Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: VPLIV SPREMEMB NEPREMIČNINSKE ZAKONODAJE NA UREJANJE NEPREMIČNIN - SKZG RS
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Izobraževanje za delavce Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 8. december 2011
DATUM: 8. december 2011
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrednotenje nepremičnin, ZVEtL, pripadajoče zemljišče, elaborat za določitev pripadajočega zemljišča, funkcionalno zemljišče, sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, državni upravljavec
POVZETEK:

Izobraževanje je bilo usmerjeno na uporabo nepremičninskih evidenc na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Poudarek je bil na uporabi aplikacije e-ZK opravila tako za registrirane kot za kvalificirane uporabnike, spremembah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja in podatkih zemljiškega katastra ter registra nepremičnin. V povezavi z registrom nepremičnin so bili predstavljeni tudi rezultati obveščanja o poskusni vrednosti nepremičnin.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/50
COBISS:
DATOTEKE:
PPT predstavitev
       
NASLOV: PROJEKT: IZDELAVA ELABORATOV ZA VPIS OBJEKTOV GJI V ZBIRNI KATASTER GJI
AVTORJI: Gregor Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Elaborat za vpis objektov v ZK GJI
DATUM: 29. november 2011
KLJUČNE BESEDE: gospodarska javna infrastruktura, zbirni kataster GJI
POVZETEK:

Za različne naročnike (Ministrstvo za okolje in prostor, različne radijske postaje v Sloveniji) smo v letih od 2008 do 2011 izdelali več elaboratov za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vodnogospodarski objekti-jezovi, pregrade, regulacije, pregrade…, elektronske komunikacije-radijske postaje).
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o določitvi vodne infrastrukture ter Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, je potrebno objekte vodne infrastrukture po končani gradnji vpisati v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Na podlagi dokumentacije, ki je bila izdelana v fazi gradnje in po njej, je potrebno pripraviti elaborat za vpis v uradne evidence.
Naloge obsegajo:
- prevzem dokumentacije s katero razpolaga naročnik (PID, geodetski načrt v digitalni obliki, druga potrebna dokumentacija),
- identifikacija vodne infrastrukture, ki jo je potrebno vpisati v zbirni kataster GJI ter pridobitev grafičnih podatkov iz obstoječe dokumentacije,
- ureditev potrebnih atributnih podatkov,
- priprava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI z vsemi potrebni dokumenti (zahtevek za vpis, certifikat odgovornega geodeta),
- predaja elaborata naročniku,
- izvedba postopkov za vpis v uradne evidence po pooblastilu naročnika in pridobitev obvestila o vpisu v uradne evidence iz katerega mora biti razviden naziv vpisanih objektov.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/44
COBISS:
DATOTEKE:
Poročilo
       
NASLOV: PROJEKT: PREGLED INTERNIH EVIDENC NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE KRANJ IN PRIMERJAVA STANJA Z JAVNIMI EVIDENCAMI
AVTORJI: Marijana Vugrin, Nuša Marolt, Matjaž Grilc, Helena Likozar, Grega Pesko
OBJAVA / PROJEKT: Poročilo o projektu
DATUM: 24. november 2011
KLJUČNE BESEDE: pregled internih evidenc, identifikacija delov stavb
POVZETEK:

Namen projektne naloge je bil pregledati interne evidence MOK, ki vsebujejo podatke o nepremičninah, jih primerjati s podatki, ki jih izkazujejo javne evidence in iz njih sestaviti maksimalen nabor nepremičnin v lasti MOK.
Vsebina opravljenega dela:
• prevzem in pregled internih evidenc MOK, ki vsebujejo podatke o nepremičninah (parcele, stavbe, deli stavb, stavbne pravice, predkupne pravice, bremena na parcelah,…) in vzpostavitev spletne aplikacije za potrebe pregledovanja in popravljanja podatkov o nepremičninah v lasti MOK
•identifikacija in izdelava maksimalnega nabora nepremičnin v lasti MOK (ali njenih pravnih predhodnikov) na podlagi podatkov uradnih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin),
• za podatke o stavbah iz nabora nepremičnin v lasti MOK, preverba stanja v zemljiški knjigi (lastništvo, bremena, pravice drugih oseb),
• na podlagi pripravljenega nabora nepremičnin MOK, povezanega z uradnimi evidencami, izvedba analize stanja in na podlagi te analize narejen seznam statusnega urejanja nepremičnin (19 statusov za dele stavb, 9 statusov za parcele)

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/43
COBISS:
DATOTEKE:
Poročilo
       
NASLOV: REFERAT: NAŠE NEPREMIČNINE IN ZEMLJIŠKA KNJIGA – e-ZK OPRAVILA V PRAKSI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 22. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož, 17. in 18. november 2011
DATUM: 18. november 2011
KLJUČNE BESEDE: Novela Zakona o zemljiški knjigi
POVZETEK:

Novela Zakona o zemljiški knjigi z novimi pravili in definicijami, obvezno elektronsko vlaganje ZK predlogov, omejitev pristojnosti posameznim skupinam strokovnjakov in ukinitev zemljiškoknjižnih vložkov, je tako med uporabniki, kot tudi med tistimi, ki so zadolženi za dnevno vzdrževanje podatkov zemljiške knjige, povzročilo burne reakcije. Čeprav novosti prinašajo veliko prednosti kot so brezplačen dostop do podatkov preko svetovnega spleta, pridobitev podatkov o celotni lastnini posameznika tudi v digitalni obliki, združene prikaze podatkov zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb, pa raje vsi skupaj govorimo o težavah, ki jih imamo z »novo zemljiško« knjigo. Take reakcije so logične, saj ne obstaja organizirana vsebinska podpora uporabnikom in le –ti se s svoji težavami morajo spopadati sami.
Novela zakona poleg organizacijskih sprememb prinaša tudi vrsto novih definicij in terminov, ki se v veliki meri nanašajo na enote vodenja v zemljiški knjigi, zato je v prispevku podan pregled zakonodaje na področju zemljiške knjige od leta 1930 in njen vpliv na enote vodenja.
V zemljiški knjigi so se najprej vodile pravice vezane na zemljiške parcele, kasneje postanejo enote vodenja tudi stavbe in deli stavb, ki jih predpisi v obdobju veljavnosti ZZK-1 do sprejetja novele tega zakona, poimenujejo tudi objekti, skladno z gradbeno zakonodajo (ZGO-1). Novela ZZK-1 določa, da se kot nepremičnina v zemljiško knjigo vpiše zemljiška parcela, stavbna pravica, stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, stavba v etažni lastnini in posamezni deli stavbe v etažni lastnini. Že pri pregledu zakonodaje se prispevek dotakne povezovanja podatkov med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom in katastrom stavb, ki je osrednja tema tega prispevka. Odločitev za obravnavo teh e – ZK opravil je nepoučenost strokovne javnosti o prenosu povezanih podatkov javnih nepremičninskih evidenc.
Nastanek nove nepremičnine ali ukinitev stare nepremičnine in poimenovanje novonastalih nepremičnini ni v domeni zemljiške knjige. Nepremičnine nastanejo in se ukinejo v zemljiškem katastru in katastru stavb. Le – te nastanejo in pridobijo novo poimenovanje v geodetskih postopkih in sicer z delitvijo parcel, združitvijo parcel, vpisom stavbe in njenih delov v kataster stavb, delitvijo delov stavb in združitvijo delov stavb. Novela Zakona o zemljiški knjigi določa, da če se v katastru spremeni identifikacijski znak nepremičnine, se ta sprememba pooči v zemljiški knjigi na podlagi obvestila Geodetske uprave. Čeprav geodetski izvajalci upoštevajo pravila zemljiške knjige pri določevanju novih nepremičnin, pa ima Geodetska uprava težave pri sporočanju sprememb preko Portala e-sodstvo.
Programska rešitev namreč zavrača združitev parcel tudi v primerih, ko je širši pravni položaj (lastništvo in druge pravice in pravna dejstva – služnosti, hipoteke, stvarna bremena, zemljiški dolg, zaznambe…) dveh ali več parcel vsebinsko enak. Programska rešitev tudi ne dopušča združevanja parcel, kjer je ena parcela obremenjena s stvarno služnostjo in druga z nepravo stvarno služnostjo. Onemogočeno je združevanje parcel, kjer je isti lastnik na eni parceli vpisan z matično številko, na drugi pa ne, ali kjer je isti lastnik na eni parceli vknjižen do nekega deleža (npr.:do celote), na drugi parceli pa je vknjižen večkrat, vendar je seštevek deležev enak deležu na prvi parceli.
Urejanje nepremičnin pomeni tako izvajanje geodetskih kot zemljiškoknjižnih postopkov in če se te evidence med seboj ne sporazumejo, prihaja do neskladij, posledično pa tudi do slabe volje uporabnikov in vzdrževalcev evidenc, do podvajanja dela in seveda tudi do materialne škode.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/37
COBISS:
DATOTEKE:
Članek
        PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: VPLIV SPREMEMB NEPREMIČNINSKE ZAKONODAJE NA UREJANJE NEPREMIČNIN
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 26.10.2011
DATUM: 26. oktober 2011
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrednotenje nepremičnin, ZVEtL, pripadajoče zemljišče, elaborat za določitev pripadajočega zemljišča, funkcionalno zemljišče
POVZETEK:

Predavanje je bilo razdeljeno v tri vsebinske sklope in sicer: zemljiška knjiga, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja in novosti na področju nepremičnin, ki so povezane z nepremičninskimi evidencami Geodetske uprave.
V okviru sklopa zemljiška knjiga je bilo predstavljeno delovanje aplikacije e-ZK opravila ter težave, ki se pojavljajo pri uporabi te aplikacije z nakazanimi rešitvami. V drugem delu so bila predstavljena določila Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja, ki jih dodaja ali spreminja novela zakona. Predstavljena je bila analiza urejenosti funkcionalnih zemljišč in primer elaborata za vzpostavitev pripadajočega zemljišča. V tretjem sklopu so bile podane osnovne značilnosti evidenc Geodetske uprave in povezava med zemljiško knjigo in evidencami Geodetske uprave. V zaključku tretjega sklopa so bili predstavljeni rezultati obveščanja in možnost pridobivanja podatkov iz registra nepremičnin.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/49
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJA ZA DRUGE ORGANIZACIJE
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin, Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT:
DATUM: 24. oktober 2011
KLJUČNE BESEDE: javne evidence, javno dobro
POVZETEK:

Zaposleni v podjetju DIGI DATA sodelujejo kot vabljeni predavatelji na izobraževanjih, ki jih organizirajo druge organizacije.
V letih 2009, 2010, 2011 in 2012 so bila izvedena vabljena predavanja na naslednjih izobraževanjih:

Inženirska zbornica Slovenije (IZS):
-  predavanje za odgovorne geodete:
Javno dobro v javnih nepremičninskih evidencah, Marijana Vugrin, Ljubljana, 23.9.2010
- predavanje za geodetsko izkaznico:
Vsebina nepremičninskih evidenc in javno dobro v nepremičninskih evidencah, Marijana Vugrin, Maribor, 13.6.2011, Ljubljana, 20.6.2011, 12.9.2011, 24.10.2011

Inštitut za nepremičnine:
Predstavitev elektronskega vlaganja ZK predlogov, Marijana Vugrin, Ljubljana, 5.5.2011, 24.5.2011, 21.6.2011, 8.9.2011

Izobraževanje Vladimira Šalej s.p.:
Reševanje problematike javnih površin in "funkcionalnih zemljišč", Marijana Vugrin, Ljubljana, 8.10.2009

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) - Podiplomski študij komunalnega gospodarstva
Določanje funkcionalnih zemljišč obstoječim objektom, Marijana Vugrin, Ljubljana, 16.3.2009

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev (GIZ-GI)
Predstavitev pomembnih informacij za podjetja v času obveščanja, Marijana Vugrin, Ljubljana, 13.9.2010

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/41
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: VPLIV SPREMEMB NEPREMIČNINSKE ZAKONODAJE NA UREJANJE NEPREMIČNIN - MŠŠ
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za nepremičnine, 21.10.2011
DATUM: 21. oktober 2011
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrednotenje nepremičnin, modeli vrednotenja, nepremičnine za izvajanje izobraževanja, državni upravljavci, Ministrstvo za šolstvo in šport
POVZETEK:

Izobraževanje je bilo usmerjeno na uporabo nepremičninskih evidenc v okviru Sektorja za nepremičnine, Ministrstva za šolstvo in šport. Poudarek je bil na uporabi aplikacije e-ZK opravila, tako za registrirane, kot za kvalificirane uporabnike in pregled podatkov o vrednosti šolskih objektov določenih v postopku množičnega vrednotenja.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/48
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: 2">REFERAT: KO EURO ZAMENJA m2
AVTORJI: Matjaž Grilc, Nikolaj Šarlah
OBJAVA / PROJEKT: 4. Simpozij Hrvatske komore ovlaštenih inženira geodezije - HKOIG, Opatija 2011
DATUM: 20. oktober 2011
KLJUČNE BESEDE: Nepremičnine, evidence, lastnina, vrednost, množično vrednotenje nepremičnin, boniteta, evidentiranje, gospodarska javna infrastruktura, pokliči preden koplješ
POVZETEK:

Splošne družbene spremembe, kakor tudi gospodarska kriza, ki smo ji priča, postavljajo lastnino v povsem novo funkcijo. V časih družbene lastnine, ko je bilo vse »naše«, je bil naš odnos do nepremičnin in prostora mnogo bolj indiferenten, takšno stanje pa so izkazovale tudi nepremičninske in prostorske – geodetske evidence. Lastnina pridobiva na vrednosti, in zato je bilo nepremičnine potrebno ovrednotiti in jim določiti vrednost. Poleg pravic in ugodnosti, ki jih lastništvo nepremičnin prinaša, pa v urejenih sistemih pomeni tudi potencialni vir dohodka oz. osnovo za odmero nekaterih nadomestil in prispevkov. Zato so urejene evidence nepremičnin še kako pomembne. Tega so se začeli zavedati tudi uporabniki geodetskih podatkov, ki posamezne nepremičninske podatke in vrednost, spretno vpletajo v svoje predloge zakonskih sprememb. V članku je narejen pregled sprememb zakonodaje, ki posredno dvigajo pomembnost geodetskim evidencam.
Opisano stanje pa zahteva spremembe v dojemanju geodezije najprej pri geodetih samih, tistih v državni - geodetski upravi, kakor tudi tistih, ki delujejo v privatnem sektorju.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/1
COBISS:
DATOTEKE:
Članek objavljen v zborniku simpozija
        PPT prezentacija
       

Članek objavljen v zborniku radova IV Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: NEPREMIČNINE V JAVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENCAH
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 15.9.2011
DATUM: 15. september 2011
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, e-ZK opravila, vrednotenje nepremičnin
POVZETEK:

Predavanje je bilo razdeljeno v dva vsebinska sklopa in sicer: zemljiška knjiga in nepremičninske evidence Geodetske uprave. Prvi del je osredotočen na zemljiško knjigo, njeno delovanje po sprejetju novele zakona in vse novosti, ki so bile uvedene v aplikacijo e-ZK opravila od začetka delovanja do septembra 2011. V drugem delu so podane značilnosti zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Poleg tega so bile predstavljene novosti, ki naj bi jih prinašala novela Zakona o množičnem vrednotenju in možnosti spreminjanja podatkov v registru nepremičnin.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/47
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: PROJEKT: UREJANJE NEPREMIČNIN ZA LJUBLJANSKE MLEKARNE
AVTORJI: Marijana Vugrin, Grega Pesko, Helena Likozar, Nuša Marolt, Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Poročilo o projektu
DATUM: 1. julij 2011
KLJUČNE BESEDE: nepremičnine, kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin
POVZETEK:

V minulem obdobju smo za naročnika Ljubljanske mlekarne d.d. začeli z urejanjem podatkov za potrebe obveščanja o vrednosti nepremičnin. Od naročnika Ljubljanske mlekarne d.d. smo prejeli  obvestila (v papirni obliki) o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Na podlagi vhodnih podatkov smo pregledali vse nepremičnine, ki jih Geodetska uprava vodi v svojih evidencah (REN). V nadaljevanju smo podatke o nepremičninah (lastništvo) preverjali tudi z zemljiško knjigo in interno evidenco Ljubljanskih mlekarn. Na podlagi vseh treh evidenc smo izvedli analize, ki so prikazane na spodnjem grafu:
Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da določene nepremičnine niso urejene, zato smo začeli z nadaljnjim detajlnim urejanjem nepremičnin v samem kompleksu Ljubljanskih mlekarn.


Narejeni so bili sledeči koraki:

 • Analiza lastništva
 • Analiza parcelnega stanja
 • Analiza stavb
 • Terenski ogled in popis stanja
 • Nadaljnji koraki pri urejanju nepremičnin
  • Izmera cca 26.000 m2 prostorov
  • Vpis stavb v kataster stavb
  • Izbris stavb iz katastra stavb
  • Poprava obrisa zemljišča pod stavbo
  • Delitev stavbe
  • Parcelacija…

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/45
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE PO SPREJETJU NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI IN PO ZAKLJUČKU OBVEŠČANJA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 17.6.2011
DATUM: 17. junij 2011
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, e-zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, osnovni pravni položaj, zaščiteni izpisi, elektronsko vlaganje ZK predlogov, obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti
POVZETEK:

V okviru izobraževanja so bile predstavljene osnovne značilnosti nepremičninskih javnih evidenc s poudarkom na novostih, ki jih uvaja novela Zakona o zemljiški knjigi. Predavanje je bilo razdeljeno v dva vsebinska sklopa in sicer: zemljiška knjiga in nepremičninske evidence Geodetske uprave.

V okviru prvega sklopa so bili podani načini pridobivanja zemljiškoknjižnih izpisov in osnovni koraki elektronskega vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov. Poseben poudarek je bil podan tudi na obrazložitvi zaščitenih izpisov.
Drugi sklop je bil namenjen predstavitvi evidenc zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter povezave med posameznimi evidencami. Podane so bile pravne podlage in vsebina posameznih podatkov na konkretnih primerih. V okviru drugega sklopa so bili tudi predstavljeni rezultati projekta Obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/46
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: REGIONAL CADASTRE AND NSDI STUDY 2011
AVTORJI: Matjaž Grilc, Tomaž Petek
OBJAVA / PROJEKT: 4. Regional conference of cadastre and spatial data infrastructure, Bled, 2011
DATUM: 9. junij 2011
KLJUČNE BESEDE: Cadastral system, Land Administration System, Cadastral map, Land Book, Census Cadastre, Single / dual organisations, INSPIRE, Cadastre 2014, NSDI
POVZETEK:

Na konferenci je bila objavljena in predstavljena študija o stanju katastrskih sistemov in infrastrukture za prostorske informacije v regiji, ki je sodelovala na konferenci – države bivše Jugoslavije in Albanija. Družba Digi data je bila skupaj z Geodetsko upravo RS organizator te mednarodne konference, Matjaž Grilc pa je imel na tej konferenci tudi referat o predstavitvi slovenske geodezije s poudarkom na zbornični organiziranosti odgovornih geodetov. Ker se podobni organizacijski sistemi implementirajo tudi v ostalih državah regije, so bili predstavljeni tudi problemi in pasti take organiziranosti.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/25
COBISS:
DATOTEKE:
Študija o stanju katastrskih sistemov
        PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: GEODETSKE EVIDENCE KOT POVEZOVALNI CLEN MED LASTNINO IN PROSTOROM
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 40. Geodetski dan, Kakovost geodetskih in prostorskih podatkov, Ptuj 6. in 7. maj 2011
Geodetski vestnik, 2011, letnik 55, številka 2
DATUM: 27. maj 2011
KLJUČNE BESEDE: etažna lastnina, lastninska pravica, obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, parcela, stopnja zaupanja, zemljiški kataster, zemljiškokatastrski načrt, zemljiškokatastrski prikaz, zemljiška knjiga
POVZETEK:

V prispevku je obravnavana umestitev lastninske pravice v prostor, ki je mogoča samo na podlagi podatkov zemljiškega katastra, pravzaprav njegovega grafičnega dela – zemljiškokatastrskega prikaza. Podana je definicija stopnje zaupanja v lociranje pravic na nepremičninah na podlagi zemljiškokatastrskega prikaza in način njenega določevanja. V prispevku je opredeljen tudi lastninski koncept v Republiki Sloveniji, katerega poznavanje je pomembno pri umeščanju lastninske pravice v prostor. Navedena so tudi neskladja, ki so bila zaznana v okviru projekta obveščanje o poskusnem izračunu nepremičnin zaradi »nepravilnega« umeščanja pravic v prostor. Predvsem smo se osredotočili na povezavo med parcelo in stavbo ter v ta namen preučili vzorec1784 stavb, ki so enakomerno porazdeljene po ozemlju Slovenije.

URL OBJAVE: http://www.geodetski-vestnik.com/55/2/gv55-2_319-333.pdf
http://www.geodetskidan.si/index_htm_files/geodetske_evidence_m_vugrin.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Geodetskem vestniku
        PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: GIS in SPLETNE REŠITVE za obvladovanje projekta – primer POPISA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management "S projekti zavezani k uspehu - tudi v krizi"; Portorož 11. - 13. maj 2011
DATUM: 13. maj 2011
KLJUČNE BESEDE: popis kmetijstva z računalniki, popisovalci, spletni portal, help desk, logistika
POVZETEK:

V letu 2010 je potekal v celotni EU popis kmetijskih gospodarstev. Akcijo je izvajal tudi Statistični urad RS in kot prvi v EU izvedel kompletni popis 96.000 kmetij z računalniki na terenu. Projekt je izvajalo preko 600 popisovalcev, ki so imeli vsak svoj prenosni računalnik.
Namen prispevka je pokazati priprave in »krizno vodenje« terenskega zajema podatkov, ki je moral biti podprt s sofisticiranimi spletnimi orodji za vodenje (spletni portal popisa), saj se je projekt lahko izvajal na terenu natanko 45 dni in v tem času je bilo potrebno izvesti terenski popis, centralno kontrolo podatkov po predpisani metodologiji in opraviti vse potrebne popravke na terenu.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/13
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Zborniku
        PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: SLOVENSKA ZGODBA GEODEZIJE – ORIS TRENUTNIH AKTIVNOSTI
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT:

NORVEŠKO - SLOVENSKI seminar »GEOGRAPHIC INFORMATION FOR DEVELOPMENT« ob obisku Norveškega kralja Haralda V. v Sloveniji

DATUM: 10. maj 2011
KLJUČNE BESEDE: Inženirska zbornica Slovenije - IZS, Matična sekcija geodetov – MSGeo, Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev - GIZ GI, Zveza geodetov Slovenije – ZGS, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – FGG, Geodetska uprava RS – GURS, odgovorni geodet, Evropska zveza pooblaščenih inženirjev geodezije - CLGE
POVZETEK:

Geodezija in geografske informacije so imela na norveško – slovenski konferenci svojo delovno skupino oz seminar. Na tem seminarju smo norveškim poslovnežem s področja geografskih informacijskih sistemov predstavili slovensko zgodbo geodezije. Ta prispevek je uvodni – najavni prsipevek, ki so ga s predstavitvijo posameznih inštitucij geodezije predstavili kolegi, predsedniki teh inštitucij.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/26
COBISS:
DATOTEKE:
Program seminarja
        PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: IZKUŠNJE VELIKEGA LASTNIKA IN ZASEBNEGA SEKTORJA GEODEZIJE V PROJEKTU OBVEŠČANJE
AVTORJI: Matjaž Grilc, mag. Marijana Vugrin, Andrej Mesner
OBJAVA / PROJEKT: 40. Geodetski dan, Kakovost geodetskih in prostorskih podatkov, Ptuj 6. in 7. maj 2011
DATUM: 6. maj 2011
KLJUČNE BESEDE: državni upravljavec, etažna lastnina, lastninska pravica, lastnik, obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, register nepremičnin, vrednost nepremičnine, zasebni sektor
POVZETEK:

V članku je opisana raziskava o obravnavi lastnine velikih lastnikov v projektu obveščanja Oblikovan je bil vzorec sedmih lastnikov, ki jih lahko opredelimo kot reprezentativne predstavnike glede na lastnosti nepremičnin s katerimi razpolagajo in »vrsto« lastništva. Na vzorcu teh sedmih lastnikov so bila obravnavana razmerja med njihovimi internimi evidencami in podatki Registra nepremičnin in opredeljeni problemi s katerimi so se srečevali v času poteka obveščanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. V vzorec je bilo uvrščenih 26.792 sestavin nepremičnin, kar predstavlja 0,4% vseh sestavin nepremičnin v registru nepremičnin. Neskladja so bila uvrščena v štiri sklope in podane so bile značilnosti teh sklopov. V članku je predstavljena tudi vključitev zasebnega sektorja v projekt obveščanja. Rezultati opravljenih analiz prikazujejo, da je vzrok za večino neskladij, ki so zaznana, odnos do lastnine in to odnos do lastnine vsakega posameznika in naše družbe kot celote.

URL OBJAVE: www.geodetski-vestnik.com/55/2/gv55-2_349-365.pdf
http://www.geodetskidan.si/index_htm_files/GD_veliki_lastniki_nepremicnin_grilc_mesner_vugrin.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Geodetskem vestniku
        PPT prezentacija