Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: VSEBINA JAVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENC IN POSTOPKI UREJANJA PODATKOV
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 22.11.2010
DATUM: 22. november 2010
KLJUČNE BESEDE: Nepremičninske evidence, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, register prostorskih enot, evidenca trga nepremičnin, topografski načrti, topografske karte, digitalni ortofoto, zemljiškokatastrski načrt, zemljiškokatastrski prikaz, stopnja zaupanja
POVZETEK:

V uvodnem delu so bila podana pravila povezovanja podatkov in osnovne značilnosti, ki jih moramo upoštevati pri povezovanju podatkov različnih evidenc: vsebina evidence, namen evidence in natančnost glede pozicioniranja v prostor. Glede na zgoraj navedene osnovne značilnosti so bile predstavljene javne nepremičninske evidence in podporne evidence nepremičninskim evidencam, ki jih vodi Geodetska uprava.
Opisane so bile osnovne značilnosti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture kot javnih nepremičninskih evidenc in značilnosti registra prostorskih enot, evidence trga nepremičnin, topografskih načrtov in kart ter digitalnega ortofoto kot podpornih evidenc. Podani in opisani so bili tudi postopki spreminjanja podatkov v javnih nepremičninskih evidencah.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/55
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: REFERAT: POPIS KMETIJSTVA 2010 - LOGISTIČNI PROJEKT LETA 2010...
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Simpozij STATISTIČNI DNEVI, Radenci, 2010
DATUM: 5. november 2010
KLJUČNE BESEDE: Popis kmetijskih gospodarstev, terenski popisovalci, prenosni računalniki, help desk, spletni portal popisa, logistika, komunikacijska točka
POVZETEK:

Predavanje je bilo namenjeno predstavitvi največjega statističnega projekta leta 2010, ki je imel še to značilnost, da ga je SURS dal v izvajanje zunanjim izvajalcem. Popisali smo preko 90.000 kmetijskih gospodarstev, s 600 popisovalci v enem mesecu in pol. Ta popis je bil del velikega evropskega popisa kmetijskih gospodarstev in je bil edini, ki je bil izveden v roku na način, da so popisovalci uporabljali na terenu prenosne računalnike. Linija od popisovalca do centra na SURS je bila popolnoma avtomatizirana, podatki so po opravljenem popisu s pomočjo mobilnega prenosnega omrežja potovali na centralo, kjer je bil vzpostavljen sistem kontrole podatkov.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/30
COBISS:
DATOTEKE:
Članek
        PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PROJEKT OBVEŠČANJA IN UPRAVNIKI VEČSTANOVANJSKIH STAVB
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 15.10.2010
DATUM: 15. oktober 2010
KLJUČNE BESEDE: Register nepremičnin, vrednost nepremičnine, davek na nepremičnine, modeli vrednotenja, obvestila o poskusni vrednosti, nepremičnina, sestavina nepremičnine, stavba, del stavbe, parcela, zemljišče, lastnik nepremičnine, upravnik, etažna lastnina, popis nepremičnin
POVZETEK:

V okviru izobraževanja je bil predstavljen projekt Obveščanja o poskusnem vrednotenju nepremičnin. Izpostavljene so bile naloge upravnika iz popisa nepremičnin in njegova vloga v obveščanju. Predstavljeni so bili viri podatkov, ki se uporabljajo za izračun vrednosti in težave pri združevanju in interpretaciji podatkov ter možnost spreminjanja podatkov, za posredovanje katerih je odgovoren upravnik. Podani so bili modeli vrednotenja in njihove značilnosti ter primer izračuna za eno nepremičnino. V zaključnem delu izobraževanja je bil predstavljen tudi predlog Zakona o davku na nepremičnine.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/54
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PROJEKT OBVEŠČANJA IN LOKALNE SKUPNOSTI
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: inženirska zbornica Slovenije, 14.10.2010
DATUM: 14. oktober 2010
KLJUČNE BESEDE: Register nepremičnin, vrednost nepremičnine, davek na nepremičnine, modeli vrednotenja, obvestila o poskusni vrednosti, nepremičnina, sestavina nepremičnine, stavba, del stavbe, parcela, zemljišče, lastnik nepremičnine, lokalna skupnost, občina, namenska raba, upravljavec premoženja lokalne skupnosti
POVZETEK:

V okviru izobraževanja je bil predstavljen projekt Obveščanja o poskusnem vrednotenju nepremičnin in njegov vpliv na položaj lokalnih skupnosti kot lastnikov in kot pripravljavcev podatkov, ki se vključujejo v register nepremičnin. Predstavljeni so bili viri podatkov, ki se uporabljajo za izračun vrednosti in težave pri združevanju in interpretaciji podatkov. Podani so bili modeli vrednotenja in njihove značilnosti ter primer izračuna za eno nepremičnino. V zaključnem delu izobraževanja je bil predstavljen tudi predlog Zakona o davku na nepremičnine.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/53
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PROJEKT OBVEŠČANJA IN LASTNIKI NEPREMIČNIN
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Inženirska zbornica Slovenije, 21.9.2010 in 5.10.2010
DATUM: 5. oktober 2010
KLJUČNE BESEDE: Register nepremičnin, vrednost nepremičnine, davek na nepremičnine, modeli vrednotenja, obvestila o poskusni vrednosti, nepremičnina, sestavina nepremičnine, stavba, del stavbe, parcela, zemljišče, lastnik nepremičnine, državni upravljavec
POVZETEK:

V okviru izobraževanja je bil predstavljen projekt Obveščanja o poskusnem vrednotenju nepremičnin in njegov vpliv na položaj velikih lastnikov znotraj tega projekta in položaj državnih upravljavcev. Predstavljeni so bili viri podatkov, ki se uporabljajo za izračun vrednosti in težave pri združevanju in interpretaciji podatkov. Podani so bili modeli vrednotenja in njihove značilnosti ter primer izračuna za eno nepremičnino. V zaključnem delu izobraževanja je bil predstavljen tudi predlog Zakona o davku na nepremičnine.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/52
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: POPIS KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 2010
AVTORJI:

Matjaž Grilc, Marijana Vugrin, Gregor Pesko, Primož Smerkolj, Urban Šantl, Matevž Groboljšek
 

OBJAVA / PROJEKT: Projekt – zaključno poročilo
DATUM: 25. julij 2010
KLJUČNE BESEDE: popis kmetijstva z računalniki, popisovalci, spletni portal, help desk, logistika
POVZETEK:

Projekt, ki ga bomo opisali v nadaljevanju, ima naslednje lastnosti:

  • bil je največji statistični projekt v letu 2010 v Sloveniji,
  • bil je prvi uspešno zaključen evropski projekt popisa kmetijskih gospodarstev z računalniki na terenu,
  • bil je projekt, ki je v celoti zadovoljil strogim slovenskim in evropskim normam zaščite osebnih podatkov,
  • v projektu je sodelovalo preko 650 udeležencev,
  • popisano je bilo preko 96.000 kmetijskih gospodarstev na teritoriju Republike Slovenije
  • terensko delo je bilo končano v 45 dneh v obdobju od 1. junija 2010 do 15. julija 2010
  • proračun projekta je bil preko 2 milijona EUR,
  • končan je bil pravočasno, v predvidenem roku, ob zadovoljstvu naročnika.

VSEBINA PROJEKTA
  • Popis kmetijstva je osnovno statistično raziskovanje, s katerim zbiramo podatke o stanju na področju kmetijstva: o strukturi kmetijske proizvodnje in zemljišč, o tehnološki opremljenosti ter delovni sili na kmetijskih gospodarstvih. Izvaja se vsakih deset let in je v državah EU zakonsko določeno. Priporoča ga tudi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in po njenih priporočilih ga poleg evropskih držav, izvajajo tudi mnoge druge države sveta.
  • Popis kmetijstva 2010 je bil prelomni projekt za Statistični urad Republike Slovenije v mnogih pogledih. Prvič so tako velik projekt izvajali izključno z zunanjim pogodbenim izvajalcem in prvič so poskusili linijo zajema podatkov popolnoma avtomatizirati – izvedbo terenskega dela podpreti s prenosnimi računalniki. Izvajalcem projekta, ki smo bili izbrani na javnem razpisu, je bilo to oranje ledine še dodaten motiv, da nalogo izvedemo odlično in izpolnimo zaupanje naročnika. Danes lahko trdimo, da nam je to uspelo. Uspešno smo izpolnili vse pogodbene obveze in pravočasno predali digitalno bazo popisnih podatkov na Statistični urad RS.

Da smo z limitiranimi denarnimi sredstvi lahko uspeli, smo morali uporabiti mnoge inovativne pristope, tako v organizaciji projekta, logistiki popisovalcev, kot tudi pri izbiri računalniške opreme in uporabljeni informacijski rešitvi.

Naša inovativnost se je kazala že v prijavi projekta, saj smo sestavili konzorcij treh podjetij in v njem združili vsa pomembna znanja, ki so zagotavljala uspešno izvedbo. Sestavili smo kombinacijo podjetja z veliko kompleksnimi informacijskimi izkušnjami, podjetja z izkušnjami na področju kontrole kmetijskih subvencij za Eurostat in podjetja z izkušnjami iz vodenja velikih projektov, izobraževanja in organizacije centrov za pomoč uporabnikom.

Projekt se je izvajal v konzorciju Digi data d.o.o. – LUZ d.d. – Geodetski zavod Celje d.o.o.

Vodja projekta je bil Matjaž GRILC, Digi data d.o.o.

URL OBJAVE: http://www.stat.si/popiskmetijstva2010/OPopisu.aspx
COBISS:
DATOTEKE:
Poročilo
       
NASLOV: REFERAT: JAVNO DOBRO KOT LASTNIK V ZEMLJIŠKI KNJIGI – KDO JE ŽE TA LASTNIK?
AVTORJI: Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: 39. Geodetski dan, Upravljanje nepremičnin v tretjem tisočletju, Kranjska Gora 23. in 24. april 2010
Geodetski vestnik, 2010, letnik 54, številka 3
DATUM: 21. maj 2010
KLJUČNE BESEDE: javno dobro, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, list zemljiškoknjižnega vložka, lastnina
POVZETEK:

V prispevku so obravnavane pojavne oblike javnega dobra, ki jih danes lahko zasledimo kot lastnike, vpisane v zemljiško knjigo, in se kot prevzet podatek pojavljajo tudi v zemljiškem katastru. Oblikovan je bil vzorec 80 zemljiškoknjižnih vložkov, ki so bili preučeni glede na pojavno obliko naziva javno dobro v listu B zemljiške knjige in glede na pravne podlage za vknjižbo. Izvedena je bila tudi primerjava med podatki o lastniku v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru. Poleg tega je bil opravljen pregled uporabe termina javno dobro v zakonodaji, ki ureja področje zemljiške knjige od leta 1871 do danes. Rezultati preučevanja kažejo, da se kljub določilom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki uvaja pojem zaznambe javnega dobra in ne javnega dobra kot lastnika, ta še danes pojavlja kot oseba, vpisana v listu B zemljiške knjige.

URL OBJAVE: http://www.geodetski-vestnik.com/54/2/gv54-2_195-208.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Geodetskem vestniku
       
NASLOV: REFERAT: IZZIVI UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI VELIKIH LASTNIKOV
AVTORJI: Matjaž Grilc, Tomaž Černe
OBJAVA / PROJEKT: 39. GEODETSKI DAN, Kranjska gora, 2010
DATUM: 24. april 2010
KLJUČNE BESEDE: lastniki nepremičnin, gospodarjenje z nepremičninami, upravljanje nepremičnin, stvarno premoženje, stvarno pravne pravice, evidence nepremičnin, strategija upravljanja, urbana ekonomika, prostorsko načrtovanje
POVZETEK:

V prispevku je obravnavano področje upravljanja nepremičnin velikih gospodarskih družb, občin ali upravljavcev državnega premoženja. Skupna značilnost teh nepremičnin je, da so bile do leta 1994 povečini v družbeni lasti in so prešla v last sedanjih lastnikov predvsem na podlagi Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in Zakona o gospodarskih javnih službah. Te nepremičnine predstavljajo pretežni del vrednosti vseh osnovnih sredstev njihovih lastnikov in so tako lahko velik vir dohodkov kot tudi stroškov njihovih lastnikov. Vsak lastnik teh nepremičnin je zainteresiran za njihovo uporabo na tak način, da bo z njihovo pomočjo uresničeval svojo poslanstvo. Uporabnost teh nepremičnin je odvisna od njihovega stvarno-pravnega stanja kot tudi od drugih pomembnih dejavnikov razvoja, na primer naravnih in ustvarjenih lastnosti prostora v katerem se nahajajo, opredelitve možnih načinov uporabe v prostorskih aktih, komunalne opremljenosti in podobno. Za vsakega lastnika je pomembno, da pozna obseg in lokacijo svojega premoženja, možnosti njegove uporabe pri doseganju svojih ciljev in načine njihovega aktiviranja. V prispevku je prikazana vloga geodezije in z njo povezanih strok in disciplin (stvarno pravo, GIS, urbana ekonomika, prostorsko načrtovanje) pri podpori velikim lastnikom, glede na njihov pravni status in poslanstvo oziroma zakonsko določene naloge in pristojnosti.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/27
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: ZAKON O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA PREDLOG PRIDOBITELJA POSAMEZNEGA DELA STAVBE IN O DOLOČANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI (ZVEtL) IN FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Občina Trbovlje, 24.3.2010
DATUM: 24. marec 2010
KLJUČNE BESEDE: Kataster stavb, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, pripadajoče zemljišče, etažna lastnina, strokovne podlage, funkcionalno zemljišče, stavba, del stavbe, zemljišče pod stavbo
POVZETEK:

Predstavljena je bila vsebina zakona po posameznih členih in razlogi za uvedbo zakona s prikazom stanja pred uvedbo zakona. Zakon zapolnjuje pravno praznino glede določevanja funkcionalnih zemljišč, zato je bil predmet izobraževanja tudi opredelitev pojma funkcionalno zemljišče od leta 1963 napre,j v različnih pravnih podlagah. Prikazan je tudi postopek pridobivanja posameznih strokovnih podlag za določitev pripadajočega zemljišča.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/51
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija