene komasacije ter možnost izpeljave le –te v zemljiško knjigo.
V referatu Komasacije in zemljiška knjiga pa so bile predstavljene naslednje vsebine:

 • razmerje med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb,
 • komasacija in geodetski načrt,
 • predhodna opravila v zemljiški knjigi,
 • zaznamba komasacije in
komasacija (e-ZK-postopek 118).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: IZBOLJŠAVA LOKACIJSKIH PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA OBMOČJU TRAJNIH NASADOV
AVTORJI: Konzorcij družb Digi data (vodilni partner) in Igea, GZ Celje, LUZ, Monolit (partnerji), Geofoto, Geonaris (podizvajalca)
V okviru družbe Digi data so sodelovali: Matjaž Grilc (vodja celotnega projekta), Grega Pesko, Helena Likozar, Nuša Marolt in Marijana Vugrin.
OBJAVA / PROJEKT: Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključno poročilo o projektu
DATUM: 10. junij 2013
KLJUČNE BESEDE: Zemljiško katastrski prikaz, zemljiško katastrski načrt, lokacijsko izboljšani podatki zemljiškega katastra, parcela, trajni nasad, dejanska raba, zemljiško katastrske točke, koordinate ZK točk.
POVZETEK:

Uporabo zemljiškokatastrskih podatkov lahko omejuje slabša natančnost lokacijskih podatkov zemljiškega katastra. Slabi lokacijski podatki otežujejo pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike in drugih ukrepov, ki se uveljavljajo kot omejitve ali režimi po parcelah, ki so posledica  grafičnih presekov dveh ali več vsebin, ki so prostorsko opredeljene z različno položajno natančnostjo (npr: dejanska raba in zemljiškokatastrski prikaz).
V okviru projekta so se vsem lomom določile ZK točke s čim bolj natančnimi koordinatami. Za izboljšavo lokacijskih podatkov zemljiškega katastra  so se uporabile izmerjene koordinate točk in digitalni ortofoto (DOF).
Za vse parcele, ki so bile predmet izboljšave (parcele trajnih nasadov in sosednje parcele), so se določili vsi podatki zemljiškokatastrskih točk kot so: številka, D48/GK koordinata,  metoda določitve numeričnih koordinat, upravni status, grafična koordinata in ostali atributi ZK točk. V okviru projekta je bilo določenih 2.500.000 novih ZK točk.
Izdelana baza ZK točk omogočala izdelavo izboljšanega sloja lokacijskih podatkov skupaj z ZKN, za katerega bodo povezave med točkami prevzete iz ZKP.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PRAKTIČNO O NOVIH IN DOPOLNJENIH POSTOPKIH V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEM KATASTRU IN KATASTRU STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana
29.5.2013 in 22.10.2013
DATUM: 29. maj 2013
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, nepremičnina, vrste rabe, dejanska raba, namenska raba, zemljiškoknjižni izpiski, lastninska pravica, izvedene pravice, osnovni pravni položaj
POVZETEK:

Vsebina predavanja:
Zemljiška knjiga

 • Vsebinske spremembe, ki jih je uvedla novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) – nova terminologija
 • Značilnosti informatizirane zemljiške knjige – dostopnost do podatkov in elektronsko vlaganje
 • Vrste izpisov iz zemljiške knjige – kako najlaže pridemo do želenega podatka
 • Nadgradnje zemljiške knjige v letošnjem letu
 • Novi izpisi
 • Novi postopki (izbris starih hipotek, komasacije, izbris izvedenih pravic)
 • Postopki vzpostavitve etažne lastnine in povezanost zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb pri tem postopku
 • »Sporočanje« podatkov med javnimi nepremičninskimi evidencami (zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb)
Kataster stavb
 • Podatki, ki se vodijo v katastru stavb
 • Spremembe, ki jih uvaja nov pravilnik
Zemljiški kataster
 • Podatki, ki se vodijo v katastru stavb
 • Razmerje vrste rabe, dejanska raba in bonitete
 • Ukinitev vrst rabe v zemljiškem katastru
 • Vpliv dejanske rabe in bonitet na geodetske postopke in druge evidence :
 • Dejanska raba in Zakon o gozdovih (parcelacije gozda)
 • Dejanska raba ter bonitete in Zakona o kmetijskih zemljiščih (odškodnine)

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: BRANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA IZPISKA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: e –izobraževanje IZS - http://izs.mitv.si/
DATUM: 10. maj 2013
KLJUČNE BESEDE: Zemljiškoknjižni izpisek, parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, aplikacija e-ZK opravila, zemljiška knjiga, nepremičnina, osnovni pravni položaj, izvedene pravice, zaznambe, lastnik, plombe
POVZETEK:

V okviru e izobraževanj IZS so bile podane osnove za pridobitev »zemljiškoknjižne pismenosti. V okviru enournega filma so prikazane naslednje vsebine:

 • kaj je ZKNJ izpisek,
 • izpisek za parcelo,
 • izpisek za stavbo in dele stavb,
izpisek za stavbno pravico in stavbo zgrajeno na podlagi stavbne pravice.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: KAKO PRIDOBIMO PODATKE IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: E –izobraževanje IZS - http://izs.mitv.si/
DATUM: 18. april 2013
KLJUČNE BESEDE: Parcela, stavba, del stavbe, stavbna pravica, stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, aplikacija e-ZK opravila, zemljiška knjiga, zemljiškoknjižni izpiski, osnovni pravni položaj, izvedene pravice
POVZETEK:

IZS je v letošnjem letu uvedla e izobraževanja. Kot prvo v sklopu le teh je bilo posneto izobraževanje Kako pridobimo podatke iz zemljiške knjige. V okviru enournega »filma« si lahko ogledate naslednje vsebine:

 • kako dostopamo do zemljiške knjige,
 • nepremičnine, za katere lahko pridobimo podatke,
 • identifikatorji za pridobivanje podatkov in
 • izpisi iz zemljiške knjige in njihova vsebina.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: ALI JE MOJA NEPREMIČNINA RES TOLIKO VREDNA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: E –izobraževanje IZS - http://izs.mitv.si/
DATUM: 18. april 2013
KLJUČNE BESEDE: nepremičnina, register nepremičnin, vrednost nepremičnine, parcela, stavba, del stavbe,površina dela stavbe, dejanska raba dela stavbe, dejanska raba zemljišč, namenska raba zemljišč, bonitete, modeli vrednotenja
POVZETEK:

V okviru e izobraževanj IZS je bil posnet enourni film v katerem so podane osnovne značilnosti nepremičnin, ki vplivajo na vrednost. Prikazani so modeli in njihove značilnosti ter konkretni izračun vrednosti za eno nepremičnino. Vsebinsko je prikazana tematika razdeljena na naslednje sklope:

 • podatki o nepremičnini, ki se vodijo v registru nepremičnin,
 • kaj je vrednost nepremičnine po množičnem vrednotenju,
 • modeli po katerih se določajo vrednosti nepremičnin,
 • podatki o nepremičninah, ki vplivajo na vrednost nepremičnine in
 • primer izračuna.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: KATASTER STAVB IN NOV PRAVILNIK O VPISIH V KATASTER STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Izobraževanje Društva geodetov Gorenjske, Radovljica, gorenjska cesta 20
DATUM: 12. april 2013
KLJUČNE BESEDE: Kataster stavb, stavba, del stavbe, obrazci, dejanska raba dela stavbe, prostori stavbe, etažna lastnina, splošni skupni deli, posebni skupni deli, deli v etažni lastnini
POVZETEK:

Uvedba novega Pravilnika o vpisih v kataster stavb je prinesla kar nekaj sprememb. Poleg nove terminologije in spremenjenih obrazcev je verjetno največja sprememba definiranje posameznih prostorov znotraj dela stavbe.
Vsebina predavanja je bila razdeljena na naslednje sklope:

 • predstavitev določil novega pravilnika - spremembe glede na star pravilnik,
 • izpolnjevanje obrazcev s poudarkom na obrazcu K-5,
 • poočitve sprememb katastra stavb v ZKNJ,
 • etažna lastnina in
odgovori na zastavljena vprašanja udeležencev

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NADGRADNJA APLIKACIJE E-ZK OPRAVILA IN VPLIV NA DELO GEODETA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
11 .marec in 3. junij 2013
DATUM: 11. marec 2013
KLJUČNE BESEDE: Nepremičnina, osnovni pravni položaj, združevanje parcel, zemljiška knjiga, komasacije, hipoteke, izpisi iz ZKNJ, poočitev podatkov ZKNJ, etažna lastnina, katastrski vpis
POVZETEK:

Aplikacija e-ZK opravila je bila uvedena za spletno pridobivanje javnih in zaščitenih izpisov in za elektronsko vlaganje ZK predlogov 1. maja 2011. V tem času so se že pokazale določene pomanjkljivosti ali okornosti aplikacije. Za odpravo le teh je Vrhovno sodišče začelo z nadgradnjami aplikacije in celo s pripravami na spremembo zakonodaje. 4. januarja 2013 je bila prva večja nadgradnja, predvidevajo pa se še nove. Poleg tega bo prišlo tudi do sprememb pri izvajanju poočitev podatkov med Geodetsko upravo in zemljiško knjigo. Vsebina predavanja je bila oblikovana kot kratek enciklopedičen pregled osnovnih pravil zemljiške knjige (združevanje, osnovni pravni položaj, vpis etažne lastnine) in pravil izmenjave podatkov med Geodetsko upravo in zemljiško knjigo ter predstavitev nadgradnje aplikacije ter vpliv nadgradnje na delo geodetskih strokovnjakov.
Vsebina izobraževanja:

 • pregled osnovnih pravil zemljiške knjige,
 • geodeti in ZKNJ in
 • novi postopki in izpisi:
  • komasacije in
  • ostale novosti.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: GEODETSKI NAČRT KOT DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER PREDSTAVITEV VZORCA VODILNE MAPE
AVTORJI: Petra Ostanek, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana
4. marec in 13. maj 2013
DATUM: 4. marec 2013
KLJUČNE BESEDE: Parcela, odškodnina, dejanska raba, boniteta, kmetijska zemljišča, projektna dokumentacija, zemljišče pod stavbo, zemljiškokatastrski prikaz, geodetski načrt, vodilna mapa, projektna dokumentacija, tlorisna površina
POVZETEK:

 • V lanskem letu je ZAPS pripravil poenoten vzorec vodilne mape. „Branje” vsebine vodilne mape je pomembno tudi za geodetske strokovnjake, ki na eni strani z geodetskim načrtom podajajo osnovo za vodilno mapo, po drugi strani pa so s postopkom zakoličevanja vezani na podatke v njej. Prav vzorec vodilne mape in aktivnosti povezane s spremembo geodetskega načrta in projektne dokumentacije po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ- C) sta v lanskem letu privedla do sodelovanja IZS In ZAPS z upravnimi enotami. V okviru delavnic so bile podane tudi marsikatere upravičene pripombe s strani upravnih enot na naše delo, na drugi strani pa so se zaposleni na upravnih enotah seznanile z našimi izdelki in interpretacijo njihove vsebine. Predavanje je oblikovano prav na teh izkušnjah.
   
  V okviru predavanja je bil predstavljen geodetski načrt in bistvene vsebine, ki služijo kot osnova za izdelavo dela načrtov pri izdelavi projektne dokumentacije. Poudarek je bil na dodatni obvezni vsebini zaradi spremembe ZKZ in sprememb pri obračunavanju odškodnine za spremembo namembnosti s primeri.
  Poleg tega je bila predstavljena vsebina in različne vrste projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID), vsebina in predlog vzorčne vodilne mape, dodatna vsebina potrebna za izračun odškodnine za spremembo namembnosti, pomen kakovostnega geodetskega načrta za izdelavo grafičnega in tekstualnega dela vodilne mape.
   
  Vsebina izobraževanja:
  • geodetski načrt kot del projektne dokumentacije,
  • »nove vsebine« geodetskega načrta,
  • osnova za predlog Pravilnika za določitev tlorisne velikosti objekta na stiku z zemljiščem in
  • predlog poenotene vodilne mape.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NOVI IN DOPOLNJENI POSTOPKI V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEM KATASTRU IN KATASTRU STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Predavanje v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, 14. februar 2013
DATUM: 14. februar 2013
KLJUČNE BESEDE: Zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, e-zemljiška knjiga, , komasacije, stare hipoteke, zaščiteni izpisi, izvedene pravice, e-ZK opravila, vrste rabe, stavba, del stavbe, katastrski vpis stavbe
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo dne 14.2.2012 od 8:30. do 12. ure, v prostorih v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška 10b.

Vsebina izobraževanja:
Zemljiška knjiga

 • Novi izpisi podatkov
 • Novi postopki:
  • Izbris starih hipotek
  • Komasacije
  • Izbris več izvedenih pravic
 • Vpis etažne lastnine
 • Združevanje nepremičnin
 
Javne nepremičninske evidence Geodetske uprave
 • Ukinitev vrst rabe v zemljiškem katastru
 • Kataster stavb
  • Določila novega pravilnika

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: VERIFIKACIJA PODATKOV POPISA ŠKODE POPLAV NOVEMBER 2012 GLEDE NA URADNE EVIDENCE
AVTORJI: Nuša Marolt (vodja), Marijana Vugrin, Helena Likozar,Grega Pesko  in Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Zaključno poročilo projekta
DATUM: 31. januar 2013
KLJUČNE BESEDE: Zemljiško katastrski prikaz, zemljiško katastrski načrt, lokacijsko izboljšani podatki zemljiškega katastra, parcela, trajni nasad, dejanska raba, zemljiško katastrske točke, koordinate ZK točk.
POVZETEK:

V preteklih neurjih je bilo skozi analizo dela ugotovljeno, da se po zaključenem popisu škode na terenu, ogromno časa izgubi z naknadno kontrolo pravilnosti podatkov iz popisa škode, predvsem podatkov o lokaciji in identifikatorjih poškodovanega objekta in o lastnikih oziroma upravičencih. Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč je s takim pristopom skrajšal čas in racionaliziral delo.
Faze projekta:

 • prevzem podatkov popisa škode,
 • s pomočjo različnih uradnih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zemljiška knjiga, centralni register prebivalstva, …) preveriti podatke o lokaciji in identifikatorjih poškodovanega objekta in o lastnikih oziroma upravičencih, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti v bazi podatkov odprave posledic naravnih nesreč ,
 • za vse obravnavane objekte pridobiti tudi izpiske zemljiške knjige v digitalni obliki in jih pripraviti v obliki, ki bo omogočala kasneje neposreden uvoz v informacijski sistem,
 • izdelava metodologije uskladitve podatkov. .

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE: