Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE OBJEKTA – TRAVMA ALI PRILOŽNOST
AVTORJI: Matjaž Grilc, mag. Marijana Vugrin, mag. Tomaž Černe
OBJAVA / PROJEKT: 17. posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož, 16. -17. november 2006
DATUM: 17. november 2006
KLJUČNE BESEDE: funkcionalno zemljišče, gradbena parcela, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, nepremičnina, urejena nepremičnina
POVZETEK:

Funkcionalna zemljišča so bila v preteklosti vedno predmet polemik in strokovnih razprav. Žal je bilo veliko več govorjenja kot na terenu in v javnih evidencah izpeljanih in končanih primerov. Posledica je neurejeno stanje funkcionalnih površin celotnih sosesk, pa tudi afere, ko so se zaradi neurejenega lastniškega stanja teh zemljišč naknadno prodajale parcele, ki so nekoč že bile prodane etažnim lastnikom in predstavljajo neločljivi del v kombinaciji s stavbo. V zadnjem času, po sprejetju novega Zakona o graditvi objektov, je bilo funkcionalno zemljišče ukinjeno in uvedena gradbena parcela. Ta sprememba pa žal ne pomeni lažjega reševanja te problematike, saj bistvo problema še vedno tiči v lastniško neurejenih zemljiščih in neustreznem parcelnem stanju v naravi, ki ne dopušča enostavne določitev gradbene parcele po katastrskih mejah.
Namen prispevka je torej pokazati, da je določitev gradbene parcele že zgrajenim objektom za etažne lastnike še kako smiselna, saj rešuje mnogo medsebojnih problemov in problemov z neposredno okolico. Zavedati pa se je potrebno, da je predpogoj za določitev gradbene parcele urejeno nepremičninsko stanje vseh površin znotraj območja gradbene parcele. To pa mora biti vsakemu lastniku, ne glede na nadaljnje postopke, prioritetna naloga. Le urejena nepremičnina lastniku pomeni varnost in bogastvo in to v zadnjem času pri vseh pravnih poslih dobiva na veljavi.

URL OBJAVE: http://posvetnepremicnine.gzs.si/pripone/28385/skupaj1.pdf
COBISS: SI-ID 515085081
DATOTEKE:
Članek v Zborniku
        PPT prezentacija
       
NASLOV: TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN: e-geocenter
AVTORJI: Matjaž Grilc, Andrej Mesner
OBJAVA / PROJEKT: 17. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož, 16. -17. november 2006
DATUM: 17. november 2006
KLJUČNE BESEDE: Prostor, nepremičnine, evidence, e-geocenter.com, spletna aplikacija, posredovanje nepremičnin, oglaševanje nepremičnin, info točka, ponudba nepremičnin
POVZETEK:

Referat obravnava drugačen pristop in uporabniku prijaznejšo možnost pridobivanja podatkov o ponudbi nepremičnin. Opisuje uspešen primer vzpostavitve sistema egeocenter. com v mariborski regiji. Sistem, katerega osrednji del je spletni pregledovalnik prostorskih in nepremičninskih podatkov, je bil nadgrajen s posebnim modulom, namenjenim oglaševanju nepremičnin. Ker je pregledovalnik v svoji osnovni funkciji prostorski pregledovalnik, je možno ponudbo nepremičnin prostorsko locirati in v kombinaciji z drugimi prostorskimi podatki pridobiti kvalitetnejše podatke o prostorski umeščenosti konkretne nepremičnine. Omogoča tudi izvajanje prostorskih analiz, saj sistem na osnovi izbranih kriterijev izdela prostorsko poročilo. In to vse skupaj iz domačega fotelja in povrh še zastonj

URL OBJAVE: http://posvetnepremicnine.gzs.si/pripone/28385/skupaj1.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Zborniku
        PPT prezentacija
       
NASLOV: EVIDENTIRANOST CEST V ZEMLJIŠKEM KATASTRU
AVTORJI: Marijana Vugrin, mag. Marina Korošec
OBJAVA / PROJEKT:

8. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.-27. oktobra 2006
 

DATUM: 27. oktober 2006
KLJUČNE BESEDE: Evidentiranost cest v zemljiškem katastru, analiza urejenosti cest, pregledni sloj cest, zemljiški kataster
POVZETEK:

Geodetska uprava Republike Slovenije je v letih 2005 in 2006 nastavila pregledni sloj evidentiranosti kategoriziranih državnih in lokalnih cest. V referatu je predstavljen postopek izdelave preglednega sloja in rezultati nastavitve. Ker je osnovna enota obdelave občina, je podan tudi primer občine Šentilj.
Ceste se morajo v skladu z veljavno zakonodajo evidentirati v zemljiškem katastru kot zemljišča, na katerih so zgrajene in v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture kot gradbeno inženirski objekt, ki sestavlja gospodarsko javno infrastrukturo. V okviru referata so predstavljene aktivnosti, ki so potekale v letih 2005 in 2006 v okviru Geodetske uprave R Slovenije in problemi pri izvajanju teh aktivnosti.

URL OBJAVE:


http://www.drc.si/Zaavtorje/Seznamreferatov/tabid/83/Default.aspx
http://www.drc.si/LinkClick.aspx?fileticket=EQet3RQlRYQ%3d&tabid=83&mid=416


 

COBISS:
DATOTEKE:
Članek
       
NASLOV: VZPOSTAVITEV SISTEMA EVIDENTIRANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE – PONOVNI IZZIV ZA GEODEZIJO
AVTORJI: Jurij Mlinar, Matjaž Grilc, Andrej Mesner, Martin Puhar, Dominik Bovha
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski vestnik, 2006, letnik 50, številka 2
DATUM: 6. junij 2006
KLJUČNE BESEDE: zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, gospodarska javna infrastruktura, evidenca, nepremičnina, upravljanje s prostorom
POVZETEK:

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je nova evidenca, v kateri se vodijo podatki o infrastrukturnih objektih. Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, kar nam bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostor in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti. V članku so prikazani podatkovni, postopkovni in organizacijski model zbirnega katastra in uporabnost zbirnih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v praksi.

URL OBJAVE: http://www.geodetski-vestnik.com/50/2/gv50-2_238-247.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Geodetskem vestniku
       
NASLOV: PRIPRAVA PREGLEDA O NATANČNOSTI GEODETSKIH PODATKOV, IZDELAVA PUBLIKACIJE "ZEMLJIŠKI KATASTER"
AVTORJI: Marijana Vugrin, Matjaž Grilc, Miroslav Logar
OBJAVA / PROJEKT: Poročilo projekta
DATUM: 31. marec 2006
KLJUČNE BESEDE: uporaba geodetskih podatkov, priprava geodetskih podatkov, zemljiški kataster
POVZETEK:

Geodetska uprava izdaja niz grafičnih podatkov iz svojih osnovnih baz podatkov. To so podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, registra prostorskih enot, digitalnih ortofoto načrtov ter podatki raznih topografskih in kartografskih vsebin.
Cilj naloge je bila ustrezna interpretacija in priprava pojasnil uporabnikom geodetskih podatkov o razlikah v geodetskih podatkih (združenih grafičnih podatkih), da bodo uporabniki lahko korektno, uspešno in brez škodljivih posledic uporabljali geodetske podatke.
 
Da bi zagotovili ustrezno kakovost posredovanja pojasnil in interpretacij geodetskih podatkov, je potrebno stalno in kontinuirano izobraževanje vseh tistih, ki so dolžni posredovati informacije strankam – uporabnikom geodetskih podatkov. To so tako uslužbenci geodetske uprave kot tudi
zaposleni pri geodetskih podjetjih, ki izvajajo geodetske storitve.
Prav tako je potrebno tudi uporabnikom geodetskih podatkov zagotoviti strokovno, predvsem pa poljubno razumljivo pojasnilo obstoječe situacije, možnih različic, načinov uporabe in interpretacije podatkov. Ena od možnih oblik je tudi priprava posebne publikacije, ki bi preko različnih konkretnih in karakterističnih primerov pojasnila različne možne kombinacije nesoglasij med geodetskimi podatki.
 
Rezultati naloge so bili:

 • načrt organizacije izobraževanja uporabe in priprave geodetskih podatkov,
 • priprava pojasnil o neskladjih, razlogih za njihov nastanek ter o možnih načinih in namenih uporabe geodetskih podatkov,
 • pripravljena publikacija (Predstavitev zemljiškega katastra kot edine evidence, ki povezuje "prostor" z lastnikom) z vsebino načinov uporabe in interpretacije podatkov in oblikovanje publikacije za tisk.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/42
COBISS:
DATOTEKE:
Publikacija
       
NASLOV: KDO SPLOH VE, KAJ IMA IN KAJ ZNA GEODETSKA STROKA?
AVTORJI: Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski vestnik 50/2006 – 1(70-81)
DATUM: 14. marec 2006
KLJUČNE BESEDE: prostorski podatki, uporabniki prostorskih podatkov, spletni pregledovalniki, prostorske evidence
POVZETEK:

Prispevek obravnava rezultate naloge Analiza potreb uporabnikov storitev, ki jo je Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla v letu 2005 kot poskus pridobitve določenih podatkov in promocije geodetske stroke. Obenem pa poskuša odgovoriti na vprašanje: Kako popularizirati našo stroko?

URL OBJAVE: http://www.geodetski-vestnik.com/50/1/gv50-1_070-081.pdf
COBISS: SI-ID 232218624
DATOTEKE:
Članek v Geodetskem vestniku
       
NASLOV: e-geocenter.com – REAL ESTATE GEO CENTER MARIBOR
AVTORJI: Matjaž Grilc, Staško Vešligaj
OBJAVA / PROJEKT: INTERGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement Geoinformation, Building industry, Environment, Beograd, 23.-24. februar 2006
DATUM: 24. februar 2006
KLJUČNE BESEDE: National Spatial Data Infrastructure, real estate GEO center, web portal, regional geoinformation centre, web GIS application
POVZETEK:

The Municipality of Maribor has been paying full attention to organized, collecting and maintenance of spatial data, As being a modern municipality it is aware of a fact, that only collecting certain spatial data is not a priority task anymore. It is time to make one step forward – from collecting to the accessibility and functionality of spatial data for a broader public. In order to minimize the effort regarding real estate activities of citizens, other municipalities in the region and small businesses, municipality of Maribor have established real estate GEO center in Maribor.This center enables the simple access to spatial records, the implementation of spatial analyses, providing consulting and on the data usage, and the popularization of spatial data.

e-geocenter.com will represent:

 • regional geoinformation centre
 • full support to spatial and real estate activities
 • Integral system of information of potential building lands and other spatially-planned categories
 • international (www) integral system of supply and demand of real estate capacities in the region

The way of operating e-geocenter.com are:
 • e-geocenter.com - WEB PORTAL – for acquiring basic information about real estates
 • e-geocenter.com – INFO POINT – for distribution of basic data and printouts on a particular real estate
 • e-geocenter.com – WEB GIS APPLICATION – for on line distribution of available spatial data (www.e-geocenter.com). Web portal and web GIS application are bilingual – Slovene and English.
 • e-geocenter.com – the project of the Municipality of Maribor is a project of the future and should therefore be followed by other regions.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/32
COBISS:
DATOTEKE:
Članek
        PPT prezentacija