Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ZEMLJIŠKA KNJIGA IN PODATKI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Interno izobraževanje zaposlenih v Geodetski družbi d.o.o.
DATUM: 4. december 2012
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, , e-zemljiška knjiga, , osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrste rabe, bonitete, dejanska raba, odškodnine, vrednotenje
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo dne 4.12.2012 od 14. do 18. ure, v prostorih Geodetske družbe d.o.o., Gerbičeva 51a, Ljubljana.

Vsebina izobraževanja:
Zemljiška knjiga

 • Nova terminologija
 • Vsebina izpisov
 • Osnove elektronskega vlaganja predlogov s posebnostmi
 • Posredovanje sprememb zemljiškega katastra in katastra stavb v zemljiško knjigo in obratno
 • Novosti od 1. maja 2012 do danes
Zemljiški kataster
 • Pregled podatkov zemljiškega katastra
 • Razmerje vrste rabe, dejanska raba in bonitete
 • Spreminjanje podatkov o dejanski rabi in bonitetah
 • Vpliv dejanske rabe in bonitet na geodetske postopke in druge evidence :
  • Dejanska raba in  Zakon o gozdovih (parcelacije gozda)
  • Dejanska raba ter bonitete in  Zakona o kmetijskih zemljiščih (odškodnine)
  • Dejanska raba ter bonitete in vrednotenje

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Interno izobraževanje zaposlenih na Mestni občini Kranj
DATUM: 20. november 2012
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, , osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrednotenje nepremičnin
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo dne 20.11.2012 od 08.30 do 13.30 ure, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

Vsebina izobraževanja:

 • Javne nepremičninske evidence
  • Splošno o javnih nepremičninskih evidencah in povezave med njimi
  • Podporne evidence javnih nepremičninskih evidenc
 • Zemljiški kataster
  • Podatki zemljiškega katastra
  • Dejanska raba zemljišč in bonitete kot podatka vključena v izračun odškodnin po ZKZ-D
  • Javnost podatkov zemljiškega katastra
  • Spreminjanje podatkov zemljiškega katastra
 • Kataster stavb
  • Podatki katastra stavb
  • Javnost podatkov katastra stavb
  • Spreminjanje podatkov katastra stavb
 • Zemljiška knjiga
  • Nova terminologija:
  • Vsebina izpisov
  • Osnove elektronskega vlaganja predlogov s posebnostmi
 • Register nepremičnin REN
  • Podatki registra nepremičnin
  • Modeli vrednotenja in vrednost nepremičnine
  • Javnost podatkov registra nepremičnin
  • Spreminjanje podatkov registra nepremičnin

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: NS PIZ - NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA UPORABLJA NAŠO APLIKACIJO ZA VODENJE EVIDENCE NEPREMIČNIN
AVTORJI: Matjaž Grilc, Marijana Vugrin, Grega Pesko, Helena Likozar
OBJAVA / PROJEKT:
DATUM: 24. oktober 2012
KLJUČNE BESEDE: Evidenca nepremičnin, aplikacija, TO JE MOJE, spletni portal
POVZETEK:

Nekaj letno sodelovanje z NS PIZ na področju urejanja nepremičnin, ki jih imajo v lasti, je rezultiralo v vzpostavitvi računalniške evidence nepremičnin. To je logično nadaljevanje, ko se pri vsakem dobrem lastniku, ki je nepremičninske podatke prečistil, uredil v javnih evidencah in vpeljal v interne procese gospodarjenja, pojavi želja po enostavnem pregledovanju in urejanju nepremičninskih podatkov. To je faza, ko so zmožnosti Excela, v katerem so vodili evidence doslej, presežene in je želja po enotni, spletni evidenci, dostopni vsem v podjetju, jasno izkazana.
Za NS PIZ smo torej vzpostavili spletni portal za vodenje nepremičnin imenovan TO JE MOJE, avtorski izdelek družbe Digi data, za katerega se dogovarjamo za implementacijo še z nekaterimi drugimi okolji.
V evidenco smo implementirali podatke iz javnih evidenc Zemljiškega katastra, Katastra stavb in  Registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS in podatke iz Zemljiške knjige, ki smo jih dopolnili še z nekaterimi internimi podatki, pomembnimi za vodenje in upravljanje z nepremičninami v NS PIZ. K uporabnosti portala pripomorejo še prijazna iskanja in možnost vnašanja komentarjev in opozoril k vsaki nepremičnini.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: REFERAT: RAZMERJE MED EVIDENTIRANJEM IN PRAVNIMI REŽIMI NA PODROČJU VODA
AVTORJI: Nuša Marolt, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 41. Geodetski dan, Geodezija pri upravljanju z vodami,  Dolenjske Toplice, 19. in 20. Oktober 2012
DATUM: 19. oktober 2012
KLJUČNE BESEDE: Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč, dejanska raba prostora, javno dobro, lastništvo, pravni režimi, priobalno zemljišče, voda, vodni kataster, vodno zemljišče, vrsta rabe zemljišč, zemljiški kataster
POVZETEK:

Podane so opredelitve načina evidentiranja voda po različnih pravnih podlagah. Podana so določila Zakona o vodah, o evidentiranju vodnih zemljišč v javnih nepremičninskih evidencah in pravila, ki jih glede evidentiranja voda uporabljajo javne nepremičninske evidence. Prikazan je tudi način vodenja podatkov o vodah v dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na podlagi teh dejstev je izvedena primerjava med posameznimi zahtevami in prikazani so nekateri primeri odstopanj. Opredeljena je potreba po nastavitvi dejanske rabe prostora kot pokazatelja stanja v prostoru, ki jo ne smemo enačiti z zahtevami pravnih režimov. V zaključku članka je nakazana problematika »ukalupljanja« voda v toga pravila nepremičninske zakonodaje.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZRAČUN ODŠKODNIN ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA - DOPOLNITVE GEODETSKEGA NAČRTA IN PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
AVTORJI: Petra Ostanek, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Izobraževanje ZAPS za njene člane
27. september 2012; v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik 15 v Novem mestu
8. oktober 2012, v prostorih MO Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici
11. oktober 2012, v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 v Kopru
24. oktober 2012, v Hiši arhitekture, Vegova 8 v Kjubljani
DATUM: 27. september 2012
KLJUČNE BESEDE: Parcela, odškodnina, dejanska raba, boniteta, kmetijska zemljišča, projektna dokumentacija, zemljišče pod stavbo, zemljiškokatastrski prikaz, geodetski načrt, tlorisna površina
POVZETEK:

15. avgusta 2012 so stopila v veljavo določila Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-D (Ur. l. 58/2012). Četrti odstavek 3.g člena določa, da mora biti projektna dokumentacija izdelana na način, da je možno posameznim objektom nedvoumno določiti podatke, ki so potrebni za izračun odškodnine: »Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo« (4. odstavek 3.g člena) Te spremembe neposredno vplivajo na izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Spremembe vplivajo tako na izdelke v naprej, kot tudi na večino geodetskih načrtov in projektne dokumentacije, ki je bila izdelana za gradbena dovoljenja izdana po sprejetju predhodnih sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C – Ur. l. 43/2011). Novela zakona ZKZ-D namreč v sedmem členu predvideva vračilo preveč plačanih odškodnin.
Program predavanja:
1. Vsebina novele zakona – primerjava ZKZ-C in ZKZ-D
2. Geodetski načrt kot del dokumentacije po ZKZ-D
3. Sprememba projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZKZ-D in primeri

URL OBJAVE: Vsebina novele zakona – primerjava ZKZ-C in ZKZ-D
Geodetski načrt kot del dokumentacije po ZKZ-D
Sprememba projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZKZ-D in primeri
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija I del.
        PPT prezentacija II del.
       

PPT prezentacija III del.
       
NASLOV: STATE OWNERSHIP IN PUBLIC REAL ESTATE REGISTERS - THE BASIS FOR MANAGEMENT /DRŽAVNA LASTNINA V JAVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENCAH – OSNOVA ZA GOSPODARJENJE
AVTORJI: Marijana Vugrin, Andrej Mesner in Tomaž Petek
OBJAVA / PROJEKT: FIG FAO International Seminar, 20 -21. september 2012, Budimpešta
State Land Management in Transitional Countries: Issues and Ways Forward /Upravljanje z državnimi nepremičninami v državah v tranziciji.
DATUM: 20. september 2012
KLJUČNE BESEDE: Social property, real estate records, privatization; družbena lastnina, nepremičninske evidence, privatizacija
POVZETEK:

 The concept of state ownership in property is still known in Slovenia today as the State is often treated as one of the owners. Besides the laws guiding the relationship towards property, its registration and protection in general, we also have a law regulating the specificity of relations between the state and property. Despite the well-set legislation in this field, which provides a quality protection of property and also its regulated management of public real estate registers, the reality of managing the state property is completely different. For the major part, the fault for this situation can be attributed to the relationship towards property in the previous periods.
Thus if we want to create an overview, we must also look at the past. In this article we will introduce the status of real estate and real estate records from the year 1950 onwards, the phenomenon of social property as a specific category of ownership, which still has an influence on the attitude towards property and also on the way it is registered. The central part of this paper is the relationship state to its property, the regulation of this area and the state of its public housing property records. This is the basis for the various possible forms of managing of properties.

Pojem državne lastnine na nepremičninah poznamo v R Sloveniji tudi danes, ko državo obravnavamo kot enega izmed lastnikov. Poleg zakonov, ki urejajo odnos do lastnine , njeno evidentiranje in zaščito na splošno, imamo tudi zakon, ki ureja specifičnosti glede razmerij med državo in lastnino.
Kljub dobro zastavljeni zakonodaji na tem področju, ki s svojimi določili omogoča tako kakovostno zaščito lastnine kot njeno urejeno vodenje v javnih nepremičninskih evidencah, je realnost povsem drugačna. Pretežni del »krivde« za tako stanje lahko pripišemo odnosu do lastnine v preteklih obdobjih.
Torej, če si hočemo ustvariti pravo podobo, moramo pogledati tudi v preteklost. V prispevku bomo prikazali stanje na področju nepremičnin in nepremičninskih evidenc od leta 1950 naprej, fenomen družbene lastnine kot posebne kategorije lastništva, ki je ima še danes vpliv tako na odnos do lastnine kot na način evidentiranja le- te. Osrednji del prispevka bo namenjen odnosu države do njene lastnine, pravni ureditvi na tem področju in stanju njenih nepremičnin v javnih nepremičninskih evidencah. Prav to je namreč osnova za različne možne oblike gospodarjenja z nepremičninami.

URL OBJAVE: http://en.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=166
COBISS:
DATOTEKE:
Članek - SLO
        Članek - ENG
       

PPT prezentacija
       
NASLOV: PRIPRAVA VLOG ZA VRAČILO PREVEČ PLAČANE ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEBNOSTI
AVTORJI: Marijana Vugrin, Helena Likozar, Nuša Marolt, Matjaž Grilc in Grega Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Poročilo o opravljenem delu
DATUM: 13. september 2012
KLJUČNE BESEDE: Parcela, odškodnina, dejanska raba, boniteta, kmetijska zemljišča, projektna dokumentacija, zemljišče pod stavbo, zemljiškokatastrski prikaz, geodetski načrt, tlorisna površina, bencinski servis
POVZETEK:

V okviru projekta so bile predstavljene okoliščine, ki omogočajo vračilo preveč plačane odškodnine za gradnjo bencinskih servisov in priprava vloge za vračilo odškodnine. Gradivo je bilo predstavljeno v obliki ppt predstavitve z naslednjo vsebino:

 • Dejanska raba in bonitete
 • Geodetski načrt
 • Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem
 • Projektna dokumentacija

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: SPREMEMBE GEODETSKEGA NAČRTA IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZARADI NOVEGA NAČINA IZRAČUNAVANJA ODŠKODNIN ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
AVTORJI: Petra Ostanek, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Izobraževanje IZS za njene člane in člane ZAPS
DATUM: 30. avgust 2012
KLJUČNE BESEDE: Parcela, odškodnina, dejanska raba, boniteta, kmetijska zemljišča, projektna dokumentacija, zemljišče pod stavbo, zemljiškokatastrski prikaz, geodetski načrt, tlorisna površina
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo dne 30.8.2012 od 15.00 do 18.00 ure, v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana. 15. avgusta 2012 so stopila v veljavo določila Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-D (Ur. l. 58/2012). Četrti odstavek 3.g člena določa, da mora biti projektna dokumentacija izdelana na način, da je možno posameznim objektom nedvoumno določiti podatke, ki so potrebni za izračun odškodnine:
»Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo« (4. odstavek 3.g člena)
Te spremembe neposredno vplivajo na izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Spremembe vplivajo tako na izdelke v naprej, kot tudi na večino geodetskih načrtov in projektne dokumentacije, ki je bila izdelana za gradbena dovoljenja izdana po sprejetju predhodnih sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C – Ur. l. 43/2011). Novela zakona ZKZ-D namreč v sedmem členu predvideva vračilo preveč plačanih odškodnin.

 • Vsebina izobraževanja:
 • Vsebina novele zakona
 • Dejanska raba in bonitete – kako in od kod pridobivamo podatke
 • Geodetski načrt
 • Definicija tlorisne površine, ki se uporablja za “tlorisno velikost stavbe na stiku z zemljiščem«
 • Opredelitev velikosti in lege objekta na zemljišču
 • Izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
 • Obrazložitev posameznih primerov

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija I.del
        PPT prezentacija II.del
       
NASLOV: PREDSTAVITEV ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH ZA UPRAVNE ENOTE
AVTORJI:

Kristina Lorger, Mateja Požar, Leon Ravnikar,Petra Ostanek, mag. Marijana Vugrin, Anita Žalik Košutnik

OBJAVA / PROJEKT: Izobraževanje Ministrstva za kmetijstvo in okolje za upravne enote
DATUM: 21. avgust 2012
KLJUČNE BESEDE: Parcela, odškodnina, dejanska raba, boniteta, kmetijska zemljišča, projektna dokumentacija, zemljišče pod stavbo, zemljiškokatastrski prikaz, geodetski načrt, tlorisna površina
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo dne 21.8.2012 od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, Konferenčna dvorana. Predavanje so izvedli: Leon Ravnikar,Petra Ostanek in mag. Marijana Vugrin.
Vsebina izobraževanja:

 • Novela ZKZ-D
 • Geodetski načrt za potrebe izračuna odškodnin
 • Pridobivanje podatkov o spremembi bonitet
 • Podatki za izračun odškodnine v vodilni mapi
 • Površine za izračun za stavbe - primeri
 • Površine za izračun »zelenih površin« (park, golf igrišče, športna igrišča)
 • Površine za izračun za GJI - primeri (cesta, parkirišče, nadvoz, sončne elektrarne….)
 • Zaključek

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PODATKI O NEPREMIČNINAH V JAVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENCAH
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Interno izobraževanje zaposlenih PROBANKA, d.d.
DATUM: 5. julij 2012
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrednotenje nepremičnin
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo dne 5.7.2012 od 09.00 do 13.00 ure, v prostorih poslovne hiše Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor.
Vsebina izobraževanja:
Podatki o nepremičninah v javnih nepremičninskih evidencah
• Nepremičninske evidence v katerih se nahajajo podatki, ki so pomembni za izvajanje storitev banke in leasinga (zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin)
• Lastnosti nepremičnin v javnih nepremičninskih evidencah
• Načini pridobivanja podatkov preko javnih dostopov (aplikacija e-ZK opravila, javni vpogled Geodetske uprave)
• Vrste izpisov in vpogledov
• Interpretacija pridobljenih podatkov preko javnih dostopov

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: IZVEDBA SIMULACIJ ZA IZRAČUN VREDNOSTI BENCINSKIH SERVISOV PETROL IN PRIPRAVA VSEBINE ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKOV PNB TER POSREDOVANJE UGOTOVLJENIH NESKLADIJ NA GEODETSKO UPRAVO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Gregor Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Poročilo o opravljenem delu
DATUM: 3. julij 2012
KLJUČNE BESEDE: izračun vrednosti bencinskih servisov, modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, posebne nepremičnine
POVZETEK:

Predmet projekta je bil izračun vrednosti bencinskih servisov po različnih modelih množičnega vrednotenja nepremičnin (bencinski servisi so v metodologiji vrednotenja nepremičnin, ki jo je predpisala Geodetska uprava RS, uvrščeni med posebne nepremičnine, zato se njihova vrednost praviloma obračunava po posebnem modelu, ki temelji na količini prodanega goriva). Prav tako je predmet dela tudi verifikacija sestavljanja posameznih nepremičnin. Bencinski servisi, kot zaključena celota, so praviloma sestavljeni iz več zemljišč in stavb, zato je potrebno preveriti pravilnost sestavljanja teh zemljišč in stavb v eno nepremičnino. V primeru ugotovljenih napak je potrebno le te na predpisan način sporočiti Geodetski upravi, da jih v svojih evidencah odpravi.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NOVOSTI ZEMLJIŠKE KNJIGE, VREDNOST NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠKI KATASTER V POVEZAVI Z DEJANSKO RABO IN BONITETAMI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Interno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
DATUM: 14. junij 2012
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, bonitete, dejanska raba, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, vrednotenje, izračun vrednosti nepremičnine
POVZETEK:

Izobraževanje je bilo organizirano v okviru internega usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor. Izobraževanja se je udeležilo 41 zaposlenih v Mestni upravi: Urad za finance in proračun;Urad za gospodarske dejavnosti; Urad za komunalo promet okolje in prostor; Urad za kulturo in mladino; Urad za vzgojo in izobraževanje zdravstveno socialno varnost; Urad za šport; Sekretariat za splošne zadeve; Služba notranje revizije;  Služba za zaščito reševanje in obrambno načrtovanje;  Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave; Medobčinski inšpektorat in redarstvo; Služba za Geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov; Javni medobčinski stanovanjski sklad.

Vsebina izobraževanja:
Zemljiška knjiga
• Nova terminologija
• Vsebina izpisov
• Osnove elektronskega vlaganja predlogov s posebnostmi
• Novosti od 1. maja 2011 do danes

Vrednotenje
• Podatki o nepremičninah, ki se vodijo v REN
• Kaj je vrednost nepremičnine po množičnem vrednotenju
• Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnine
• Primeri izračuna vrednosti za tri različne nepremičnine

Dejanska raba in bonitete
• Razmerje med podatki o rabah
• Dejanska raba
• Bonitete
• Odškodnine za spremembo namembnosti
• Določila ZUJF

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: SODELOVANJE NA OKROGLI MIZI: 4. DNEVI STVARNEGA IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVA 2012
AVTORJI: Vodja okrogle mize: prof. dr. Lojze Ude
Sodelujoči: dr. Nina Plavšak, prof. dr. Miha Juhart, mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 4. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Kranjska Gora, 7. in 8. junij 2012
Zbornik
DATUM: 7. junij 2012
KLJUČNE BESEDE: namembnost zemljišč, namenska raba zemljišč, dejanska raba zemljišč, odškodnina in razmerje z namensko rabo, izračun vrednosti nepremičnin
POVZETEK:

V Kranjski Gori so se 7. in 8. junija 2012 odvijali že 4. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava.
Mag. Marijana Vugrin je sodelovala na okrogli mizi z naslovom Določanje namembnosti zemljišč (podlaga za razvoj komunalnih skupnosti, postopkovni problemi, možnosti zlorabe notranjih informacij).Njen prispevek ima naslov Razmerje med rabami zemljišč (teze)

URL OBJAVE: http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/dnevi-stvarnega-in-zemljiskoknjiznega-prava-2012/
COBISS:
DATOTEKE:
4. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava
       
NASLOV: REFERAT: UPOŠTEVANJE ZAHTEV KATASTRSKIH EVIDENC V POSTOPKIH V ZVEZI Z ETAŽNO LASTNINO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 1. dnevi  nepravdnega in izvršilnega prava, 19. IN 20 april 2012, GV založba, Terme Olimia
DATUM: 20. april 2012
KLJUČNE BESEDE: nepremičninske evidence, zemljiški kataster, kataster stavb, nepremičnine, geodetski postopki, parcela, stavba, del stavbe, zemljišče pod stavbo, pripadajoče zemljišče, funkcionalno zemljišče, ZVEtL, elaborat za določitev pripadajočega zemljišča
POVZETEK:

Na prvih dnevih nepravdnega in izvršilnega prava je bila največja pozornost posvečena postopkom v zvezi z etažno lastnino. Na posvetu so bila predstavljena precej zapletena pravila izvršilnega postopka in obravnavana najbolj aktualna procesna vprašanja s teoretičnega in praktičnega vidika.
Na posvetu so bili predstavljeni naslednji vsebinski sklopi:
•      Zemljiški kataster in kataster stavb kot temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in stavbah
•      Postopki nastanka novih nepremičnin v geodetskih evidencah v povezavi z etažno lastnino
•      Stavba in deli stavb
•      Zemljišča pod stavbo
•      Pripadajoče (funkcionalno) zemljišče
•      Vloga geodetov v postopkih vzpostavitve etažne lastnine in pripadajočih zemljišč po ZVEtL.
Mag. Marijana Vugrin je predstavila svoj referat "Upoštevanje zahtev katastrskih evidenc v postopkih povezanih z etažno lastnino" v okviru sekcije z naslovom Nepravdni postopki v zvezi z etažno lastnino, upoštevaje SPZ, SZ, ZEN, ZVEtL, ZZK-1 ...

URL OBJAVE:
COBISS: 261287936
DATOTEKE:
PPT prezentacija
        Zbornik dnevi nepravdnega in izvršilnega prava
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: GEODETSKA STROKA IN ZVEtL
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Seminar o določanju pripadajočega (ex funkc.) zemljišča stavbam in vzpostavitve etažne lastnine v organizaciji Inštituta za nepremičnine, Dunajska 106, Ljubljana
DATUM: 17. april 2012
KLJUČNE BESEDE: ZVEtL, geodetska stroka, parcela, stavba, del stavbe, zemljišče pod stavbo, pripadajoče zemljišče, geodetski postopki, etažna lastnina
POVZETEK:

Na predavanju so bi li predstavljeni naslednji vsebinski sklopi:
- Evidence Geodetske uprave
- Novela ZVEtL-a (in vloga geodetske stroke)
- Začetno stanje geodetskih evidenc in zemljiške knjige pred izvajanjem ZVEtL-a
- Pripadajoče zemljišče

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: VABLJENO PREDAVANJE PRI PREDMETU ZEMLJIŠKA POLITIKA - FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA IN JAVNO DOBRO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Vabljeno predavanje pri predmetu Zemljiška politika za študente Krajinske arhitekture - 2. stopnja, nosilec predmeta izr. prof. dr. Albin Rakar, FGG, Jamova 2, Ljubljana
DATUM: 29. marec 2012
KLJUČNE BESEDE: gradbena parcela, funkcionalno zemljišče, pripadajoče zemljišče, nepremičninske evidence, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, pravica graditi, lastništvo, javno dobro, grajeno javno dobro
POVZETEK:

1. Uvod ali osnove javnih nepremičninskih evidenc
2. Določitev gradbene parcele
     - Termini, ki se uporabljajo
     - Pogled nazaj (zakonodaja)
     - ZVEtl
     - Analiza stanja na večstanovanjskih stavbah v Trbovljah
3. Javno dobro
     - Lastnina
     - Kaj je javno dobro
     - Javno dobro kot lastnik v zemljiški knjigi

Do prosojnic lahko dostopate na naslednji povezavi:

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: PRIDOBITEV PODATKOV IZ ZEM. KNJIGE (xml format) IN ANALIZA PODATKOV ZA NEPREMIČNINE V LASTI NSPIZ
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Gregor Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Poročilo o opravljenem delu
DATUM: 21. marec 2012
KLJUČNE BESEDE: interna evidenca, zemljiška knjiga, zaščiteni izpis iz zemljiške knjige
POVZETEK:

Na podlagi pooblastila lastnika (naročnika) nepremičnin notarju, le ta pripravi poizvedbe  v zemljiški knjigi in pripravi zaščiteni izpis v digitalni obliki (xml format) za vse nepremičnine v lasti lastnika (in njegovih morebitnih pravnih predhodnikov), ki so v zemljiški knjigi vpisane z matično številko lastnika in tudi za tiste nepremičnine, ki niso vpisane z matično številko.
Datoteke v xml formatu smo pretvorili v ustrezen (naročniku prijazen) xls format. Naredili smo primerjavo s podatki o nepremičninah (parcele, stavbe, deli stavb) iz interne evidence NSPIZ. 
Na podlagi opravljene analize smo dobili rezultate:
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina NSPIZ z MŠ in se nahajajo tudi v interni evidenci NSPIZ
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina NSPIZ z MŠ, v interni evidenci NSPIZ pa jih ni
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina NSPIZ brez MŠ in se nahajajo tudi v interni evidenci NSPIZ
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina NSPIZ brez MŠ, v interni evidenci NSPIZ pa jih ni
• Nepremičnine, ki se nahajajo v interni evidenci NSPIZ, v zemljiški knjigi pa jih ni

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVALNI FILM Z NASLOVOM: OD MERCATORJA DO GALILEA
AVTORJI: Avtorji besedila in scenarija: dr. Anton Prosen, dr. Dušan Petrovič, Andrej Mesner, Matjaž Grilc, Matej Hašaj, mag. Jurij Režek, Marko Radmilovič
OBJAVA / PROJEKT: 1. EVROPSKI DAN GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV – 5. Marec 2012
DATUM: 5. marec 2012
KLJUČNE BESEDE: evropski dan geodetov in geoinformatikov, izobraževalni film o geodeziji, Gerardus Mercator
POVZETEK:

Geodeti, pod okriljem Zveze geodetov Slovenije in v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev, Geodetsko upravo RS in Geodetskim inštitutom, smo organizirali dogodek ob 1. evropskem dnevu geodetov in geoinformatikov in 500. obletnici rojstva Gerardusa Mercatorja. Prireditve so potekale dne 5. marca 2012.

V NUK je bila odprta razstava »Svet kartografov preteklosti – navdih sedanjosti«, organizirana je bila okrogla miza o pomenu in razvoju kartografije in slavnostna akademija pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Danila Türka. Obeleževanje teh pomembnih jubilejev je potekalo po celotni Evropi, slovenski geodeti pa smo za to priliko posneli tudi izobraževalni film z naslovom »Od Mercatorja do Galilea«, ki predstavlja geodezijo v najširšem pomenu besede in bo služil kot pomembno promocijsko gradivo za predstavitve geodezije, kot temeljne stroke v prostoru.
Tako film, kot prireditve so bile namenjene predvsem tistim, ki se z geodezijo pri svojem delu srečujejo, pa se tega morda sploh ne zavedajo. Prostorski in nepremičninski podatki že dolgo niso več namenjeni izključni rabi v geodeziji, ampak so osnova za delo različnim strokam.
Pobuda za izvedbo prireditev in snemanje filma je prišla od direktorja Digi data, Matjaža Grilca, ki je nacionalni delegat v evropski zvezi pooblaščenih inženirjev CLGE.. Pri izvedbi prireditev in nastanku filma je tudi aktivno sodeloval in k celotni izvedbi prispeval tako v organizacijskem kot tudi strokovnem smislu. Sodeloval je pri vsebinski zasnovi, pripravi in oblikovanju sinopsisa, scenarija in besedila za film.

URL OBJAVE: Film o geodeziji: Od Mercatorja do Galilea:
 
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NOVOSTI NA PODROČJU NEPREMIČNIN: E-ZEMLJIŠKA KNJIGA, BONITETE IN DEJANSKA RABA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Interno izobraževanje za zaposlene PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
DATUM: 2. marec 2012
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, bonitete, dejanska raba, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, vrednotenje, izračun vrednosti nepremičnine
POVZETEK:

Izobraževanje je potekalo v prostorih poslovne stavbe Petrol d.d. in se ga je udeležilo 10  sodelavcev družbe Petrol, ki delujejo v pravni službi, službi za splošne zadeve in službi za investicije.
Predavanje je bilo prilagojeno posebnostim, ki jih ima družba Petrol pri poslovanju z nepremičninami. Petrolove nepremičnine sodijo v kategorijo posebnih nepremičnin, ki se vrednotijo po posebnem modelu.
Udeleženci so bili seznanjeni o vplivu nove zakonodaje pri uporabi podatkov o nepremičninah s poudarkom na novostih, ki so nastale na podlagi novele Zakona o zemljiški knjigi in novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: PROJEKT: UREJANJE LASTNIŠTVA NA NEPREMIČNINAH: BRISANJE NSPIZ KOT LASTNIKA POSAMEZNIH NEPREMIČNIN V REN
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Gregor Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Poročilo o opravljenem delu
DATUM: 1. marec 2012
KLJUČNE BESEDE: register nepremičnin, interna evidenca
POVZETEK:

Namen naloge je bilo nadaljevanje urejanja interne evidence NSPIZ po projektu Obveščanje o poskusni vrednosti nepremičnin - izbris NSPIZ kot lastnika iz Registra nepremičnin za vse nepremičnine, ki niso v lasti NSPIZ, so pa v Registru nepremičnin zavedene kot lastnina NSPIZ.
Osnovo je predstavljal interni seznam nepremičnin naročnika na katerih je bilo potrebno urejanje - popravek  oz. brisanje lastnika v Spletni aplikaciji za spreminjanje in dopolnjevanje podatkov ter dajanje pripomb "Obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin – OVN« in vpis dejanskega lastnika,  odprava neskladij in komunikacija z geodetskimi pisarnami in pridobitev arhivskih podatkov GURS na podlagi pooblastila naročnika, predlog rešitev za ureditev 9 nepremičnin, kjer je lastnik neznan.

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ZEMLJIŠKA KNJIGA IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN PO POSTOPKIH MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Interno izobraževanje za zaposlene LGB d.o.o., Jurčkova cesta 231, Ljubljana
DATUM: 31. januar 2012
KLJUČNE BESEDE: zemljiška knjiga, vrednotenje nepremičnin, modeli vrednotenja, izračun vrednosti nepremičnine
POVZETEK:

Izobraževanje je bilo namenjeno vsem zaposlenim v podjetju LGB d.o.o.. Razdeljeno je bilo na dva osnovna sklopa - zemljiška knjiga in vrednotenje nepremičnin.
V okviru sklopa zemljiška knjiga je bilo predstavljeno delovanje aplikacije e-ZK opravila ter težave, ki se pojavljajo pri uporabi te aplikacije z nakazanimi rešitvami. Drugi sklop predavanja je temeljil na postopkih za izračun vrednosti nepremičnine (modeli vrednotenja,  uvrščanje nepremičnin v posamezne modele, podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnine, primeri izračuna vrednosti za stanovanjsko stavbo, poslovno stavbo in pomožni objekt, kmetijsko zemljišče in zemljišče za gradnjo).

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ZAKAJ JE VREDNOST MOJE NEPREMIČNINE VEČJA OD SOSEDOVE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 17. januar 2012
DATUM: 17. januar 2012
KLJUČNE BESEDE: izračun vrednosti nepremičnin, modeli vrednotenja, vrednostna cona, vrednostna raven, dejanska raba
POVZETEK:

Od 28. decembra 2011 lahko preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah na portalu Prostor vidite kakšna vrednost je posamezni nepremičnini določena po postopkih množičnega vrednotenja. V kolikor bo uveden davek na nepremičnine, bo ta vrednost osnova za izračun davka na nepremičnine. Vrednost nepremičnine se bo seveda uporabljala tudi v druge namene (preveritev s strani davčne uprave pri davku na promet z nepremičninami, kot osnova za izračun vrednosti nepremičnin pri socialnih transferjih, …).
Na vrednost nepremičnine ne bo možno podati ugovora, je do neke mere končna. Še vedno pa je  možno preveriti, ali so podatki, ki so upoštevani za izračun vrednosti in se nahajajo v Registru nepremičnin, pravilni.
 
Izobraževanje z naslovom "Zakaj je vrednost moje nepremičnine večja od sosedove" je pripravila in vodila mag. Marijana Vugrin.


Vsebina izobraževanja:
• Izračun vrednosti nepremičnine
  - Značilnosti modelov vrednotenja
  - Uvrščanje nepremičnin v posamezne modele
  - Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnine
  - Premeri izračuna vrednosti za stanovanjsko stavbo, poslovno stavbo in pomožni objekt, kmetijsko zemljišče in zemljišče za gradnjo
• Spreminjanje podatkov o nepremičninah
   - Interpretacija podatkov javnega vpogleda
  - Načini spreminjanja podatkov
  - Nove dejanske rabe delov stavb
  - Spreminjanje podatkov o delih stavb
  - Spreminjanje podatkov o zemljiščih: bonitete in dejanske rabe zemljišč

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/38
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: PRIDOBITEV PODATKOV IZ ZEM. KNJIGE (xml format) IN ANALIZA PODATKOV ZA NEPREMIČNINE V LASTI RTH d.o.o.
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Helena Likozar, Matjaž Grilc, Gregor Pesko
OBJAVA / PROJEKT: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Poročilo o opravljenem delu
DATUM: 9. januar 2012
KLJUČNE BESEDE: interna evidenca, zemljiška knjiga, zaščiteni izpis iz zemljiške knjige
POVZETEK:

Na podlagi pooblastila lastnika (naročnika) nepremičnin notarju, le ta pripravi poizvedbe v zemljiški knjigi in pripravi zaščiteni izpis v digitalni obliki (xml format) za vse nepremičnine v lasti lastnika (in njegovih morebitnih pravnih predhodnikov), ki so v zemljiški knjigi vpisane z matično številko lastnika in tudi za tiste nepremičnine, ki niso vpisane z matično številko.
Datoteke v xml formatu smo pretvorili v ustrezen (naročniku prijazen) xls format. Naredili smo primerjavo s podatki o nepremičninah (parcele, stavbe, deli stavb) iz interne evidence RTH d.o.o..
Na podlagi opravljene analize smo dobili rezultate:
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina RTH z MŠ in se nahajajo tudi v interni evidenci RTH
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina RTH z MŠ, v interni evidenci RTH pa jih ni
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina RTH rez MŠ in se nahajajo tudi v interni evidenci RTH
• Nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina RTH brez MŠ, v interni evidenci RTH pa jih ni
• Nepremičnine, ki se nahajajo v interni evidenci RTH, v zemljiški knjigi pa jih ni

URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE: