Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: REFERAT: PROSTORSKI PODATKI KOT PODPORA ENERGETSKO UČINKOVITI GRADNJI
AVTORJI: Matjaž Grilc, Jure Gnilšek
OBJAVA / PROJEKT: 9. DAN INŽENIRJEV, Energetsko učinkovita gradnja
DATUM: 14. oktober 2009
KLJUČNE BESEDE: prostorski podatki, energetsko učinkovita gradnja, energetska sanacija objektov, prostorski informacijski sistemi, vrednost nepremičnine, geodetski načrt, tematski prikazi, prostorske analize
POVZETEK:

Kompleksnost pri načrtovanju in gradnji energetsko učinkovitih objektov je pogojena tudi s sodelovanjem in koordinacijo različnih akterjev ter uporabo različnih tehnik in podatkov za umeščanje objekta v prostor oziroma določanja potenciala objektov za ene getsko sanacijo. V prispevku predstavljava možnosti, ki jih načrtovalcem nudijo obstoječi prostorski podatki in prostorske analize, ki jih izvajamo z orodji, ki podpirajo prostorske informacijske sisteme (PIS). Na koncu analizirava še vrednost nepremičnine, ki je določena z metodo množičnega vrednotenja nepremičnin, na osnovi prostorskih podatkov in podatkov o lastnostih in opremi objektov, in zaključiva s pozivom po razumnem obdavčenju energetsko ustreznih nepremičnin.

URL OBJAVE: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/dan_izs/2009/Zbornik_DI09_web.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Zborniku
        PPT prezentacija
       
NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: HIPERPRODUKCIJA PROSTORSKIH PODATKOV
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: Predavanje na Akademiji za izobraževanje IZS
DATUM: 12. oktober 2009
KLJUČNE BESEDE: Prostorski podatki, katastri, DOF, GERK, lastništvo, zemljiškokatastrski prikaz – ZKP, zemljiškokatastrski načrt – ZKN, stopnja zaupanja, zemljiški kataster, kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, register prostorskih enot – RPE, evidenca trga nepremičnin – ETN, topografski načrti, zemljiška knjiga
POVZETEK:

Predavanje je namenjeno enciklopedičnemu pregledu prostorskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS oziroma drugi resorji na nivoju države (kmetijci, gozdarji, vodarji, ....). Do hiperprodukcije prostorskih podatkov je prišlo na eni strani zaradi potrebe po prostorskih podatkih kot podlagi za odločanje, na drugi strani pa zaradi dostopnosti tehnologije, ki danes omogoča pridobivanje oziroma zajemanje prostorskih podatkov praktično vsakomur.
Predstavljene so naslednje evidence: zemljiški kataster, kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, register nepremičnin, GERK-Grafične Enote Rabe zemljišč Kmetijskih gospodarstev, kataster voda, ..., njihova uporaba in medsebojna povezanost. Prispevek opozori tudi na nepravilno uporabo prostorskih podatkov, ki je posledica slabe informiranosti in pomanjkljivega poznavanja prostorskih podatkov.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/24
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija